Kontakt

Ansvarsfulla inköp

Globalt program för ansvarsfulla inköp

2020 utvecklade Gränges en ny global policy för ansvarsfulla inköp1) som beskriver koncerngemensamma principer och krav för ansvarsfulla inköp. Policyn tillämpas av samtliga produktionsanläggningar och är applicerbar främst för de individer som har kontakt med leverantörer. Enligt policyn ska alla produktionsanläggningar ha ett lokalt program för ansvarsfulla inköp som omfattar betydande leverantörer, så som det beskrivs i infografiken på den här sidan. Gränges betraktar programmet för ansvarsfulla inköp som en plattform för att förstärka hållbarhetsarbetet, säkerställa kontinuerliga förbättringar, utveckla samarbeten och bygga långvariga relationer med sina leverantörer.

Globala hållbarhetskrav på leverantörer

Gränges har en uppförandekod för leverantörer som alla betydande leverantörer ska underteckna. Syftet är att öka medvetenheten och transparensen för ansvarsfulla och hållbara affärsprinciper i Gränges leverantörskedja. Genom att underteckna uppförandekoden för leverantörer förbinder sig leverantörerna att följa alla tilllämpliga lagar och regler, inklusive FN:s Global Compacts tio principer samt främja implementeringen av dessa principer i sina egna leverantörskedjor. 2020 hade 97 procent (99) av de betydande leverantörerna åtagit sig att följa uppförandekoden för leverantörer eller hade en motsvarande standard på plats.

Gränges uppförandekod för leverantörer

Screening av hållbarhetsrisker och skrivbordsbaserad utvärdering

För att säkerställa att betydande leverantörer följer Gränges uppförandekod för leverantörer och för att identifiera och minska hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, genomförs årligen en riskbedömning med hjälp av ett skrivbordsbaserat verktyg avseende potentiella miljömässiga, sociala samt korruptionsrisker, vilka varierar beroende på inköps kategori och ursprungsland. Leverantörer som identifieras att ha potentiellt medel till höga hållbarhetsrisker ska därefter slutföra en evidens- och skrivbordsbaserad hållbarhetsutvärdering som för närvarande hanteras av EcoVadis som tillhandahåller hållbarhetsanalyser och -ratings. 2020 hade 25 av Gränges betydande leverantörer en tredjepartsverifierad hållbarhetsutvärdering tillgänglig. Mer information om processen för screening av hållbarhetsrisker och skrivbordsbaserade utvärderingar finns i policyn för ansvarsfulla inköp1).

Uppföljning och engagemang med leverantörer

Resultaten från de skrivbordsbaserade utvärderingarna integreras i de lokala processerna för leverantörsuppföljning, såsom styrkort, diskussioner och platsbesök. Företaget genomför också leverantörsgranskningar på plats beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat. Sådana granskningar fokuserar framförallt på att säkerställa att leverantörerna efterlever Gränges kvalitets- och leveranskrav, men även hållbarhetskriterier är inkluderade. 2020 genomfördes fem leverantörsgranskningar (sju) på plats. Framöver siktar Gränges på att ytterligare harmonisera processerna för de skrivbordsbaserade hållbarhetsutvärderingarna med granskningarna. Företaget siktar också på att tillhandahålla hållbarhetsutbildningar för att bistå leverantörerna att bli mer hållbara.

Avvikelsehantering

Gränges använder en intern eskaleringsprocess för att fatta beslut om passande åtgärder i de fall en leverantör inte skriver under uppförandekoden för leverantörer, nekar till att genomföra den skrivbordsbaserade hållbarhetsutvärderingen, eller efter det att en leverantör har erhållit låg poäng om de har gjort en förnyad hållbarhetsbedömning. Avvikelser kan medföra att inköp stoppas och affärer avslutas.

1) Tillgänglig på granges.com/sv/hallbarhet/policyer
Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›