Kontakt

Gränges gjorde goda framsteg inom hållbarhet 2021

17 mar 2022 | KONCERNRELEASE

2021 fortsatte Gränges att göra goda framsteg för att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen som bolaget satt till 2025, och för att spegla en starkare utveckling än förväntat uppgraderades även vissa av hållbarhetsmålen under året. Läs mer om utvecklingen i Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 2021 som nu finns tillgänglig på www.granges.com.

Några särskilt viktiga framsteg att lyfta fram 2021 är att Gränges minskade sitt totala klimatavtryck, ökade aluminiumåtervinningen, ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation, och emitterade företagets första hållbarhetslänkade obligation. Vidare erhöll Gränges Finspång bolagets första spårbarhetscertifiering enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Chain of Custody Standard, tätt följt av Gränges Shanghai som certifierades i början av 2022. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium.

Resultat 2021

  • Minskade de totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3)* med 19 procent jämfört med basår 2017**.
    • Scope 1+2-utsläppen per ton minskade med 8 procent som ett resultat av en högre andel förnybar energi i kombination med en lägre energiintensitet.
    • Scope 3-utsläppen per ton minskade med 20 procent till följd av en högre andel inköpt aluminiumskrot.
  • Ökade andelen inköpt aluminiumskrot till 28,5 procent. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy ökade andelen med 2,5 procentenheter till 25,0 procent (22,5).
  • Ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation till 35 procent, vilket motsvarar 43 procent (19) exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.
  • Uppnådde 100 procent deltagande i de koncerngemensamma utbildningarna i antikorruption och uppförandekoden.
  • Erhöll certifiering i enlighet med ASI:s Chain of Custody Standard i Gränges Finspång.

– Jag är glad över att se våra goda framsteg, och det var fantastiskt att få EcoVadis Platinum-erkännande. Jag ser nu fram emot att höja hållbarhetsribban ytterligare och bygga ett ännu starkare och mer cirkulärt företag för framtiden, säger vd Jörgen Rosengren.

En fullständig översikt av Gränges hållbarhetsmål för 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/hallbarhet/ramverk-och-mal/.

Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

* Gränges följer Greenhouse Gas Protocol Standards för att beräkna sin klimatpåverkan.
** Basår omräknat till att inkludera Gränges Konin.