Kontakt

Inköpta metaller

Inköp av grönt primäraluminium  

En utökad användning av koldioxidsnålt primäraluminium kan minska klimatpåverkan från inköpta metaller, särskilt i regioner där produktionen av primäraluminium till stor del är beroende av fossila energikällor. I processen för inköp av metaller utvärderar Gränges i allt större utsträckning insatsmaterial och leverantörer med hjälp av klimatrelaterade kriterier, såsom klimatprestanda och aktiviteter och mål för minskade koldioxidutsläpp. Tillgången på koldioxidsnålt primäraluminium som är tillverkat med användning av förnybar energi varierar i stor utsträckning beroende på geografi och utbudet av förnybar energi. När det är lämpligt köper Gränges koldioxidsnålt primäraluminium från både råvarumäklare och leverantörer av valsgöt. Viljan och möjligheten för råvaru-mäklare att tillhandahålla verifierade klimatavtryckscertifikat för koldioxidsnålt aluminium varierar mellan olika geografiska marknader och aktörer. 

År 2021 definierades 21 procent (26) av Gränges inköpta primäraluminium som koldioxidsnålt i enlighet med leverantörernas specificerade och tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat, huvudsakligen relaterade till inköp inom Gränges Finspång. 

Höjd ambitionsnivå för återvinning 

Att öka användningen av aluminiumskrot är det mest effektiva sättet att minska klimatpåverkan från inköpta metaller eftersom det kan spara upp till 95 procent av energin som krävs för att producera primäraluminium. Det miljömässiga värdet av återvinning ökar nedströms i värdekedjan och återvinning av skrot från uttjänta produkter är ett tydligt positivt bidrag till en cirkulär användning av aluminium. 

Gränges köper in material som har använts i tillverkningsprocesser (s.k. pre-consumer) från kunder och återvinningsföretag samt material från använda produkter (s.k. post-consumer) från återvinningsföretag. Bolaget återcirkulerar även bearbetat aluminium från sin egen verksamhet. Gränges starka fokus på att öka inköpen av aluminiumskrot resulterade i att företaget 2021 uppgraderade sitt mål för 2025, från tidigare 20 procent till minst 30 procent. 

Skiftande förhållanden för återvinning 

Förhållandena och tillgängligheten på aluminiumskrot skiljer sig åt geografiskt, och möjligheten att öka användningen beror på typen av tillverkning såväl som lokal tillgänglighet. Eftersom aluminium ofta används som ett bestående material i byggnader och fordon som har långa livslängder kan tillgängligheten på aluminiumskrot vara en betydande begränsning. Det kan också vara en utmaning att återvinna aluminium eftersom det ofta används i kombination med andra material och en effektiv process kräver bra tekniker för sortering, separering och omsmältning. Ju lägre halt av legeringsämnen, desto lättare är det att separera, återvinna och behålla värdet av materialen. 

I Gränges Finspång och Gränges Shanghai, där en stor andel av legeringarna för lödda värmeväxlarapplikationer tillverkas, kräver bolaget en strikt sortering av aluminiumskrot för att säkerställa att materialet passar väl till de specifika legeringar som produceras. Material för lödda värmeväxlare består av pläterat material, där legeringarna är sammanvalsade med varandra, vilket gör att det är svårt att separera dessa vid återvinning. Lödda värme-växlare är också utmanande att återvinna när produkterna är uttjänta i och med att de olika ämnena i materialet är svåra att separera och sortera. Effektiva återvinningssystem är avgörande för att behålla värdet av legeringselementen i flödet. 

Gränges Konin möter samma utmaning, men utöver pläterat material till lödda värmeväxlarapplikationer producerar även anläggningen mer standardiserade legeringsapplikationer som möjliggör bredare sammansättningsområden, vilket gör det möjligt att uppnå en högre andel aluminiumskrot. Gränges Americas producerar också mer standardiserade legeringsapplikationer och verksamheten återcirkulerar all aluminium från sina egna processer. 

Totalt inköpta metaller, 2021 

Inköpt aluminiumskrot, 2017–2021 

Sourced aluminium scrap per category, 2021

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›