Skapa hållbart affärsvärde

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och ska skapa långsiktigt värde för Gränges såväl som för bolagets kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter.

Genom att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt kommer Gränges att öka möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat.

Hållbart affärsvärde skapas både genom att minska oönskad påverkan av företagets verksamhet och genom att ytterligare öka de positiva bidrag som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten.

Hållbarhet som affärsmöjlighet

Den globala trenden mot en mer hållbar utveckling och transformationen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi innebär att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material.

Aluminium kallas ofta den gröna metallen tack vare dess unika kombination av egenskaper. Aluminium har låg vikt, är starkt, korrosionsbeständigt, hållbart och ogenomträngligt samt användbart till många applikationer. Aluminium är också ett mycket återvinningsbart material; aluminium har mycket goda möjligheter att återvinnas utan att förlora sina inneboende materialegenskaper.

Tack vare aluminiumets låga vikt och återvinningsbarhet, möjliggör Gränges aluminiumprodukter att kunderna kan nå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser; dels i kundernas produktionsprocesser och dels vid användning av produkterna. En studie1* från 2016 visade att lägre vikt hos transportfordon leder till väsentliga minskningar i bränsleförbrukning och klimatutsläpp. Enligt studien uppgår den potentiella minskningen under en passagerarbils livslängd till mellan 500 kg och 2 000 kg koldioxid för varje 100 kg som bilens vikt minskar.

Gränges tekniska expertis och kompetens inom materialegenskaper och prestanda hjälper kunder och andra aktörer i hela värdekedjan att förbättra sin klimatprestanda.

* IFEU 2016: Energy savings by light-weighting – 2016 Update.

Stödjer global hållbar utveckling

Gränges har deltagit i FN:s Global Compact sedan oktober 2016. Härigenom har företaget åtagit sig att uppfylla principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna ligger också till grund för företagets uppförandekod och uppförandekod för leverantörer.

Vidare är Gränges engagerat i att bidra till Agenda 2030 och till FN:s globala mål för hållbar utveckling. I arbetet med att etablera det nya hållbarhetsramverket har Gränges identifierat tio globala mål som är mest relevanta för företagets verksamhet och till vilka Gränges kan bidra mest.

Läs mer ›

Hållbarhetsrapport 2018

Gränges hållbarhetsredovisning är integrerad i årsredovisningen.

Ladda ner Gränges årsredovisning för 2018