Kontakt

Mångfald och jämställdhet

En inkluderande företagskultur

Gränges strävar efter att erbjuda en icke-diskriminerande och inkluderande arbetsmiljö som tar tillvara på anställdas olika perspektiv, erfarenheter och idéer. En mångfacetterad personalstyrka speglar också den internationella marknad där Gränges är verksamt. Viktiga mångfaldsfrågor för Gränges inkluderar jämställdhet mellan kön samt ras och etniskt ursprung, där den senare frågan framförallt är tillämplig för företagets verksamhet i Amerika. I enlighet med Gränges mångfaldspolicy ska ingen medarbetare diskrimineras på grund av kön, ålder, livsåskådning, bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, fysisk förmåga eller liknande.

Gränges företagskultur och kärnvärden – engagerad, handlingskraftig, innovativ och tillgänglig – vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet och lägger grunden för hur medarbetarna ska bedriva affärer på ett ansvarsfullt, etiskt och öppet sätt. Att vara tillgänglig till exempel medför att medarbetare ska främja lika möjligheter och rättvisa på arbetsplatsen, såväl som att ha en fördomsfri attityd.

Sträva efter jämn könsfördelning

Att förbättra könsfördelningen i den totala personalstyrkan och bland ledande befattningshavare är högprioriterat i hela organisationen. Företaget ska öka andelen kvinnor i både produktionen och bland tjänstemännen och strävar efter att arbeta på ett strukturerat sätt för att ytterligare utveckla och tillhandahålla karriärmöjligheter för kvinnor, och bygga en större intern pipeline av kvinnliga kandidater vid rekrytering till seniora chefspositioner.

2020 hade Gränges 21 procent kvinnor (20) bland ledande befattningshavare och 15 procent (14) i den totala personalstyrkan, en liten ökning jämfört med 2019. Utmaningar för en jämnare könsfördelning inkluderar låg personalomsättning i vissa regioner, minskad personalstyrka i vissa produktionsanläggningar till följd av personalneddragningar och svagare marknadsförhållanden, att verksamheten är belägen på landsbygden där det är svårt att hitta rätt kompetens, samt att verksamheten bedrivs i länder där könsroller till stor del är traditionella.

Koncerngemensamma principer och lokala planer

Gränges hanterar frågor och aktiviteter som rör mångfald och inkludering främst på lokal och regional nivå, även om koncerngemensamma principer lägger grunden för detta arbete. Exempelvis har företaget en koncerngemensam princip att ha minst en kvinna i den slutliga intervjufasen i varje rekryteringsprocess, och i de fall där det är få eller inga kvinnliga sökande utvidgas rekryteringsprocessen, för att göra en bredare sökning. Till andra principer hör att genomföra strukturerade avgångsintervjuer för att följa upp könsrelaterade frågor, att kartlägga och analysera medarbetarundersökningar när det gäller skillnader mellan män och kvinnor i olika frågor, samt att erbjuda aktiviteter för att öka medvetenheten, medarbetarnas förståelse, samt upptäcka eventuell förekomst av fördomar relaterade till mångfald.

Till följd av att centrala fackliga avtal var försenade, genomförde verksamheten i Finspång inte någon lönekartläggning för att upptäcka könsrelaterade löneskillnader 2020. Däremot bekräftades att de få löneskillnader som identifierades 2019 inte var könsrelaterade.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Ökat mångfaldsfokus i Gränges Finspång

Gränges verksamhet i Finspång har under året vidtagit flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor. Åtgärder som har vidtagits inkluderar mer anpassade arbetskläder såväl som diskussioner med gaffeltrucksföretag och arbetsmiljöergonomen, för att anpassa och justera inställningarna på gaffeltruckarna för att bättre passa individer av alla längder. Sedan 2019 träffas en grupp kvinnliga skyddsombud regelbundet för att diskutera exempelvis ergonomi relaterad till maskiner, kläder och utrustning såväl som attityder och lönenivåer.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›