Kontakt

Hållbart affärsvärde

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och ska skapa långsiktigt värde för Gränges såväl som för bolagets kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter.

Genom att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt kommer Gränges att öka möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. Hållbart affärsvärde skapas både genom att minska oönskad påverkan från företagets verksamhet och genom att ytterligare öka de positiva bidrag som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten.

Hållbarhet som konkurrensfördel

Den globala drivkraften mot en mer hållbar utveckling och omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi medför att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material.

Gränges tekniska expertis och kompetens inom materialegenskaper och -prestanda avseende aluminium hjälper kunder och andra aktörer i hela värdekedjan att förbättra resurseffektivitet och klimatprestanda, vilket är i linje med den globala omställningen mot en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Gränges aluminiumprodukter av låg vikt och goda möjligheter till återvinning bidrar exempelvis till att öka bränsleeffektiviteten i fordon och energieffektiviteten i byggnader.

Främjar hållbar utveckling

Gränges har deltagit i FN:s Global Compact sedan oktober 2016 och åtagit sig att uppfylla principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna ligger också till grund för företagets uppförandekod och uppförandekod för leverantörer.

Vidare är Gränges engagerat i att bidra till Agenda 2030 och till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Företaget har identifierat de mål som är mest relevanta för företagets verksamhet och där Gränges kan bidra mest. Läs mer ›

Hur vi planerar och bedriver vår affärsverksamhet idag har stor påverkan på framtiden. Vi behöver hela tiden utmana oss själva för att utveckla hållbara erbjudanden som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta för våra kunder.
- Johan Menckel, VD

  

  

Erhållit ASI-certifiering

I början av 2019 blev Gränges medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI), en global ideell intresseorganisation som arbetar med certifiering och standarder för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. Genom sitt medlemskap främjar Gränges hållbarhet och ökad transparens i värdekedjan för aluminium. Endast sex månader efter att Gränges blev medlem i ASI, certifierades bolagets produktionsanläggning i Shanghai enligt ASI:s Performance Standard, vilket var en milstolpe för företaget. Certifieringen visar att Gränges aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Gränges avsikt är att fortsätta certifiera sina produktionsanläggningar enligt ASI:s certifieringsstandarder.