Kontakt

Utsläpp och klimatpåverkan – egen verksamhet

Minska klimatpåverkan

I linje med bolagets klimatstrategi arbetar Gränges för att minska energiintensitet och främja användningen av förnybar energi. Utsläpp till luft av växthusgaser, kväveoxider, svaveldioxid och stoft härrör främst från företagets ugnar där aluminium smälts om, antingen via direktförbränning där fossila bränslen används eller via induktion där elektricitet används. Företaget släpper också ut olja till luft och vatten som ett resultat av att kallvalsverken använder olja för att kyla ned valsarna och smörja ytan mellan valsarna och materialet.

Gränges strävar efter att ha ett holistiskt angreppssätt och minska sin klimatpåverkan längs aluminiumets värdekedja. Detta medför exempelvis att företaget kan behöva acceptera en mindre ökning i energiförbrukning som ett resultat av att mer återvunnet aluminium används vid omsmältningen, jämfört med om tackor av primäraluminium skulle användas. Minskningen i klimatutsläpp från inköpt metall kompenserar mer än väl för ökningen i utsläpp från verksamheten.

Läs mer om Gränges klimatstrategi här >

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›