Kontakt

Hållbara inköp och återvinning

Att öka inköp och användning av hållbara material och energi är avgörande för Gränges för att minska klimatpåverkan från Scope 3 och bolaget har förbundit sig att främja en ansvarsfull och hållbar praxis i sin leverantörskedja.

Hållbara material

Att använda hållbara material är viktigt för Gränges för att minska sin klimatpåverkan från Scope 3. Bolaget fokuserar på att öka återvinningen och utöka användningen av koldioxidsnålt primäraluminium.

Användning av återvunnet aluminium kan spara upp till 95 procent av den energi som behövs för att producera primäraluminium. Gränges har som mål att tiodubbla de återvunna volymerna till 2030 jämfört med basåret 2017. För att uppnå den ambitionen ska Gränges investera i process- och teknikinnovation för att öka återvinningskapaciteten, i strategiska partnerskap med kunderna för att bygga upp samarbeten inom slutna kretslopp och i leverantörspartnerskap med återvinningsföretag och råvarumäklare för att säkra återvunnet aluminium.

Hållbara energileveranser

Användningen av förnybar energi är avgörande för att minska Gränges miljöpåverkan från den egna verksamheten. Bolaget har som mål att öka användningen av förnybar energi från Scope 1 och 2 till minst 20 procent till år 2025. Alla regioner utreder aktivt hur de kan öka användningen av förnybar energi, inklusive avtal om förnybar energi med energileverantörer samt installationer av solceller.

Ansvarsfulla inköp

Gränges strävar efter att bedriva verksamhet i enlighet med ansvarsfulla, etiska och sunda affärsprinciper och förväntar sig att bolagets leverantörer upprätthåller samma höga hållbarhetsstandarder. Gränges har ett program för ansvarsfulla inköp för att genomdriva en hållbar inköpspraxis i leverantörskedjan.
För att ytterligare främja ansvarsfull produktion, ansvarsfulla inköp och produktansvar för aluminium i hela branschen är Gränges medlem av Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Fem av Gränges produktionsanläggningar är certifierade mot ASI Performance Standard och ASI Chain of Custody Standard.

Gränges program för ansvarsfulla inköp

I enlighet med Gränges policy för ansvarsfulla inköp ska alla produktionsanläggningar ha ett lokalt program för ansvarsfulla inköp som omfattar deras betydande leverantörer. Programmet används som en plattform för att förstärka hållbarhetsarbetet, säkerställa kontinuerliga förbättringar, utveckla samarbeten och bygga långvariga relationer med leverantörer.

Betydande leverantörer ska underteckna Gränges uppförandekod för leverantörer, som baseras på FN:s Global Compacts tio principer. Policyn inkluderar grundläggande hållbarhetskrav på leverantörer, vilket inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik och miljöprestanda.

Gränges genomför årligen en skrivbordsbaserad riskbedömning av betydande leverantörer avseende potentiella miljömässiga och sociala risker samt korruptionsrisker, vilka varierar beroende på inköpskategori och ursprungsland. Syftet är att identifiera och minska hållbarhetsrisker i leverantörskedjan.

Leverantörer som har kategoriserats att ha potentiellt medel till höga hållbarhetsrisker ska genomföra en skrivbordsbaserad hållbarhetsutvärdering, för närvarande hanterad av EcoVadis. Frågeformuläret syftar till att bedöma leverantörers prestanda inom alla hållbarhetsområden. EcoVadis metod är evidensbaserad.

Resultaten från de skrivbordsbaserade utvärderingarna integreras i de lokala processerna för leverantörsuppföljning, såsom styrkort, diskussioner och platsbesök, i enlighet med vad som är tillämpligt lokalt.

Gränges använder en intern eskaleringsprocess för att fatta beslut om lämpliga åtgärder i de fall en leverantör inte genomför föregående steg eller erhåller en låg poäng i EcoVadis utvärdering. Alla produktionsanläggningar har ett lokalt team och en lokal rutin för eskalering på plats. Avvikelser kan medföra att inköp stoppas och affärsrelationer avslutas.