Mångfald och jämställdhet

En inkluderande arbetsplats

Gränges anser att mångfald är en konkurrensfördel och att en inkluderande arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer kommer att leda till en mer innovativ, konkurrenskraftig och produktiv organisation.

En mångfacetterad personalstyrka speglar också den internationella marknad som Gränges är verksamt på.

I enlighet med Gränges mångfaldspolicy ska ingen medarbetare diskrimineras på grund av kön, ålder, livsåskådning, bakgrund, sexuella läggning, etnicitet, fysisk förmåga, eller på grund av något annat. Gränges mål är att öka andelen kvinnor, både i den totala personalstyrkan och sett till andelen kvinnliga ledande befattningshavare.

Ökat fokus på mångfald och jämställdhet

Gränges har integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektivet i rekryterings- och introduktionsprocesserna, samt i processen med att sätta samman arbetsgrupper. I rekryteringsprocessen ska, allt annat lika, individer från underrepresenterade grupper ges prioritet vid rekryteringen. Ämnet är även inkluderat i bland annat uppförandekoden och uppförandekodsutbildningen.

Gränges Europe har genomfört lönekartläggningar för att upptäckta könsrelaterade löneskillnader. Lönekartläggningarna har inte visat några osakliga löneskillnader relaterade till kön.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›

Kvinnligt ledarskap för produktionsanläggningen i Newport

Under våren 2018 fattade Gränges beslut om att återuppta produktionen vid anläggningen i Newport i Arkansas, USA, för produktion av tunn aluminiumfolie. Vid rekryteringen valde Gränges Susan VandeZande, en av medlemmarna från ledningsgruppen i produktionsanläggningen i Huntingdon, till chef för produktionsanläggningen i Newport. Susan VandeZandes omfattande kompetens och erfarenhet från foliemarknaden gör att hon passar mycket väl för rollen. Genom att verka för jämställdhet och mångfald i ledande befattningar hoppas Gränges att fler kvinnor i organisationen inspireras till att bli chefer.