Kontakt

Hållbara produkter

Gränges produkter bidrar till att öka affärs- och hållbarhetsnyttan för kunder och slutanvändare. Aluminiumets låga vikt och goda möjligheter till återvinning bidrar till en mer cirkulär ekonomi genom förbättrad resurseffektivitet och klimatprestanda.

Gränges åtagande

Gränges ska öka produkternas hållbarhetsprestanda genom hållbar och ansvarsfull innovation samt tillhandahålla verifierad data till kunderna avseende produkternas hållbarhetsprestanda. Härigenom strävar Gränges efter att förbättra kundernas klimatavtryck och att bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt i aluminiumbranschen.

Måluppfyllelse 2019

  • En förstudie för livscykelanalyser (LCA) har genomförts, vilken kommer att utgöra grunden för hur Gränges kan ta fram verifierad hållbarhetsinformation för sina produkter, med start 2020.
  • 62 procent (44) av produktutvecklingsprojekten har bedömts leda till förbättrad klimatprestanda för Gränges kunder.

Aluminium, den “gröna metallen”

Tack vare aluminiumets låga vikt och återvinningsbarhet förbättras resurseffektiviteten och klimatprestandan för kunder och slutanvändare genom att möjliggöra mindre, längre och smartare materialanvändning. Aluminiumets låga vikt och återvinningsbarhet innebär att mindre material används, bättre livslängd fås tack vare aluminiumets höga korrosionsbeständighet och slitstarkhet, och smartare användning erhålls tack vare aluminiumets mångsidighet och ogenomtränglighet. Aluminium kallas ofta den ”gröna metallen” tack vare dessa egenskaper, som stödjer ett resurseffektivt samhälle.

En studie från 2016* visade att lägre vikt hos transportfordon leder till väsentliga minskningar i bränsleförbrukning och klimatutsläpp. Enligt studien uppgår den potentiella minskningen under en passagerarbils livslängd till mellan 500 kg och 2 000 kg koldioxid för varje 100 kg som bilens vikt minskar.

Hållbar och ansvarsfull innovation

Att utveckla produkter som kan förbättra kunders hållbarhetsprestanda och minska deras miljöpåverkan är av yttersta vikt för Gränges. Hållbarhetsaspekter integreras i produktutvecklingsarbetet, där hänsyn till hållbarhet ska tas i produkternas hela livscykler och inte enbart i produktionsprocesserna. Möjligheterna att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda är störst i de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen, när produktegenskaperna beslutas. Gränges arbetar till exempel för att utveckla produkter som baseras på mer återvunnet aluminium och som förbättrar energieffektiviteten i användningsfasen.

Hållbarhetsprestanda

2019 fortsatte Gränges att förbereda för att utvärdera och varudeklarera sina produkters hållbarhetspåverkan för att underlätta för kunder att göra faktabaserade utvärderingar av Gränges produkter ur ett hållbarhetsperspektiv och för att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda.

Gränges verksamhet i Europa genomförde en förstudie för livscykelanalyser (LCA), vilken omfattade utvalda produkter. I enlighet med förstudien planerar Gränges att basera sina varudeklarationer på LCA-metodik i enlighet med ISO 14040 och ISO 14044. Resultaten från förstudien bekräftade att legeringarna som innehåller en hög andel återvunnet aluminium hade avsevärt lägre klimatavtryck samt att råmaterial bidrog mest till klimatavtrycket även för legeringar som innehöll en hög andel återvunnet aluminium.

Från och med 2020 planerar Gränges att börja kommunicera utvalda produkters hållbarhetsprestanda. Det är ett första steg mot 2025-målet att 80 procent av bolagets produkter ska ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig.

* IFEU 2016: Energy savings by lightweighting – 2016 Update.
 

Vi ser en tydlig trend att kunder i allt högre grad är intresserade av hållbarhetsdata på material- och komponentnivå. Gränges arbetar fokuserat för att ta fram sådan information och använda den för att förbättra våra produkters hållbarhetsprestanda.
- Kent Schölin, SVP Technology & Innovation

 

 

Förbättrad hållbarhetsprestanda med TRILLIUM®

Gränges TRILLIUM®-material är ett bra exempel på en innovativ produkt som förbättrar kundernas hållbarhetsprestanda. Tack vare det inbyggda flussmedlet i TRILLIUM® möjliggörs lödning utan att kunderna behöver tillsätta flussmedel, vilket leder till bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt en mer effektiv produktionsprocess. Exponering för flussmedel kan orsaka skador på både ögon och andra organ, och stoftutsläppen kan skada människor och göra åverkan på maskiner. En process utan tillsatt flussmedel leder också till mindre industriavfall för kunderna och ett förbättrat metallutbyte.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›