Kontakt

Gränges bokslutskommuniké januari–december 2021

27 jan 2022 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Utmanande fjärde kvartal avslutade ett år av återhämtning och investeringar

Fjärde kvartalet 2021

 • Försäljningsvolymen ökade med 8,7 procent till 112,3 kton (103,3) och nettoomsättningen till 4 857 MSEK (3 149). Exklusive Gränges Konin ökade försäljningsvolymen med 1,8 procent till 90,3 kton (88,7) och nettoomsättningen uppgick till 4 018 MSEK (2 761).
 • Justerat rörelseresultat minskade till 139 MSEK (193) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,2 kSEK (1,9). Exklusive Gränges Konin uppgick justerat rörelseresultat till 107 MSEK (175).
 • Periodens resultat minskade till –23 MSEK (106) och inkluderar jämförelsestörande poster om –159 MSEK (–27).
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till –0,21 SEK (1,19).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 463 MSEK (232).
 • Tilldelades EcoVadis Platinum hållbarhetsutmärkelse, vilket placerar Gränges bland de ledande 1 procenten inom industrin.

Januari–december 2021

 • Försäljningsvolymen ökade med 39,4 procent till 488,9 kton (350,6) och nettoomsättningen till 18 130 MSEK (11 008). Exklusive Gränges Konin ökade försäljningsvolymen med 18,0 procent till 396,5 kton (336,1) och nettoomsättningen uppgick till 15 146 MSEK (10 620).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 1 008 MSEK (648) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,1 kSEK (1,8). Exklusive Gränges Konin ökade justerat rörelseresultat till 852 MSEK (630).
 • Periodens resultat ökade till 595 MSEK (363) och inkluderar jämförelsestörande poster om –175 MSEK (–64).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,58 SEK (4,21).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 607 MSEK (1 180).
 • Nettoskulden ökade till 3 643 MSEK per 31 december 2021 (3 292 MSEK per 31 december 2020), vilket motsvarar 2,2 gånger justerad EBITDA[1] (2,2 gånger per 31 december 2020[2]).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 2,25 SEK (1,10) per aktie, motsvarande 40 procent (32) av årets resultat.

[1] Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare information.
[2] Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader, se alternativa nyckeltal på sid 24 för ytterligare information.

Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:

Tungt slut på 2021, men återhämtning i sikte

Stark marknad förutom i fordonsindustrin. Kostnadsökningar.
Som väntat var efterfrågan från fordonskunder fortsatt låg under det fjärde kvartalet till följd av halvledarbrist. Gränges försäljningsvolym påverkades dessutom negativt av mer omfattande planerat underhåll än normalt. De flesta andra marknader uppvisade dock fortsatt stark efterfrågan. Till följd av detta ökade försäljningsvolymen under det fjärde kvartalet exklusive Gränges Konin med 2 procent.

Efter sommaren drabbades Gränges av stora och accelererande kostnadsökningar på frakt, energi och vissa legeringsämnen. Effekten på vår lönsamhet var till en början begränsad. Men när trenden fortsatte in i fjärde kvartalet påverkade den rörelseresultatet negativt med cirka 100 MSEK. Prisökningar kunde endast delvis motverka kostnadsökningen. Vårt justerade rörelseresultat minskade därför under fjärde kvartalet till 139 MSEK (193).

2021 präglades av återhämtning…
Under 2021 ökade försäljningsvolymen med nästan 40 procent till 489 tusen ton, ett nytt rekord. Det justerade rörelseresultatet återhämtade sig till 1 008 MSEK (648), även det ett rekord, främst drivet av högre försäljningsvolym. Vi lärde oss nya sätt att arbeta tillsammans och skapa värde trots pandemin, både internt och med våra leverantörer och kunder. Särskilt uppmuntrande var det mycket goda samarbetet med Gränges Konin under bolagets första år i Grängesfamiljen. Och vårt operativa arbete fungerade väl trots att dramatiska svängningar i efterfrågan och tillgång krävde hårt arbete från alla inblandade.

…samt av investering i framtiden
Vi fortsatte under året även våra mycket ambitiösa investeringar i kapacitet, förbättrad produktivitet och tillväxtmöjligheter. Det stora expansionsprogrammet i Konin börjar närma sig färdigställande, och såväl det nya återvinnings- och gjutericentret som valsverket ökar sin produktion som planerat. Den automatiserade logistiklösningen i Finspång visar redan lovande resultat. I Gränges Americas har vi snart återhämtat oss helt från den oturliga valsverksbranden i maj och satsningen på ett nytt återvinnings- och gjutericenter går enligt plan.

Ännu viktigare för framtiden är de stora satsningarna på att utveckla kundrelationer, teknik och tillverkningsteknik för den snabbt växande marknaden för elfordon och batteriteknik. De första kommersiella leveranserna till batterikunder inleds 2022, om än i låga volymer. Det är väldigt roligt att se ett mycket starkt intresse från globala kunder för våra kapabiliteter inom detta område.

Bra framsteg inom hållbarhet
Under 2021 gjorde vi goda framsteg mot våra ambitiösa hållbarhetsmål. För att nämna några viktiga punkter minskade vi vårt totala klimatavtryck, ökade volymerna av inköpt återvunnet aluminium, emitterade vår första hållbarhetslänkade obligation och ökade andelen produkter som har tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation.

Jag är också mycket stolt över att Gränges under det fjärde kvartalet tilldelades utmärkelsen Platina från det oberoende hållbarhetsutvärderingsföretaget EcoVadis. Det betyder att vi är bland de ledande 1 procenten av bolagen i vår bransch. Under det fjärde kvartalet erhöll Gränges Finspång vår första spårbarhetscertifiering enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) så kallade ”Chain of Custody”-standard, följt av Gränges Shanghai i början av 2022. Det innebär att vi nu kan erbjuda kunderna verifierad hållbarhetsinformation som visar att våra produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade.

Pris- och volymåtgärder driver gradvis återhämtning under 2022
Under slutet av året har alla i Gränges arbetat mycket hårt för att motverka effekterna av de dramatiska förändringarna i världen omkring oss.

Analytiker tror för närvarande att bristen på halvledare kommer att påverka fordonsproduktionen negativt under åtminstone första halvåret 2022. Gränges har därför haft fullt fokus på försäljning till och produktionskapacitet för andra marknadssegment, där efterfrågan förväntas vara god. Vi förväntar oss därför att volymerna under det första kvartalet kommer att öka sekventiellt till ungefär samma nivå som under det starka första kvartalet 2021.

Ännu viktigare är att vi har kommit överens med majoriteten av våra kunder om betydande prisökningar och tilläggsavgifter som träder i kraft under första halvåret 2022. I kombination med ett starkt fokus på kostnad och produktivitet i alla våra enheter förväntar vi oss att dessa ökningar kommer att kompensera en stor del av kostnadsökningarna under det första kvartalet 2022.

Tillväxtplan på väg
Gränges har en bra utgångspunkt: ett globalt fotavtryck, djupt tekniskt kunnande, stabila långsiktiga kundrelationer, branschledande hållbarhet och ett starkt team. Å andra sidan var det finansiella resultatet under 2021 inte tillfredsställande, särskilt mot bakgrund av en generellt stark ekonomi.

Men de stora investeringar som gjorts under de senaste åren börjar nu bära frukt och kommer att bidra fullt ut från och med 2023. Det passar bra, eftersom marknadsutsikterna särskilt i Amerika och i Europa är gynnsamma. Gränges är väl positionerat för att dra nytta av tre viktiga trender: regionaliseringen av leveranskedjor, elbilsrevolutionen och kundernas krav på mer hållbara lösningar.

Vår främsta prioritering på kort sikt är att säkra försäljningsvolym, prisökningar och kostnadsproduktivitet. Men parallellt tar vi också fram planer för framtiden. Vi tänker använda våra styrkor och det gynnsamma marknadsläget för att återställa vår avkastning på sysselsatt kapital till målet på 15-20 procent, öka vår tillväxt och bygga ett ännu starkare och mer hållbart företag för framtiden.

Jag vill passa på att tacka hela Gränges-teamet för en enastående insats 2021.

Jörgen Rosengren, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för januari–december 2021 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 27 januari 2022 kl. 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.