Kontakt

Säkerhet på arbetsplatsen

”Säkerheten först”

Gränges strävar efter ha en arbetsmiljö där säkerheten går först. Detta innebär att det är högsta prioritet att ha en säker och skadefri arbetsplats som värnar hälsa och främjar välbefinnande bland medarbetare och alla personer som direkt eller indirekt har med företagets verksamhet att göra. Ingen person ska riskera att bli skadad på Gränges arbetsplatser.

Säkerhet är integrerat i Gränges koncept för lean-baserad produktion, ”Gränges Production System – GPS”, en del i strategin för kontinuerliga förbättringar. Läs mer på sidan 15. Ett 5S-system har implementerats i alla produktionsanläggningar för att säkerställa att arbetsmiljön är ren, välordnad och säker. Systemet används för att genomdriva säkra beteenden, förbättra arbetsplatseffektiviteten samt avlägsna avfall.

Särskilda säkerhetsrisker

Gränges verksamhet medför specifika säkerhetsfaror, som kontinuerligt övervakas för att eliminera eller minska risken att de leder till skador. De fem kategorier av faror som Gränges anser är mest kritiska och har högsta prioritet är: fallskydd, smält metall, mobil utrustning, slutna utrymmen samt bevakning av maskiner – bryt och lås, det vill säga att maskinerna är helt avstängda och energilösa innan underhållsarbete påbörjas.

Ett förebyggande och riskbaserat sätt

Gränges säkerhetsstrategi fokuserar på att förebygga arbetsskador genom att bättre förstå hur arbete utförs i relation till faror och tillhörande risker. Arbetssäkerhetsanalyser för både repetitiva och icke-repetitiva uppgifter genomförs av experter och de personer som utför arbetet. För alla registrerbara olyckor, incidenter som inte resulterar i skador, samt incidenter som enbart kräver första hjälpen men som skulle ha kunnat få allvarliga konsekvenser, görs en grundorsaksanalys som bas för korrigerande och förebyggande åtgärder. Gränges strävar också efter att minimera medarbetarnas exponering för kemikalier och genomför riskbedömningar för att säkerställa att medarbetare använder säkra och miljövänliga alternativ.

Säkerhetsutbildning

Gränges arbetar kontinuerligt med att förbättra medvetenhet och kunskaper avseende hälsa och säkerhet. Detta inkluderar regelbundna hälsokontroller samt utbildning i maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, brandsäkerhet, första hjälpen och krisberedskap. Alla medarbetare täcks av olycksfalls- och sjukförsäkring. Omfattande säkerhetsutbildning genomförs för alla medarbetare minst en gång per år, och säkerhetskurser tillhandahålls regelbundet för personal i produktionen, ledningen och nyanställda.

Total Recordable Rate

Severity Rate

Utbyte av goda erfarenheter

Gränges kommunicerar aktivt säkerhetsrelaterad information eftersom det är viktigt att sprida medvetenhet om incidenter för att förhindra att de upprepas. I syfte att dela erfarenheter och best practice, samt att harmonisera arbetsprocesser, gör företaget interna säkerhetsinspektioner vid anläggningarna var sjätte månad. Dessa inspektioner fokuserar på de fem mest kritiska riskkategorierna, samt på brandsäkerhets- och miljöfrågor. För att öka säkerheten sker också kunskapsutbyte med andra företag genom branschorganisationer. Gränges är till exempel aktiv i European Aluminiums arbetsgrupp för säkerhet.

Förbättrad säkerhet vid lastning och lossning

2019 implementerade Gränges verksamhet i Amerika en ny formell process för att förbättra säkerheten vid lastning och lossning av lastbilar. Centrala delar i den nya processen inkluderar att säkerställa att släpets baksida går tätt emot lastbryggan för att ansluta till lastrampen på ett säkert sätt; att föraren måste lämna lastbilen och förbli synlig under lastningsoch lossningsprocessen; att ett varningssystem eller en varningslampa kopplad till ett lastlås ska placeras på ett synligt ställe; samt att släpet ska kontrolleras att det har tillräckligt med fri höjd och tillräcklig kapacitet för den kombinerade vikten av gaffeltruck och last. Genom den nya processen har verksamheten i Amerika betydligt minskat risken i samband med lastnings- och lossningsprocessen.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›