Väsentlighetsanalys och frågornas avgränsningar

Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är viktigast för Gränges och bolagets intressenter och som har störst påverkan. Väsentlighetsanalysen har också bidragit med input till Gränges hållbarhetsramverk och hållbarhetsarbete.

2018 validerade Gränges sin väsentlighetsanalys och sina val av väsentliga frågor genom att använda information från de tidigare gjorda intressentundersökningarna och djupintervjuerna. De sammanvägda resultaten utvärderades av koncernledningen.

Tolv väsentliga frågor definierades, vilka omformulerades och grupperades till fem hållbarhetsområden med ett tydligt utpekat internt ägarskap. Kundnöjdhet och ekonomiskt resultat bedömdes vara resultat av de andra frågorna och definierades därför inte som väsentliga.

Väsentliga frågor för Gränges och deras avgränsningar