Kontakt

Ansvarsfulla inköp

Gemensamma hållbarhetsprinciper

För att säkerställa att Gränges leverantörer delar företagets hållbarhetsprinciper och åtaganden, ska betydande leverantörer1) underteckna och följa Gränges uppförandekod för leverantörer, vilket inkluderar FN:s Global Compacts tio principer.

Gränges uppförandekod för leverantörer beskriver de hållbarhetskrav Gränges har på sina leverantörer, vilket inkluderar att följa alla tillämpliga lagar och regler, undvika intressekonflikter, ha nolltolerans mot korruption och mutor, agera rättvist i konkurrens, ha en öppen, icke-diskriminerande och säker arbetsplats, respektera mänskliga rättigheter, erbjuda goda arbetsförhållanden samt bedriva verksamhet med respekt för miljön. Genom att underteckna uppförandekoden åtar sig leverantörerna också att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja.

Gränges uppförandekod för leverantörer


Åtagande att följa uppförandekoden för leverantörer

Leverantörsutvärderingar

Gränges regionala kvalitets- och inköpsteam utvärderar regelbundet leverantörerna för att säkerställa att de möter företagets krav. Utvärderingarna fokuserar på att bedöma leverantörernas kvalitet och leveransprecision men även hållbarhetskriterier såsom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet ingår.

Gränges verksamheter i Asien och Europa utvärderar leverantörernas hållbarhetsarbete innan ett samarbete inleds, och därefter genomförs utvärderingar regelbundet genom användning av verktyg såsom styrkort för leverantörer. Leverantörsutvärderingar genomförs med jämna mellanrum, beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat från utvärderingarna. Under 2019 genomfördes sju leverantörsgranskningar (tio), och ingen visade på några betydande avvikelser.

Gränges verksamhet i Amerika genomför utvärderingar av alla kritiska leverantörers hållbarhetsarbete innan ett samarbete påbörjas, därefter genomförs utvärderingar två gånger om året. Leverantörsgranskningar ska genomföras om en leverantör bedöms underprestera samt om leverantörer inte har tillräckliga processer för kvalitetsledningssystem. Under året gjordes inga sådana granskningar.

Uppdaterat program för ansvarsfulla inköp

2019 uppdaterade Gränges sitt koncerngemensamma program för ansvarsfulla inköp, som syftar till att identifiera, följa upp och förbättra leverantörers hållbarhetsarbete och minska tillhörande risker. Programmet kommer att implementeras från och med 2020.

Som ett led i detta program, avser Gränges att regelbundet utvärdera sin leverantörsbas och identifiera potentiella riskleverantörer genom att bedöma miljömässiga och sociala risker samt korruptionsrisker i olika sektorer och länder. Leverantörer som identifierats ha potentiella hållbarhetsrisker kommer att bli ombedda att göra en hållbarhetsutvärdering. Gränges kommer att använda resultaten från denna utvärdering för att avgöra hur dessa leverantörer ska hanteras genom exempelvis platsbesök.

Gränges ser detta program som en möjlighet att stärka samarbetet med leverantörerna och på så sätt uppnå kontinuerliga förbättringar och bygga långvariga relationer. 

1) Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›