Vattenhantering

Hållbar vattenanvändning

En hållbar vattenanvändning och tillgång till rent, friskt vatten är avgörande för ekonomisk tillväxt och välfärd.

Gränges verkar i områden med olika vattenrisker och vattenförbrukningen hanteras utifrån de lokala förutsättningarna.

Produktionsanläggningarna i Gränges Amerika och Gränges Europa bedrivs i områden med låg till medelhög risk, medan risken för produktionsanläggningen i Gränges Asien bedöms vara medelhög till hög.* Inga vattenkällor bedöms vara väsentligt påverkade av vattenuttaget eller utsläppet från Gränges verksamhet.

* Baserat på Aqueduct Water Risk Atlas som har tagits fram av World Resources Institute.

Vatten hanteras enligt lokala förhållanden

En stor del av Gränges produktionsutrustning är beroende av vattenkylning för att upprätthålla en hög drifteffektivitet. Brist på kylvatten kan leda till överhettning och avbrott i produktionsflödet.

Produktionsanläggningarna i Gränges Amerika och Gränges Asien har slutna kylsystem med en hög återcirkulation. Dessa system minskar vattenåtgången och risken för att vattnet ska förorenas.

Produktionsanläggningen i Gränges Asien använder kommunalt vatten både för produktionsprocesser (främst kylning) och för kontorsbyggnader. Vatten från kylsystemet återanvänds i andra delar av produktionsprocessen, till exempel i kallvalsverket. Det vatten som inte håller tillräcklig god kvalitet släpps ut till det lokala vattenreningsverket, i enlighet med det lokala tillståndet som anger hur mycket och vilken typ av vatten som anläggningen kan släppa ut.

Produktionsanläggningarna i Gränges Amerika använder grundvatten från egna brunnar för kylning i ett slutet kylsystem med kontaktlösa kyltorn. Eftersom systemet är slutet, och därför inte innehåller några föroreningar, kan det förbrukade vattnet släppas ut till närliggande vattensamlingar utan vidare behandling.

Produktionsanläggningen i Gränges Europa hämtar ytvatten från en närliggande sjö. Anläggningen är belägen i ett område där det inte råder brist på vatten och för närvarande finns inga restriktioner för vattenuttag. Vattnet används för att kyla olika komponenter i anläggningen. Uppvärmt kylvatten släpps sedan ut i närliggande vattendrag. Mätningar görs dagligen för att kontrollera att vattenutsläppen inte innehåller farliga ämnen. Farliga kondensat behandlas innan de släpps ut till närliggande vattendrag. Gränges Europa sätter regelbundet reduceringsmål för sin vattenförbrukning.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›