Säkerhet på arbetsplatsen

En säker arbetsmiljö

Gränges strävar efter att vara en säker och skadefri arbetsplats som värnar medarbetarnas hälsa och främjar välbefinnande. Det inkluderar alla personer som direkt och indirekt har med företagets verksamhet att göra, såsom kontraktsarbetare och konsulter.

Ingen, vare sig anställd eller någon annan person, ska riskera att bli skadad på någon av Gränges arbetsplatser. Gränges verksamhet medför specifika säkerhetsfaror. Gränges övervakar kontinuerligt dessa faror, för att eliminera risken att de leder till skador.

En kultur där säkerheten sätts först

Gränges strävar efter att ha en arbetsmiljö och företagskultur där säkerheten går först. ”Säkerheten först” är en viktig del av ledarskapet. Säkerhet inom de fem kritiska kategorierna: fallskydd, smält metall, mobil utrustning, slutna utrymmen samt bryt och lås, det vill säga att maskinerna är helt avstängda och energilösa innan underhållsarbete påbörjas, har högsta prioritet.

Säkerhetsarbetet är integrerat i Gränges program för operational excellence, för kontinuerliga förbättringar för hela verksamheten. Systemet 5S, ett viktigt verktyg inom Gränges Production System (GPS), bidrar till att öka medvetenheten och engagemanget hos operatörer och förbättra arbetsmoralen genom att säkerställa en ren och hälsosam arbetsmiljö.

Säkerhetsutbildning

Gränges har ett proaktivt förhållningssätt för att kontinuerligt förbättra hälsa, säkerhetsmedvetande och kompetenser. För medarbetarna inkluderar detta regelbundna hälsokontroller, utbildning i maskinsäkerhet, personlig skyddsutrustning, brandsäkerhet, första hjälpen och krisberedskap. Alla medarbetare omfattas av försäkringar för olycksfall och sjukdom. Omfattande säkerhetsutbildning sker minst årligen för alla medarbetare. Dessutom genomförs riktade säkerhetsutbildningar regelbundet för personal i produktionen, för ledningen och för nyanställda. Medarbetare som arbetar i produktionen får särskild säkerhetsutbildning, bland annat för att förebygga hand- och fingerskador.

Ett riskbaserat angreppssätt

Gränges säkerhetsstrategi fokuserar på att förebygga arbetsplatsskador. Företaget strävar efter att få en ännu bättre förståelse för hur arbete genomförs, i relation till farorna och riskerna i arbetsmiljön.

För både repetitiva och icke-repetitiva arbetsuppgifter genomförs arbetssäkerhetsanalyser. Det innebär att identifiera faror kopplade till arbetsuppgifter och att bedöma skaderisker, följt av att skapa handlingsplaner för att hantera och minska riskerna.

För alla registrerbara olyckor såväl som för incidenter som inte resulterar i skador samt incidenter som enbart kräver första hjälpen, men som skulle ha kunnat leda till allvarliga konsekvenser, genomför Gränges en grundorsaksanalys. Syftet är att genomföra korrigeringar och förhindra att incidenten inte ska kunna inträffa igen.

Gränges strävar efter att minimera medarbetarnas exponering för kemikalier och arbetar för att använda så säkra och miljövänliga alternativ som möjligt. På alla kontor och produktionsanläggningar genomförs skyddsronder regelbundet, vilka följs upp i skyddskommittéer för de olika fabrikerna.

Utbyte av goda erfarenheter

Kunskapsdelning och samverkan mellan de olika anläggningarna sker genom koncerngemensamma interna inspektioner och genom att dela information om viktiga incidenter, för utbyte av goda erfarenheter och för att harmonisera arbetsprocesser. De interna inspektionerna fokuserar på de kritiska fem säkerhetskategorierna samt brandskydd och miljö, och genomförs en gång i halvåret på någon av produktionsanläggningarna. Kunskapsdelning i syfte att öka säkerheten sker även med andra bolag genom branschsamarbete. Gränges är aktivt i branschorganisationen European Aluminiums arbetsgrupp för säkerhet.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›

Förbättrad säkerhet i Shanghai

2018 implementerade Gränges Asien en ny process för bryt och lås för utrustningen. Syftet med processen är att säkerställa att alla energikällor är isolerade och helt avstängda, för att säkert underhållsarbete ska kunna utföras på utrustningen. En visuell översikt av alla energikällor och punkter för bryt och lås finns för varje specifik utrustning samt att det finns en tydlig procedur för att göra utrustningen energilös.