Kontakt

Vattenhantering

Lokala vattenförhållanden

Den största delen av det vatten som Gränges använder är för nedkylning, eftersom en stor del av produktionsutrustningen kräver kylvatten för att upprätthålla en hög drifteffektivitet och för att förhindra överhettning och avbrott i produktionsflödet. Produktionsanläggningarna i Amerika och Asien har slutna kylsystem med en hög återcirkulation, vilket minskar vattenåtgången och risken för att vattnet ska förorenas. Dessutom används vatten för att bilda emulsioner i olika processteg, och för egna ändamål.

I produktionsanläggningen i Huntingdon används grundvatten från företagets egna brunnar, medan kommunalt vatten används i produktionsanläggningarna i Salisbury och Newport. Kylning sker i slutna kylsystem med kyltorn som inte är i kontakt med externt kylvatten. Eftersom systemen är slutna och därför inte innehåller några föroreningar, kan det förbrukade vattnet släppas ut till närliggande vattendrag eller till lokala vattenreningsverk utan ytterligare behandling. Förorenat vatten skickas för att tas omhand externt.

I Gränges verksamhet i Asien används kommunalt vatten. Vatten från kylsystemet återanvänds i andra delar av produktionsprocessen, till exempel i kallvalsverket. Vatten av otillräcklig kvalitet skickas ut till det lokala vattenreningsverket, i enlighet med det lokala tillståndet som anger hur mycket och vilken typ av vatten som anläggningen kan släppa ut.

I Gränges verksamhet i Europa hämtas ytvatten från två närliggande sjöar. Vattnet används främst för att kyla komponenter och släpps sedan ut i lokala vattenvägar. Mätningar görs dagligen för att säkerställa att vattenutsläppen inte innehåller farliga ämnen. Vatten som kan innehålla föroreningar behandlas externt innan det returneras till vattendrag.

 

Vattenuttag per källa, 2019

Vattenintensitet

Hantering av vattenrisker

Gränges verkar i områden med olika vattenrisker, och vattenrelaterade frågor hanteras därför utifrån de lokala förutsättningarna.

När det gäller vattenstress, bedrivs produktionsanläggningarna i Finspång och Newport i områden med låg till medelhög risk, medan anläggningarna i Huntingdon och Salisbury är belägna i områden med medelhög till hög risk. Produktionsanläggningen i Shanghai är lokaliserad i ett område med hög risk.1) Inga vattenkällor bedöms vara väsentligt påverkade av vattenuttag eller utsläpp från Gränges verksamhet.

1) Baserat på Aqueduct Water Risk Atlas, som har tagits fram av World Resources Institute.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›