Kontakt

Inköpt återvunnet aluminium

Främja cirkularitet

Gränges arbetar för att minska klimatpåverkan från inköpta material och tjänster genom att öka användningen av återvunnet aluminium eftersom det kan spara upp till 95 procent av energin som krävs för att producera primäraluminium. Det miljömässiga värdet av återvinning ökar nedströms i värdekedjan och återvinning av uttjänta produkter är ett tydligt positivt bidrag till en cirkulär användning av aluminium. Gränges köper in material som har använts i tillverkningsprocesser (s.k. pre-consumer) från kunder och återvinningsföretag samt material från använda produkter (s.k. post-consumer) från återvinningsföretag. Bolaget återcirkulerar även bearbetat aluminium från sin egen verksamhet.

Skiftande förhållanden och tillgänglighet

Förhållandena och tillgängligheten på återvunnet aluminium skiljer sig åt geografiskt, och möjligheten att öka användningen beror på typen av tillverkning (pläterade eller opläterade produkter) såväl som lokal tillgänglighet. Eftersom aluminium ofta används som ett bestående material i byggnader och fordon som har långa livslängder kan tillgängligheten på återvunnet aluminium vara en betydande begränsning. Det kan också vara en utmaning att återvinna aluminium eftersom det ofta används i kombination med andra material och en effektiv process kräver bra tekniker för sortering, separering och omsmältning. Vidare består material för lödda värmeväxlare av pläterat material, där legeringarna är sammanvalsade med varandra, vilket gör att det är svårt att separera dessa vid återvinning. Lödda värmeväxlare är utmanande att återvinna i och med att de olika ämnena i materialet är svåra att separera och sortera.

I Gränges verksamheter i Shanghai och Finspång, där en stor andel av legeringarna för lödda värmeväxlarapplikationer tillverkas, kräver bolaget en strikt sortering av återvunnet aluminium för att säkerställa att materialet passar väl i de specifika legeringar som produceras. I Asien fortsatte den kinesiska marknaden för återvunnet aluminium att växa och Gränges verksamhet ökade volymen av inköpt återvunnet aluminium betydligt 2020, dock från en låg nivå. I Gränges verksamhet i Finspång minskade andelen inköpt återvunnet aluminium till följd av lägre produktionsvolymer på grund av covid-19-pandemin.

Gränges verksamhet i Amerika producerar mer standardiserade legeringsapplikationer, som möjliggör bredare sammansättningsområden. Detta gör det möjligt att köpa in och använda en högre andel återvunnet aluminium. Verksamheten återcirkulerar all aluminium från sina egna processer och under 2020 ökade inköpen av återvunnet aluminium från råvarumäklare och kunder ytterligare.

Totalt sett ökade Gränges andelen inköpt återvunnet aluminium till 22,5 procent (19,8) 2020, vilket innebär att målet för 2025 uppnåddes. Företaget arbetar för att höja ambitionen och kommer att definiera och kommunicera ett uppgraderat mål.

Innovation – nyckeln till ökad cirkularitet

Gränges forsknings- och innovationsfunktion har en ambition att utforma legeringar som kan innehålla en hög andel återvunnet aluminium, och som kan återföras, sorteras, plockas isär och återvinnas efter användning, det vill säga ha en högre återvinningsbarhet. Läs mer ›

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Skapa cirkulära affärsmodeller

Sedan några år tillbaka erbjuder Gränges verksamhet i Amerika sina kunder servicen att hämta och återföra bearbetat aluminium från kundernas tillverkningsprocesser, för återföring till Gränges produktionsprocess. En sådan cirkulär affärsmodell leder till både affärsmässiga fördelar och hållbarhetsfördelar. Transport sker i samband med Gränges produktleveranser och hanteras antingen av tredje part eller av Gränges. Under året har Gränges bedrivit över 15 sådana kundprogram. I dessa program samarbetar Gränges med några av de största återvinningsföretagen i Amerika.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›