Kontakt

Hållbara kunder och sektorer

Gränges arbetar för att inta en ledande ställning på marknader där produkterna har högre krav på hållbarhetsprestandan.

Utforma hållbara och cirkulära lösningar

Gränges arbetar för att dra nytta av fördelarna med aluminium genom att utforma och tillverka produkter och lösningar som kan förbättra kundernas verksamhetsresultat samt hållbarhetsresultaten för deras produkter. Gränges har ambitionen att utforma hållbara aluminiumlösningar som maximerar användningen av återvunna material som effektivt kan monteras ned, samlas in, sorteras och återvinnas nedströms i värdekedjan och efter slutet på produktens livscykel.

Produkternas hållbarhetsegenskaper

För att uppmuntra kunderna att utvärdera sin miljöpåverkan i hela värdekedjan och förbättra sina hållbarhetsresultat baserat på en faktabaserad metod erbjuder Gränges externt verifierad information om produkternas hållbarhet.
Gränges kan erbjuda kunderna externt verifierade klimatavtryckscertifieringar avseende miljöpåverkan och en detaljerad klimatavtrycksrapport som beskriver metoden och de viktiga antaganden som har använts som bas. Modellen täcker in klimatavtrycket från bauxitutvinning till ingående transporter och Gränges egna aktiviteter fram till leverans från anläggningen, och kan tillämpas på hela portföljen i Gränges verksamheter i Huntingdon, Salisbury, Newport, Finspång och Shanghai.
För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat den externa parten IVL Svenska miljöinstitutet för att verifiera metoden, processen och rutinerna som används i bedömningen. Bedömningarna av klimatavtrycket har genomförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14067. Klimatavtryckscertifikat ›

Gränges Endure

Gränges Endure är Gränges produktvarumärke för hållbara och återvinningsbara lösningar som gör det lättare för kunderna att välja hållbara aluminiumprodukter och -lösningar av högsta kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Gränges Endure-produkterna har externt verifierade koldioxidutsläpp på högst 4,0 ton CO2e/ton, mätt från bauxitutvinningen till dess att Gränges produkter levereras till kunderna (vagga till grind). Det görs också en verifiering av en extern part att produkterna har ansvarsfullt inköpta råvaror och är ansvarsfullt producerade. Upptäck mer ›

Partnerskap med kunder

En viktig prioritet för att uppnå hållbar tillväxt är att samarbete med kunder både i fråga om att utforma och utveckla hållbara och cirkulära lösningar men också med att etablera affärsmodeller med slutna kretslopp. Gränges har ett flertal kundsamarbeten på marknaderna för värmeväxlare, HVAC och batterier. Målet är att tillsammans utveckla hållbara legeringar i linje med kundernas krav på materialens egenskaper. Gränges samarbetar också med kunderna för att ta tillbaka återvunnet aluminium från kundernas tillverkningsprocesser och smälta om det i nya produkter.

Investeringar i hållbara sektorer

Gränges vill vara en del av omställningen till en hållbar ekonomi och investerar i hållbara marknader. Bland exemplen finns elfordonsmarknaden, där Gränges har inriktat sig på marknaderna för katodfolie och höljen till batterier. Batteritillverkarna är intresserade av Gränges globalt spridda produktion och kapacitet, bolagets hållbara lösningar och även det stora kunnandet om aluminiumlegeringar och processer.