Kontakt

Energi

Förbättrad energieffektivitet

Gränges arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen i smältnings- och gjutningsprocesserna för att minska både miljöpåverkan och kostnader. Energikostnader är den största utgiften efter metall- och personalkostnader. Gränges energianvändning sker främst i bolagets ugnar, där aluminium smälts om antingen via direktförbränning eller induktion. Viktiga energikällor är naturgas, elektricitet och gasol.

För att förbättra energieffektiviteten genomför Gränges kontinuerligt energikartläggningar och förbättringsåtgärder, samt tar hänsyn till bästa tillgängliga teknik vid nya investeringar. Aktiviteter för förbättrad energieffektivitet är huvudsakligen relaterade till ökat metallutbyte, förbättrad värmereglering samt återvinning av överskottsvärme. Dessutom smälter Gränges om oundvikligt produktionsskrot internt för att undvika den kvalitetsförsämring och de energiförluster som uppstår vid transport av återvunnet aluminium till tredje part.

Främja förnybar energi

Gränges verksamhet i Europa använder främst induktion för smältning av aluminium, samt köper elektricitet från källor som har låga klimatutsläpp (vattenkraft och kärnkraft), vilket köps in genom den avreglerade energimarknaden i Sverige. Verksamheterna i Amerika och Asien använder naturgas i sin produktion. Elektricitet köps i de här regionerna in från reglerade energimarknader, vilka för närvarande främst är baserade på kärnkraft och icke-förnybar energi.

Gränges arbetar för att utvärdera alternativa energikällor och öka inköp och användning av förnybar energi framöver, i linje med företagets långsiktiga mål.

Energianvändning per energislag, 2019

Energiintensitet

 

Inköpt förnybar energi, 2019

Minskad användning av naturgas i verksamheten i asien

Gränges verksamhet i Asien har lyckats minska kostnader, öka produktiviteten och uppnå en mer hållbar produktion tack vare förbättrad kontroll av naturgasflödet i gjutningsprocessen. Genom att byta till en ny typ av ventil till brännaren har det varit möjligt att övervaka processen och optimera flödet av naturgas. Ett jämnt flöde med exakt kontroll innebär mindre avfall och lägre energiförbrukning. Dessutom, genom att addera ett larm som går på när flamman slocknar i smältugnen har maskinens drifttid och förbränningsprestanda förbättrats. Sedan 2016 har naturgasförbrukningen minskat med 0,4 miljoner m3 per år, produktionen av valsgöt har ökat med 4 500 ton och årliga kostnadsbesparingar om 1,2 miljoner CNY har uppnåtts. Detta motsvarar minskade utsläpp motsvarande 970 ton CO2e.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›