Kontakt

Hållbarhetsstrategi och mål

Gränges koncerngemensamma hållbarhetsramverk omfattar 14 hållbarhetsfrågor som bedöms ha störst påverkan och som av intressenterna bedöms vara viktigast för bolaget att hantera.

För att driva utvecklingen av hållbara lösningar har Gränges ambitiösa hållbarhetsmål för 2025. Som en del av den nya hållbarhetsstrategin har Gränges också meddelat ett nytt ambitiöst mål för koldioxidneutralitet till 2040 och höjt ambitionen för cirkularitet så att den nu är att tiodubbla bolagets återvunna volymer jämfört med basåret 2017.

Uppdaterad strategi och nya långsiktiga mål

För att ligga steget före kundernas krav och ändringar i riktlinjerna uppgraderade Gränges sin hållbarhetsstrategi under 2022 för att ge bättre stöd åt Navigate-strategin. Bolaget meddelade ett nytt ambitiöst mål för klimatneutralitet till 2040 och bolaget har anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Gränges meddelade också sin höjda ambition för cirkularitet så att den nu är att tiodubbla bolagets återvunna volymer jämfört med basåret 2017. Strategin för att uppnå hållbar tillväxt ska genomföras genom att investera i tre områden: hållbara inköp och återvinning, en hållbar verksamhet samt hållbara kunder och sektorer.

Ett lätt och cirkulärt material

Aluminium spelar en viktig roll i övergången till en cirkulär och hållbar ekonomi. Materialet används bland annat för att producera lätta fordon, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar. Den låga vikten är en viktig funktion i dagens globala utmaningar med klimat och resurser. Med lättare produkter kan utsläppen och energiförbrukningen minskas. Återvinningsbarheten är en annan viktig egenskap hos aluminium. Eftersom det kräver upp till 95 procent mindre energi att återvinna aluminium än att producera primäraluminium finns det stora klimatvinster att göra.