Kontakt

Hållbar verksamhet

En effektiv hantering av energi och material är kritisk för Gränges eftersom det förbättrar bolagets lönsamhet, konkurrenskraft och miljöprestanda. Att erbjuda en säker arbetsmiljö är också av yttersta vikt i och med att företaget strävar efter att vara en skadefri arbetsplats.

Gränges åtagande

Gränges ska öka produktiviteten och kontinuerligt genomföra verksamhetsförbättringar för att förbättra material- och energieffektivitet samt minska utsläppen till luft och vatten och samtidigt erbjuda en säker och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Härigenom minskar Gränges den negativa påverkan från sin verksamhet.

Måluppfyllelse 2019

  • Förbättrad säkerhet; Total Recordable Rate uppgick till 4.4 (6,1) och Severity Rate till 142 (165).
  • Energiintensiteten ökade till 3.5 MWh/ton (3,3), främst påverkat av en lägre produktionsvolym.
  • Klimatutsläppen från egen verksamhet och inköpt energi uppgick till 0,82 ton CO2e per ton (0,76), en ökning med 8 procent jämfört med 2018 och 1 procent jämfört med basåret 2017, främst påverkat av en lägre produktionsvolym.
  • Fastställde de viktigaste komponenterna i de lokala vattenhanteringsplaner som kommer att utvecklas från 2020.
Under 2019 hade vi en olycksfallsfrekvens på 4,4 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar, vilket är den lägsta nivån någonsin. Jag är mycket nöjd med vårt framgångsrika program för beteendebaserad säkerhet och våra medarbetares ständiga fokus på att hålla arbetsplatsen ren och välordnad genom 5S-systemet.
- Paul Neutjens, SVP Process Engineering & Operational Development

  

  

  

Energi

Både smältning och gjutning av aluminium är energiintensiva processer och Gränges strävar efter att minska sin energiförbrukning av både hållbarhets- och lönsamhetsskäl.

Läs mer

Utsläpp och klimatpåverkan

Gränges anser att det är nödvändigt att bidra till att bekämpa klimatförändringar och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från sin verksamhet och genom värdekedjan.

Läs mer

Vattenhantering

En hållbar vattenanvändning och tillgång till rent, friskt vatten är avgörande för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Läs mer

Säkerhet på arbetsplatsen

Gränges strävar efter ha en arbetsmiljö där säkerheten går först. Detta innebär att det är högsta prioritet att ha en säker och skadefri arbetsplats som värnar hälsa och främjar välbefinnande bland medarbetare och alla personer som direkt eller indirekt har med företagets verksamhet att göra.

Läs mer