Kontakt

Gränges delårsrapport för januari–mars 2022

21 apr 2022 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Starkt resultat trots turbulent omvärld

Första kvartalet 2022

  • Försäljningsvolymen uppgick till 126,7 kton (126,7) och nettoomsättningen ökade till 6 080 MSEK (4 043).
  • Justerat rörelseresultat ökade till 357 MSEK (342) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,8 kSEK (2,7).
  • Periodens resultat ökade till 261 MSEK (239) och inkluderar inga jämförelsestörande poster (–16).
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,45 SEK (2,24).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till –1 224 MSEK (–55).
  • Nettoskulden ökade till 4 991 MSEK per 31 mars 2022 (3 643 MSEK per 31 december 2021), vilket motsvarar 2,9 gånger justerad EBITDA (2,2 gånger per 31 december 2021).
  • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton minskade till 9,0 ton CO2e/ton (10,0).
  • Andelen inköpt aluminiumskrot ökade till 31,1 procent (25,6).

 

Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren: 
 
Framgång i motvind 
  
Dramatisk och oroväckande utveckling i Europa och Kina 
Kriget i Ukraina påverkar Gränges liksom alla bolag med verksamhet i Europa. Vi har fördömt invasionen och avslutat alla affärer med Ryssland, Belarus och ockuperade delar av Ukraina. Före kriget hade vi omkring en halv procent av vår nettoomsättning men ingen egen verksamhet eller anställda i dessa länder. Våra åttahundra kollegor i Polen påverkas däremot på många sätt av kriget och flyktingkrisen, men har ändå upprätthållit tillverkning och försäljning på sitt vanliga professionella sätt. Både Gränges som bolag och våra anställda bidrar till hjälparbetet på olika sätt.

I Kina har ökad spridning av covid-19 fått dramatiska följder. Stora nedstängningar i Shanghai, där vår fabrik ligger, har medfört betydande störningar för all industriell verksamhet. Tack vare enastående insatser av våra medarbetare samt deras lojalitet och professionalitet har vi kunnat fortsätta att producera och sälja, om än på en lägre nivå än vanligt. 
 
Stabil försäljning tack vare god flexibilitet 
Efterfrågan inom fordonsindustrin var svag under kvartalet, och vår försäljning till den marknaden drabbades också av störningar i Kina. Vi har därför arbetat hårt med försäljning till HVAC-industrin, specialförpackningsindustrin andra nischmarknader och nått goda resultat. Vi är väldigt stolta över att vi på detta sätt lyckades uppnå samma försäljningsvolym som det starka första kvartalet 2021. 
 
Stabil marginal trots stora kostnadsökningar 
Det kraftigt ökade aluminiumpriset påverkar inte Gränges rörelseresultat, men leder till ökat rörelsekapital och därmed svagt kassaflöde. Vidare drabbas vi av stora kostnadsökningar på frakt, energi och vissa legeringsämnen samt av den allmänt höga inflationen. 
 
Vi avser att kompensera fullt ut med produktivitet, prishöjningar och överföring av kostnader till kund, vilket har krävt ett intensivt arbete under det senaste halvåret. Hittills har vi lyckats väl. Marginalen, uttryckt som rörelseresultat per ton, ökade kraftigt jämfört med det svaga fjärde kvartalet 2021 och även något jämfört med föregående år. Vi är mycket nöjda med det resultatet. 
 
Fortsatta framsteg inom hållbarhet 
Våra hållbarhetsresultat fortsatte att utvecklas positivt under första kvartalet, med ett minskat klimatavtryck och ökad återvinning. Återvinningsvolymerna fortsatte att vara på rekordnivåer drivna av ett starkt fokus på cirkularitet och minskad klimatpåverkan. Vi fortsätter att fokusera på klimatomställning inom vår verksamhet och ligga i framkant när det gäller att erbjuda lösningar som är tydligt differentierade ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Investeringsprojekt fortsätter som planerat 
Vårt expansionsprogram i Konin fortsätter enligt plan. Såväl det nya återvinnings- och gjutericentret som det nya valsverket är nu i produktion och beräknas nå full produktionstakt under hösten. I Newport har vi nu en månad före plan återupptagit produktion av det valsverk som skadades i en brand i maj 2021. Även i Newport planerar vi för full produktionstakt under hösten och har då uppfyllt vår ambition från 2018 att bygga en ledande position inom tunn folie i USA. Investeringen i ett nytt återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon förväntas bidra till intjäningen från och med början av 2023.  
 
I början av april 2022 beslutade vi om en investering i ytterligare ett återvinnings- och gjutericenter i Huntingdon. Det skall möjliggöra lanseringen av mer hållbara produkter, minska vår miljöpåverkan och förbättra vår avkastning från och med början av 2024. 
 
Osäkerhet och hög ambitionsnivå inför det andra kvartalet 
Utvecklingen i Kina är mycket svår att förutsäga. I bästa fall begränsar sig bortfallet i produktion och försäljning till april, men det kan också fortsätta fram till sommaren. Även utvecklingen av kriget i Ukraina samt omvärldens reaktioner på det är omöjliga att förutse. Sammantaget verkar det dock redan nu sannolikt med omfattande störningar i kundledet både i Kina och i industrin globalt under det andra kvartalet. Vi behöver också vara beredda på ytterligare kraftiga kostnadsökningar.  
 
Å andra sidan har vi höga ambitioner. Vi avser att fortsatt föra över kostnadsökningar till kund. Vi planerar att gradvis öka volymen i våra nya anläggningar under året. Vi eftersträvar flexibilitet och högt kapacitetsutnyttjande, och därmed stabil intjäning, även vid kraftiga svängningar i marknaden. För närvarande bedömer vi att försäljningsvolymen under det andra kvartalet kommer att vara lägre än under det starka andra kvartalet 2021. Även om marknadens efterfrågan förväntas stödja en försäljningsvolym motsvarande den i andra kvartalet 2021, så förväntar vi att försäljningsvolymen i Asien kommer att påverkas negativt i proportion till längden på nedstängningen i Shanghai. 
  
”Navigate” 
I slutet av 2021 påbörjade vi projektet ”Navigate” som skall sätta en inriktning för Gränges framöver. Arbetet går bra och vi planerar att kunna berätta om resultaten under sommaren 2022. Det är också en lämplig tidpunkt eftersom de stora investeringar som vi har gjort under de senaste åren nu börjar bära frukt, och eftersom marknadsutsikterna särskilt i Nordamerika och i Europa är gynnsamma. Vi är också väl positionerade för att kunna dra nytta av regionaliseringen av leveranskedjor, elbilsrevolutionen och kundernas krav på mer hållbara lösningar. Vi måste därför försöka att återställa vår avkastning och tillväxt till de höga nivåer som Gränges tidigare har levererat samt bygga ett ännu starkare och mer hållbart företag för framtiden.  
 
Det är därför glädjande att kunna presentera ett resultat för det första kvartalet 2022 som innebär Gränges högsta rörelseresultat någonsin i ett enskilt kvartal. Att vi når dit under ytterst svåra omständigheter är ett kvitto på att Gränges decentraliserade organisation fungerar väldigt väl. Jag vill passa på att tacka alla anställda på Gränges och särskilt kollegorna i Polen och Kina för en exceptionell insats under början av 2022. 
 
Jörgen Rosengren, VD 
 
Webbsänd telefonkonferens 
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges delårsrapport för januari–mars 2022 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 21 april 2022 kl. 10.00. 

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.