Kontakt

Gränges halvårsrapport 2022

15 jul 2022 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Högsta resultatet någonsin trots en mycket utmanande omvärld

Andra kvartalet 2022

 • Försäljningsvolymen minskade med 6,8 procent till 122,5 kton (131,4) och nettoomsättningen ökade till 6 875 MSEK (4 609).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 374 MSEK (309) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 3,1 kSEK (2,4).
 • Periodens resultat ökade till 295 MSEK (226) och inkluderar jämförelsestörande poster om 62 MSEK (–).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,78 SEK (2,12).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 722 MSEK (334).
 • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton minskade till 7,9 ton CO2e/ton (9,1).
 • Andelen inköpt aluminiumskrot ökade till 35,4 procent (26,9).
 • Gränges åtar sig att bli klimatneutralt till 2040 och ansluter sig till Science-Based Targets initiative.
 • Lansering av nytt hållbart produktvarumärke: Gränges Endure.

Första halvåret 2022

 • Försäljningsvolymen minskade med 3,4 procent till 249,2 kton (258,1) och nettoomsättningen ökade till 12 955 MSEK (8 651).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 732 MSEK (651) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,9 kSEK (2,5).
 • Periodens resultat ökade till 556 MSEK (465) och inkluderar jämförelsestörande poster om 62 MSEK (–16).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,23 SEK (4,36).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till –502 MSEK (279).
 • Finansiella nettoskulden[1] ökade till 4 396 MSEK per 30 juni 2022 (3 059 MSEK per 31 december 2021), vilket motsvarar 2,3 gånger justerad EBITDA (1,8 gånger per 31 december 2021).
 • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton minskade till 8,4 ton CO2e/ton (9,5).
 • Andelen inköpt aluminiumskrot ökade till 33,2 procent (26,3).

[1] Justerat för leasingskulder, se alternativa nyckeltal för ytterligare information.


Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:

Fortsatt förbättring ger hopp inför långsiktig plan

Säkerhet är vår högsta prioritet
Gränges arbetar systematiskt med att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser och vidtar lämpliga åtgärder. Vi drabbades dock av två allvarliga bakslag under andra kvartalet: en tragisk dödsolycka i vår anläggning i Salisbury och en allvarlig brand i Konin-fabriken. Det står klart att vi behöver intensifiera vårt arbete ytterligare med utvecklingen av Gränges mot branschledande säkerhet.

Stabilt resultat trots mycket utmanande omvärld
Under andra kvartalet såg vi en stark efterfrågan på de flesta slutkundsmarknader, men också en fortsatt svag fordonsmarknad. Trots de omfattande covid-19 relaterade nedstängningarna i Kina uppnådde försäljningsvolymen 93 procent av försäljningsvolymen för motsvarande kvartal föregående år.

Gränges levererade ändå ett stabilt resultat. Detta skedde inte av en slump utan var resultatet av systematiska och fokuserade insatser. Hur vårt team i Kina lyckades tillverka och skicka produkter under hela den långvariga nedstängningen av Shanghai var särskilt imponerande. Men lika viktigt för resultatet var arbetet i alla regioner med att kompensera nedgången i fordonsindustrin med försäljning till andra segment, och att kompensera ökade kostnader med förbättrad produktivitet och prisökningar.

Som ett resultat av detta redovisade Gränges ett justerat rörelseresultat på 374 MSEK, 21 procent högre än föregående år, trots lägre försäljningsvolym. Faktum är att vinsten är vår starkaste någonsin under ett enskilt kvartal. Förbättringen är ett mycket viktigt steg i rätt riktning.

Mycket starka hållbarhetsresultat och höjd ambitionsnivå
Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete hittills under 2022. Vårt fortsatta fokus på att minska vår miljöpåverkan ledde till en minskning av klimatintensiteten med 14 procent under kvartalet. Detta berodde i sin tur på goda framsteg mot en mer cirkulär värdekedja, vilket syns i en kraftig ökning av andelen återvunnet aluminium vi köper in och använder – från 27 till 35 procent. Återvinning är nu en viktig del av vår affärsmodell, som vi driver i samarbete med våra kunder och leverantörer. Det är också glädjande att vi lanserat vårt nya hållbara produktvarumärke Gränges Endure, som kommer att hjälpa våra kunder på deras resa mot ett lägre klimatavtryck.

Det är viktigt att de starka resultaten inte får oss att känna oss nöjda. Vi kommer att fortsätta förbättringen mot våra ambitiösa mål för 2025. Dessutom har vi förbundit oss till klimatneutralitet 2040 och understrukit detta genom att ansluta oss till Science-Based Targets initiative.

Osäkra kortsiktiga marknadsutsikter
De kortsiktiga marknadsutsikterna är fortsatt osäkra. Prisökningar, stigande räntor och ökade inflationsförväntningar kommer sannolikt att påverka konsumenternas efterfrågan negativt. Detta skulle i sin tur kunna påverka de flesta branscher, inklusive Gränges och våra kunder.

Den senaste tidens nedgång i råvaru- och energipriser är ytterligare tecken på lägre efterfrågan framöver, men är också positiva för vår kostnadsposition och kassaflöde. Å andra sidan har vi än så länge sett få konkreta tecken på sekventiellt försvagad efterfrågan och är därför relativt optimistiska inför det tredje kvartalet.

I denna miljö måste vi vara beredda på en svagare efterfrågan från konsumenterna. Vi behöver också fortsatt fokus på flexibilitet och på att förbättra de faktorer vi kan påverka direkt, såsom mix, pris, produktivitet och fasta kostnader.

Långsiktig plan nu på plats
Mot bakgrund av kortsiktig osäkerhet ger en långsiktig plan fokus, riktning och syfte. Under kvartalet offentliggjorde Gränges den långsiktiga Navigate-planen för hållbar tillväxt. Den har tre steg: att återställa lönsamheten, att bygga ett världsledande aluminiumteknikbolag och att investera i hållbar tillväxt.

Planen syftar till att kapitalisera på våra stora investeringar de senaste åren och att dra nytta av regionaliseringen av leveranskedjor, elfordonsrevolutionen och kundernas krav på mer hållbara lösningar. Vi siktar på en återgång till 15 procents avkastning på kapitalet och 10 procent årlig vinsttillväxt så snart som möjligt.

Vi strävar också efter att bygga ett ännu starkare och mer hållbart företag för framtiden. Mer information om Navigate-planen finns på sidan 4.

Starkt team, hög ambitionsnivå
Som alla företag är Gränges beroende av omvärlden, och i dagsläget är omvärlden mycket osäker. Men Gränges kan också förlita sig på starka team i alla tre regionerna. Dessa team har själva satt upp och är engagerade i de ambitiösa Navigate-målen för tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. För resten av 2022 är vår ambition att behålla vår marknadsandel och att fortsätta marginal- och hållbarhetsförbättringarna relativt föregående år.

Våra resultat hittills visar att detta är möjligt. Jag har stort förtroende för vår förmåga att leverera starka resultat även framöver, både på kort och lång sikt.

Jag är därför både stolt och glad över att återigen kunna presentera ett all-time-high finansiellt resultat och goda framsteg mot våra hållbarhetsmål, tack vare de enastående insatserna från vårt globala team.

Jörgen Rosengren, VD och Koncernchef

Webbsänd telefonkonferens
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges halvårsrapport 2022 vid en webbsänd telefonkonferens fredagen den 15 juli 2022 kl. 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5664 2651 (Sverige), +44 3333 000 804 (Storbritannien) eller +1 631 913 1422 (USA). PIN-kod: 6978 8601#. Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på engelska.