Kontakt

Ansvarsfulla inköp

Globalt program för ansvarsfulla inköp

I enlighet med Gränges policy för ansvarsfulla inköp, ska alla produktionsanläggningar ha ett lokalt program för ansvarsfulla inköp som omfattar betydande leverantörer. Policyn gäller för samtliga medarbetare och berör främst de individer som har kontakt med leverantörer. Programmet för ansvarsfulla inköp används som en plattform för att förstärka hållbarhetsarbetet, säkerställa kontinuerliga förbättringar, utveckla samarbeten och bygga långvariga relationer med sina leverantörer. Programmet lanserades 2020, och nästa steg inkluderar att ytterligare harmonisera processerna för skrivbordsbaserade hållbarhetsutvärderingar med de granskningar som genomförs på plats.

Globala hållbarhetskrav på leverantörer

Betydande leverantörer1) ska underteckna Gränges uppförandekod för leverantörer, som inkluderar grundläggande hållbarhetskrav på leverantörer. Genom att underteckna uppförandekoden förbinder sig leverantörerna att följa alla tillämpliga lagar och regler, inklusive FN:s Global Compacts tio principer samt främja implementeringen av dessa principer i sina egna leverantörskedjor. 2021 fortsatte Gränges att införa sin uppförandekod för leverantörer som en del av nya eller omförhandlade leverantörskontrakt, och Gränges Konin implementerade framgångsrikt uppförandekoden för leverantörer hos sina leverantörer för första gången.

Gränges uppförandekod för leverantörer

Screening av hållbarhetsrisker

Gränges genomför årligen en skrivbordsabaserad riskbedömning av betydande leverantörer avseende potentiella miljömässiga, sociala samt korruptionsrisker, vilka varierar beroende på inköpskategori och ursprungsland. Syftet är att identifiera och minska hållbarhetsrisker i leverantörskedjan och säkerställa att betydande leverantörer följer Gränges uppförandekod för leverantörer. Varje leverantör kategoriseras utifrån att ha hög, medel eller låg potentiell risk baserat på ett vägt genomsnittligt riskbetyg.

Skrivbordsbaserad hållbarhetsutvärdering

Betydande leverantörer som har kategoriserats att ha potentiellt medel till höga hållbarhetsrisker ska genomföra en evidens- och skrivbordsbaserad hållbarhetsutvärdering. Denna hanteras för närvarande av EcoVadis, som tillhandahåller hållbarhetsanalyser och -ratings. EcoVadis skickar ut skräddarsydda hållbarhetsenkäter till leverantörer, analyserar insamlad data och tillhandahåller verifierad betygsättning av hållbarhet, styrkort och branschjämförelser. Leverantörer med hög poäng ska bedömas vart tredje år, leverantörer med medelhög poäng vartannat år och leverantörer med låg poäng årligen.

2021 hade 33 betydande leverantörer (25) en giltig tredjepartsverifierad hållbarhetsbedömning tillgänglig.

Uppföljning och engagemang

Resultaten från de skrivbordsbaserade utvärderingarna integreras i de lokala processerna för leverantörsuppföljning, såsom styrkort, diskussioner och platsbesök, i enlighet med vad som är tillämpligt lokalt. Gränges genomför även leverantörsgranskningar på plats beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat. Sådana granskningar fokuserar främst på att säkerställa efterlevnad av Gränges kvalitets- och leveranskrav, men även hållbarhetskriterier kan ofta ingå.

2021 genomförde Gränges 24 leverantörsgranskningar på plats vilket motsvarar 17 (5) exklusive Gränges Konin.

Avvikelsehantering

beslut om passande åtgärder i de fall en leverantör inte skriver under uppförandekoden för leverantörer, nekar till att genomföra den skrivbordsbaserade hållbarhetsutvärderingen, eller efter det att en leverantör har erhållit låg poäng om de har gjort en förnyad hållbarhetsbedömning. Alla produktionsanläggningar har ett lokalt team och en lokal rutin för eskalering på plats. Avvikelser kan medföra att inköp stoppas och affärer avslutas.

Under 2021 etablerade Gränges lokala eskaleringsteam för alla regioner, och dessa aktiverades i de fall leverantörer avböjde att delta i hållbarhetsbedömningarna.

___

1) All metal suppliers and other suppliers with a purchase value above SEK 5 million or equivalent in local currency. 

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›