Driva hållbar verksamhet

Effektiv hantering av energi och material skapar möjligheter att förbättra lönsamhet, konkurrenskraft och miljöprestanda och är kritiskt för Gränges och bolagets intressenter. Dessutom är det av yttersta vikt att erbjuda en säker arbetsmiljö i och med att företaget strävar efter att vara en skadefri arbetsplats.

Gränges åtagande

Gränges ska öka produktiviteten och kontinuerligt genomföra verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläppen till luft och vatten och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin verksamhet.

Måluppfyllelse och fokus 2018

  • Minskade Total Recordable Rate med 22 procent till 6,1 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar (7,8).
  • Severity Rate ökade till 165 lost workdays per miljon arbetade timmar (112) på grund av ett par olyckor som resulterade i lång återhämtningstid för de skadade individerna.
  • Minskade energiintensiteten med 1 procent till 3,3 MWh/ton produkt (3,3) drivet av olika energieffektivitetsåtgärder vid produktionsanläggningarna. Den totala andelen inköpt förnybar energi* var oförändrad och uppgick till 9 procent (9).
  • Minskade direkta och indirekta klimatutsläpp från inköpt energi per ton produkt med 6 procent till 0,76 ton CO2e/ton produkt (0,81) drivet av förbättrad energiintensitet samt en ökad andel elektricitet från kärnkraft i Gränges Amerika som ersatte elektricitet producerad från fossila energikällor.

* Vindkraft, solenergi, vattenkraft, geotermisk energi, tidvattenkraft och biobränsle.

Energi

Både smältning och gjutning av aluminium är energiintensiva processer och Gränges strävar efter att minska sin energiförbrukning av både hållbarhets- och lönsamhetsskäl.

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan

Gränges anser att det är nödvändigt att bidra till att bekämpa klimatförändringar och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från sin verksamhet och genom värdekedjan.

Läs mer

Vattenhantering

En hållbar vattenanvändning och tillgång till rent, friskt vatten är avgörande för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Läs mer

Säkerhet på arbetsplatsen

Gränges strävar efter att vara en säker och skadefri arbetsplats som värnar medarbetarnas hälsa och främjar välbefinnande. Det inkluderar alla personer som direkt och indirekt har med företagets verksamhet att göra, såsom kontraktsarbetare och konsulter.

Läs mer