Intressentdialog

Gränges arbetar för att ha en långsiktig och öppen dialog med sina intressenter. Intressenternas delaktighet är en prioriterad fråga för Gränges som för en löpande dialog med intressenterna, för att förvissa sig om att bolaget möter deras förväntningar. Gränges har även strukturerade dialoger med utvalda intressenter för att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor.

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Kundnöjdhet
 • Energi och utsläpp
 • Hälsa och säkerhet
 • Produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • Återvunnet aluminium och materialhantering
 • Leverantörsutvärdering

Forum för dialog

 • Kundundersökning
 • Mässor, seminarier
 • Löpande dialog
 • Kundenkäter
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Mångfald och jämställdhet
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Etik och antikorruption
 • Gränges som arbetsplats
 • Hälsa och säkerhet
 • Produktprestanda ur ett livscykelperspektiv
 • Leverantörsutvärdering

Forum för dialog

 • Årliga utvecklingssamtal
 • Medarbetarundersökningar vartannat år
 • Internutbildningar
 • Kommunikation via intranätet
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer
 • Arbetsplatsmöten

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Kundnöjdhet
 • Ekonomiskt resultat
 • Energi och utsläpp
 • Etik och antikorruption
 • Gränges som arbetsplats
 • Återvunnet aluminium
 • Leverantörsutvärdering

Forum för dialog

 • Årsstämma
 • Kvartalsrapporter och årsredovisning
 • Kapitalmarknadsdagar vartannat år
 • Kvartalsvisa telefonkonferenser
 • Investerar- och analytikermöten
 • Pressmeddelanden
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer
 • Hållbarhetsenkäter från leverantörer av ESG-data
 • Hemsidan

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Energi och utsläpp
 • Gränges i lokalsamhället
 • Hälsa och säkerhet

Forum för dialog

 • Lokala samarbeten, kontinuerlig dialog
 • Praktikanter och studentuppsatser
 • Deltagande i nätverk och arbetsgrupper
 • Intressentundersökningar och djupintervjuer

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgruppen

 • Kundnöjdhet
 • Ekonomiskt resultat
 • Etik och antikorruption
 • Hälsa och säkerhet
 • Återvunnet aluminium
 • Inköpsprocesser

Forum för dialog

 • Löpande dialog
 • Intresseundersökningar och djupintervjuer
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Leverantörsutvärderingar

Externa initiativ och samarbeten

Gränges deltar i följande branschinitiativ: Aluminium Association, Aluminium Stewardship Initiative, China Nonferrous Metals Industry Association, Confederation of Swedish Enterprise in Europe, European Aluminium, European Aluminium Foil Association, Global Aluminium Foil Roller Initiative, Nonferrous Metals Society of Shanghai, Shanghai Aluminium Trade Association och Svenskt Aluminium. Gränges Europa är också medlem i de lokala föreningarna Näringslivsrådet i Finspång, Vision East Sweden och Östsvenska Handelskammaren, eftersom det finns ett strategiskt intresse på lokal nivå för områden såsom rekrytering, infrastruktur och inflytande över viktiga politiska frågor. Gränges stödjer internationella standarder gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption, FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer ›