Kontakt

Gränges halvårsrapport 2021

16 jul 2021 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Stark marknad och rekordhög försäljningsvolym i andra kvartalet

Andra kvartalet 2021

 • Försäljningsvolymen ökade med 85,7 procent till 131,4 kton (70,8) och nettoomsättningen till 4 609 MSEK (2 221). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 51,3 procent till 107,1 kton och nettoomsättningen uppgick till 3 876 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 309 MSEK (42) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,4 kSEK (0,6). Exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 261 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 226 MSEK (1) och inkluderar inga jämförelsestörande poster (–5).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,12 SEK (0,01).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 334 MSEK (238).
 • Nettoskulden minskade till 3 532 MSEK per 30 juni 2021 (3 690 MSEK per 31 mars 2021), vilket motsvarar 2,0 gånger justerad EBITDA[1,2] (2,4 gånger per 31 mars 2021).

Första halvåret 2021

 • Försäljningsvolymen ökade med 60,7 procent till 258,1 kton (160,7) och nettoomsättningen till 8 651 MSEK (5 284). Exklusive förvärv ökade försäljningsvolymen med 30,6 procent till 209,9 kton och nettoomsättningen uppgick till 7 240 MSEK.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 651 MSEK (252) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,5 kSEK (1,6). Exklusive förvärv ökade justerat rörelseresultat till 554 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 465 MSEK (133) och inkluderar jämförelsestörande poster om –16 MSEK (–11).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 4,36 SEK (1,56).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 279 MSEK (568).

[1] Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader, se alternativa nyckeltal sid 24 för ytterligare information.
[2] Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.


Kommentarer från Gränges VD Johan Menckel:

Stark kassagenerering och viktiga steg för en fortsatt lönsam tillväxt

Fortsatt stark efterfrågan på marknaden
Den starka efterfrågan på marknaden som vi upplevde under det första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet 2021. Försäljningsvolymen i det andra kvartalet uppgick till 131,4 kton, vilket är den hittills högsta försäljningsvolymen under ett enskilt kvartal. Detta motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med det första kvartalet 2021 och 86 procent jämfört med det andra kvartalet föregående år som var kraftigt påverkat av covid-19-pandemin. Exklusive den förvärvade försäljningsvolymen från Gränges Konin ökade försäljningsvolymen i det andra kvartalet med 51 procent jämfört med samma period föregående år.

Det justerade rörelseresultatet ökade till 309 MSEK, främst drivet av den högre försäljningsvolymen men också med stöd av fortsatt god produktivitet vilken mildrade det ökade inflationstrycket vi såg för vissa kostnadstyper. Gränges Konin bidrog till rörelseresultatet med 48 MSEK medan valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet negativt med 36 MSEK. Vidare inkluderar det justerade rörelseresultatet kostnader om 10 MSEK relaterat till en brand i ett valsverk i Newport och 7 MSEK kopplat till återbetalning av Covid-19-relaterade statliga stöd i Sverige. Vi fortsätter att hantera rörelsekapitalet väl och kassagenereringen var stark under kvartalet. Kassaflödet före finansiering, justerat för expansionsinvesteringar och förvärv, uppgick till 334 MSEK. Tack vare detta är nettoskulden i förhållande till EBITDA vid slutet av det andra kvartalet tillbaka i målintervallet om 2,0 gånger.

Marknadsutvecklingen under det andra kvartalet var särskilt stark inom fordonsindustrin, där återhämtningen av produktionen av lätta fordon bidrog till att försäljningsvolymen ökade med 75 procent jämfört med föregående år. Den pågående bristen på halvledare inom fordonsindustrin påverkade försäljningen negativt med en inbromsning mot slutet av kvartalet. För HVAC fortsatte vi att se en positiv utveckling med en tillväxt om 51 procent jämfört med föregående år medan försäljningen av material till specialförpackningar ökade med 29 procent i perioden.

Milstolpe nådd för expansionen i Finspång
I början av juni uppnådde vår verksamhet i Finspång en viktig milstolpe i den pågående kapacitetsexpansionen och logistikförbättringsprojektet genom att valsa det första bandet i det nya kallvalsverket. När projektet är slutfört under det andra halvåret 2022, kommer anläggningen att ha ett betydligt bättre produktionsflöde vilket möjliggör både lägre produktionskostnader och ett bättre miljöavtryck. Investeringen kommer att addera en extra kapacitet om 20 kton som kommer att vara tillgänglig för att stödja fortsatt tillväxt inom material för värmeväxlare till fordon samt andra nischapplikationer.

Ökat fokus på batteriapplikationer
Gränges arbetar aktivt för att stödja den gröna omställningen och elektrifieringen av transportindustrin skapar ytterligare möjligheter för Gränges även utanför nuvarande produktportfölj. Till exempel används valsat aluminium för att producera både katoden och cellhöljet till litiumbatterier och efterfrågan på dessa material förväntas öka betydligt under de kommande åren. Med vår globala närvaro av aluminiumvalsverk, har Gränges kapabiliteter att försörja framväxande batterivärdekedjor i alla geografiska regioner med högkvalitativa aluminiummaterial för batteriapplikationer. För att tillvarata tillväxten inom batterimarknaden har vi beslutat att investera 100 MSEK under de kommande två åren för att addera kapabiliteter för kommersiell produktion av initialt 10 kton av katodfolie i produktionsanläggningarna i Shanghai och Finspång.

Utsikter
Även om covid-19-pandemin fortfarande pågår, förväntas efterfrågan på marknaden generellt sett ligga kvar på en hälsosam nivå under det kommande kvartalet. Avmattningen i försäljningen till fordonsindustrin mot slutet av det andra kvartalet förväntas alltjämt fortsätta in i det tredje kvartalet. Som ett resultat av detta förväntar Gränges att försäljningsvolymen i det tredje kvartalet är lägre än i det andra kvartalet med ett lågt till medel ensiffrigt procenttal. Ökade kostnader för strategiska projekt kommer att ha en negativ påverkan på lönsamheten vid jämförelse av det tredje kvartalet med det andra kvartalet.

När vi blickar framåt tror jag starkt att vi kommer att kunna dra nytta av den starka globala plattform som vi har etablerat för Gränges. Med ett starkt fokus på hållbarhet, innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och lönsam tillväxt de kommande åren.

Från ett personligt perspektiv är jag väldigt tacksam över att ha varit del av Gränges 125-åriga historia och det är med stor stolthet som jag nu lämnar över till Jörgen Rosengren som börjar som Gränges 20:e VD i oktober i år. Framförallt är jag stolt över alla kollegor inom organisationen som har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla bolaget till vad det är idag.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport 2021 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 16 juli 2021 kl. 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.