Kontakt

Inköpt återvunnet aluminium

Främja cirkularitet

Gränges inköpsteam koordinerar löpande med produktionsfunktionerna för att optimera inköp och användning av återvunnet aluminium, eftersom detta har en positiv effekt på kostnader och miljö. Metallkostnader är Gränges största kostnadskategori. Återvunnet aluminium har ett högt ekonomiskt värde och återvunnet aluminium som inte används säljs ofta externt, till ett nedsatt pris.

Återvunnet aluminium sparar upp till 95 procent av den energi som krävs för att producera primäraluminium och leder därmed till avsevärt lägre klimatpåverkan. Gränges köper in material från kunder och återvinningsföretag, som har blivit över i deras respektive tillverkning (sk. ”pre-consumer”), samt återvinner aluminium från sin egen verksamhet. Gränges köper också in material som tidigare har använts (sk. ”post-consumer”) från återvinningsföretag, och främjar på så sätt ytterligare en cirkulär affärsmodell. Det miljömässiga värdet av återvinning ökar nedströms i värdekedjan och återvinning av uttjänta produkter är ett tydligt positivt bidrag till en cirkulär användning av aluminium.

Design för ökad återvinning

I Gränges verksamheter i Asien och Europa, där en stor andel av legeringarna för lödda värmeväxlarapplikationer tillverkas, kan det vara utmanande att hitta återvunnet aluminium som passar väl in i omsmältningsprocessen och med de specifika legeringar som produceras. Gränges kräver därför en strikt sortering av återvunnet aluminium både från sin egen verksamhet samt från kunder och återvinningsföretag.

Gränges forsknings- och innovationsfunktion (R&I) arbetar för att utforma legeringar som kan innehålla en hög andel  återvunnet aluminium samt att legeringarna kan återvinnas efter användning. Material för lödda värmeväxlare består av så kallat pläterat material, det vill säga att legeringarna är sammanvalsade med varandra, vilket inte enkelt kan separeras vid återvinning. Uttjänta lödda värmeväxlare är utmanande att återvinna i och med att de olika ämnena i materialet är svåra att separera och sortera.

Totalt inköpta metaller, 2019

Samarbete med kunder

Gränges verksamhet i Amerika producerar legeringsapplikationer som är mer standardiserade och möjliggör bredare sammansättningsområden, vilket gör det möjligt att använda en högre andel inköpt återvunnet aluminium. Verksamheten i Amerika återvinner all aluminium från sin egen verksamhet och ökade 2019 inköpen av återvunnet aluminium från sina kunder. Det återvunna aluminiumet återförs från kunderna till Gränges i samband med produktleverans, av Gränges eller av tredje part.

Inköpt återvunnet aluminium

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›