Kontakt

Gränges delårsrapport januari–september 2021

21 okt 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Tillväxt och ökad vinst, men utmanande utsikter i närtid

Tredje kvartalet 2021

 • Försäljningsvolymen ökade med 36,7 procent till 118,5 kton (86,7) och nettoomsättningen till 4 621 MSEK (2 575). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 11,1 procent till 96,3 kton och nettoomsättningen uppgick till 3 888 MSEK.
 • Försäljningsvolymen exklusive förvärv påverkades positivt jämfört med föregående år av en fortsatt återhämtning från covid-19-pandemin, men påverkades negativt av en sekventiell avmattning på efterfrågan på fordon till följd av halvledarbristen.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 219 MSEK (203) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,8 kSEK (2,3). Exklusive förvärv uppgick justerat rörelseresultat till 192 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 153 MSEK (124) och inkluderar inga jämförelsestörande poster (–26).
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 1,44 SEK (1,45).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till –135 MSEK (380).
 • Hållbarhetslänkad obligation emitterad om 600 MSEK.

Januari–september 2021

 • Försäljningsvolymen ökade med 52,3 procent till 376,6 kton (247,4) och nettoomsättningen till 13 272 MSEK (7 858). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 23,8 procent till 306,2 kton och nettoomsättningen uppgick till 11 128 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 870 MSEK (455) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,3 kSEK (1,8). Exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 745 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 618 MSEK (257) och inkluderar jämförelsestörande poster om –16 MSEK (–37).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,79 SEK (3,02).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 144 MSEK (948).
 • Nettoskulden ökade till 3 810 MSEK per 30 september 2021 (3 292 MSEK per 31 december 2020), vilket motsvarar 2,2 gånger justerad EBITDA[1,2] (2,2 gånger per 31 december 2020).

[1] Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader, se alternativa nyckeltal sid 25 för ytterligare information.
[2] Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.

Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:

Kortsiktiga utmaningar, långsiktig potential

God efterfrågan i allmänhet, men kraftig inbromsning i fordonsindustrin
Gränges såg en fortsatt stark efterfrågan inom de flesta av våra slutkundsmarknader under det tredje kvartalet. Till följd av detta ökade försäljningsvolymen med 11 procent organiskt, jämfört med ett relativt sett svagt tredje kvartal 2020. Inklusive Gränges Konin ökade försäljningsvolymen med 37 procent till 119 tusen ton. Dock orsakade den globala bristen på halvledare och andra komponenter svåra leveransproblem för våra kunder inom fordonsindustrin, vilket påverkade vår försäljningsvolym alltmer negativt under kvartalet. Tillsammans med säsongseffekter och påverkan från tillfälliga produktionsstörningar i Gränges Americas ledde detta till en minskning av försäljningsvolymen med 10 procent i det tredje kvartalet jämfört med det starka andra kvartalet 2021.

Ökat kostnadstryck under kvartalet
Det justerade rörelseresultatet i kvartalet ökade till 219 MSEK, drivet av högre försäljningsvolym och förvärvet av Gränges Konin. Inflationsmiljön i alla regioner har dock nu börjat påverka vår kostnadsbas. Ett högre aluminiumpris påverkar inte vårt rörelseresultat eftersom det förs vidare till kunderna, även om det minskar vår marginal och ökar vårt rörelsekapital. Men vi såg också dramatiska kostnadsökningar för energi, frakt och andra insatskostnader såsom legeringsmaterial. Dessa kompenserades endast delvis av prisökningar i det tredje kvartalet.

Strategiska initiativ går framåt
Vi har gjort betydande framsteg inom många av våra strategiska initiativ. I Gränges Americas tog vi det första spadtaget inför installationen av en ny gjutugn. I Gränges Europe slutförde vi den första fasen av logistikförbättringsprojektet i Sverige, vilket tillsammans med andra åtgärder kommer att öka kapaciteten och produktiviteten samt minska vår miljöpåverkan från och med slutet av nästa år. I Polen uppnådde den planerade kapacitetsexpansionen en milstolpe i och med driftsättningen av en ny smält- och gjutanläggning samt ett nytt kallvalsverk. Även vår investering i batterirelaterad teknik gick framåt. Sammantaget utgör dessa investeringar en stabil plattform för tillväxt och produktivitet från 2023 och framåt, även om de på kort sikt påverkar vår avkastning på sysselsatt kapital negativt.

Våra satsningar inom hållbarhet fortsatte att utvecklas väl. Till exempel var vi mycket stolta över att framgångsrikt ge ut en 600 MSEK hållbarhetslänkad obligation som en del av vårt nya gröna och hållbarhetslänkade finansieringsramverk. Obligationsräntan är kopplad till utfallet av tre utvalda hållbarhetsmål till 2025. Det var uppmuntrande att se det höga förtroendet hos investerare för vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål.

Utmanande fjärde kvartal
Utsikterna för det fjärde kvartalet är utmanande. Vi förväntar oss å ena sidan en god efterfrågan inom många slutkundsmarknader. Å andra sidan förväntar vi oss att efterfrågan från fordonsindustrin kommer att vara fortsatt mycket låg under hela det fjärde kvartalet. Vi planerar också för mer omfattande underhåll i Gränges Americas vid årsskiftet jämfört med 2020. Sammanfattningsvis förväntar vi oss att den totala försäljningsvolymen i det fjärde kvartalet kommer att vara cirka 10 procent lägre än i det tredje kvartalet.

Vi räknar också med att kostnadstrycket kommer att fortsätta öka under kvartalet. Även om vissa prisökningar till kunder kommer att få effekt före årets slut, väntar vi oss inte att de kommer att mildra den kraftiga ökningen av insatskostnader under det fjärde kvartalet.

Åtgärder behövs
I det tredje kvartalet uppgick vår avkastning på sysselsatt kapital till 11,2 procent, vilket är betydligt lägre än vårt målintervall på 15–20 procent. Huvudorsaken är en plötslig minskning av efterfrågan i kombination med en kraftig kostnadsökning för energi, frakt och övriga kostnader. Men oavsett anledning är vår nuvarande lönsamhetsnivå inte tillfredsställande, särskilt mot bakgrund av en i allmänhet ganska stark ekonomi.

På kort sikt måste vi öka våra ansträngningar för att kompensera kostnadsökningarna med prisökningar, samt förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten i hela verksamheten. På längre sikt behöver vi se över och kanske justera strategierna i våra två affärsområden för att säkerställa att de tar oss till våra fastlagda finansiella och hållbarhetsrelaterade mål.

Med vår stabila globala plattform och kundbas, ett mycket starkt team och spännande tillväxtmöjligheter i både befintliga och nya slutkundsmarknader har vi alla möjligheter att lyckas på både kort och lång sikt.

Jörgen Rosengren, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–september 2021 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.