Kontakt

Vattenhantering

Regionala vattenförhållanden

Gränges använder vatten framförallt för nedkylning, såsom att kyla ned produktionsutrustning och förhindra överhettning och avbrott i produktionsflödet. Produktionsanläggningarna i Amerika och Shanghai har slutna kylsystem med en hög grad av återcirkulation av vatten, vilket minskar vattenåtgången och risken för att vattnet ska förorenas. Dessutom används vatten för att bilda emulsioner i olika processteg, och för egna ändamål. Grundvatten används vid produktionsanläggningen i Huntingdon, medan kommunalt vatten används i produktionsanläggningarna i Salisbury, Newport och Shanghai. Produktionsanläggningen i Finspång använder ytvatten som hämtas från två närliggande sjöar. Vattnet används främst för kylning och släpps sedan ut i lokala vattenvägar. Mätningar görs dagligen för att säkerställa att vattenutsläppen inte innehåller farliga ämnen, och vatten som kan innehålla föroreningar behandlas externt innan det returneras till vattendrag.

Lokala vattenhanteringsplaner

Gränges hanterar vattenrelaterade frågor utifrån lokala förutsättningar eftersom företagets produktionsanläggningar är belägna i områden med olika vattenstress och risker. Information från World Resources Institutes Aqueduct Water Risk Atlas visar att produktionsanläggningarna i Finspång och Newport är belägna i områden med låg till medelhög risk, produktionsanläggningarna i Huntingdon och Salisbury i områden med medelhög till hög risk och produktionsanläggningen i Shanghai i ett område med hög risk. Inga vattenkällor bedöms vara väsentligt påverkade av vattenuttag eller utsläpp från Gränges verksamhet.

Eftersom vattenfrågor och -risker hanteras utifrån lokala förhållanden, rbetar Gränges för att implementera lokala vattenhanteringsplaner på alla sina anläggningar. Dessa planer inkluderar lokala mål och aktiviteter för att adressera vattenrelaterad påverkan, såsom ökad effektivisering, kvalitet på avloppsvatten, åtgärder för att bevara vatten samt engagemang med lokala intressenter. 2020 implementerade Gränges lokala vattenhanteringsplaner i två produktionsanläggningar: Finspång och Shanghai.

Gränges inkluderar också vattenrisker vid hållbarhetsutvärdering av leverantörer.

Not: Alla siffror exkluderar Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›