Kontakt

Utsläpp och klimatpåverkan – inköpta metaller

Minska klimatpåverkan

I enlighet med företagets klimatstrategi arbetar Gränges för att minska sin klimatpåverkan genom att köpa in mer återvunnet aluminium, koldioxidsnålt primäraluminium som är tillverkat med användning av förnybar energi, samt energi från källor med låga klimatutsläpp. Företaget strävar efter att mer aktivt välja insatsmaterial och leverantör baserat på klimatprestanda samt aktiviteter och mål för att minska klimatutsläpp. Gränges planerar också att ha en mer aktiv dialog med råvarumäklare om att främja ansvarsfulla inköp samt att öka spårbarhet i leverantörskedjan.

2020 minskade klimatutsläppen per ton från inköpta metaller med 8 procent jämfört med 2019 och 20 procent jämfört med basår 2017, som ett resultat av utökade inköp av både återvunnet aluminium och koldioxidsnålt primäraluminium.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Läs mer om Gränges klimatstrategi här ›