Ansvarsfulla inköp

Leverantörers åtagande

För att säkerställa att Gränges leverantörer delar företagets hållbarhetsprinciper, ska betydande leverantörer* underteckna Gränges uppförandekod för leverantörer, vilket inkluderar FN:s Global Compacts tio principer. Enligt Gränges uppförandekod för leverantörer ska leverantörerna efterleva alla tillämpliga lagar och regler. De ska undvika intressekonflikter, ha nolltolerans mot korruption och mutor, agera rättvist i konkurrens, ha en öppen, icke-diskriminerande och säker arbetsplats, respektera mänskliga rättigheter, erbjuda goda arbetsförhållanden samt bedriva verksamhet med respekt för miljön. Genom att underteckna uppförandekoden åtar sig leverantörerna också att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja.

Gränges uppförandekod för leverantörer

Leverantörsutvärderingar och granskningar

Innan Gränges väljer nya leverantörer genomför bolaget initiala utvärderingar av leverantörerna genom att använda kriterier såsom kvalitet, service, pris, leveransprecision, tillförlitlighet, etik, spårbarhet av material såväl som social och miljömässig standard.

Gränges Asien och Gränges Europa utvärderar regelbundet leverantörerna genom att använda verktyg såsom styrkort för leverantörer. Leverantörsgranskningar genomförs regelbundet beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från utvärderingarna. Granskningarna fokuserar på att utvärdera leverantörernas kvalitet och leveransprecision men även hållbarhetsrelaterade kriterier såsom miljö, arbetsrätt, hälsa och säkerhet och mänskliga rättigheter ingår. Om förbättringar behöver genomföras sammanställs en handlingsplan med förbättringsåtgärder, i samarbete med leverantören. Därefter kontrollerar Gränges att leverantören har vidtagit utlovade åtgärder.

Gränges Amerika genomför initiala utvärderingar av alla kritiska leverantörer** innan samarbete påbörjas, vilket inkluderar att utvärdera hållbarhetsarbetet. Leverantörernas kvalitetsprestanda utvärderas sedan två gånger om året, och om en leverantör bedöms underprestera samt inte har tillräckliga processer för kvalitetsledningssystem, ska leverantören granskas.

Branschsamarbete

För att säkerställa ansvarsfulla inköpsprocesser inom branschen, deltar Gränges i branschorganisationen Aluminium Stewardship Initiative (ASI).*** ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. Genom sitt medlemskap vill Gränges främja hållbarhet och ökad transparens i värdekedjan för aluminium.

* Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.
** Leverantörer vars varor och tjänster till sin natur är kritiska för kvaliteten på de tillverkade produkterna.
*** Medlemskap i Aluminium Stewardship Initiative formaliserades 7 januari, 2019.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›