Kontakt

Gränges bokslutskommuniké januari–december 2022

26 jan 2023 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Ett stabilt fjärde kvartal avslutar ett rekordår

Fjärde kvartalet 2022

 • Försäljningsvolymen minskade med 1,8 procent till 110,3 kton (112,3) och nettoomsättningen ökade till 5 366 MSEK (4 857).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 153 MSEK (139) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 1,4 kSEK (1,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 153 MSEK (–21) och inkluderar inga jämförelsestörande poster (–159).
 • Periodens resultat ökade till 51 MSEK (–23).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,48 SEK (–0,21).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 679 MSEK (463).
 • Revolverande kreditfacilitet och låneavtal refinanserad med hållbarhetslänkad struktur.
 • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton minskade till 8,8 ton CO2e/ton (9,3).
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 33,5 procent (32,9).
 • Dubbla hållbarhetscertifieringar enligt Aluminium Stewardship Initiative uppnåddes för Gränges Americas, vilket säkerställer ansvarsfulla inköp och produktion i leverantörskedjan.

 
Januari–december 2022

 • Försäljningsvolymen minskade med 2,0 procent till 479,3 kton (488,9) och nettoomsättningen ökade till 24 492 MSEK (18 130).
 • Justerat rörelseresultat ökade till 1 150 MSEK (1 008) och justerat rörelseresultat per ton uppgick till 2,4 kSEK (2,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 136 MSEK (833) och inkluderar jämförelsestörande poster om –14 MSEK (–175).
 • Periodens resultat ökade till 700 MSEK (595).
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 6,59 SEK (5,58).
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 618 MSEK (607).
 • Finansiella nettoskulden ökade till 3 882 MSEK per 31 december 2022 (3 059 MSEK per 31 december 2021), vilket motsvarar 1,9 gånger justerad EBITDA (1,8 gånger per 31 december 2021).
 • Totala klimatutsläpp (scope 1+2+3) per ton minskade till 8,9 ton CO2e/ton (9,3) och var ned 22 procent jämfört med basår 2017.
 • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 32,7 procent (28,5).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 2,50 SEK (2,25) per aktie, motsvarande 38 procent (40) av årets resultat.

 
Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:
Ett år av utmaning och prestation
 
Stabil försäljningsvolym trots mycket svag europeisk marknad
Det fjärde kvartalet präglades av fortsatt stark efterfrågan i Nordamerika. Efterfrågan i Asien var mycket stark, med en återhämtning från första halvåret. Efterfrågan i Europa var fortsatt stark inom fordonsindustrin. I andra europeiska sektorer minskade efterfrågan och marknadspris avsevärt på grund av energikrisen i kombination med fortsatt höga lagernivåer nedströms. Totalt sett var den globala efterfrågan ungefär densamma som under fjärde kvartalet 2021.
 
Vår försäljningsvolym ökade något i Nordamerika, trots begränsningar i produktionskapacitet. I Eurasia följde vår försäljningsvolym efterfrågan – kraftigt ned i Europa och kraftigt upp i Asien. Vår globala försäljningsvolym minskade något under fjärde kvartalet. Försäljningsvolymen för helåret 2022 minskade med cirka 2 procent jämfört med 2021.
 
Förbättrad vinst trots lägre volymer och volatil omvärld
Volatiliteten i efterfrågan och mix under 2022 satte press på vår verksamhet. Vi drabbades också av en fullständig lockdown av vår fabrik i Shanghai och en beklaglig brand i Konin, samtidigt som vi genomförde stora expansionsprojekt i Amerika och Europa, allt under ett och samma år. Vi bemötte detta med flexibilitet och produktivitet, särskilt i Shanghai under nedstängningen.
 
Volatiliteten sammanföll med andra utmaningar för Gränges. Leveransbegränsningar, extrema kostnadsökningar för energi och andra insatskostnader samt den högsta inflationen och de högsta räntorna på decennier satte press på vår lönsamhet. Ett rekordhögt aluminiumpris belastade vårt kassaflöde.

Vi tacklade dessa utmaningar en efter en. Viktigast av allt var att vi lyckades kompensera alla kostnadsökningar och mer därtill. Det var inte en tillfällighet utan resultatet av ett systematiskt och fokuserat arbete med kostnadshantering i nära samarbete med våra kunder.
 
Genom att fokusera på kapitaleffektivitet och framgångsrikt förnya våra största kreditfaciliteter säkerställde vi en stabil finansiell hävstång och finansiell säkerhet.
 
Sammantaget ökade vi vår vinst trots dessa utmaningar. Faktum är att vårt justerade rörelseresultat ökade med 14 procent och vårt nettoresultat med 18 procent till rekordhöga nivåer.
 
Arbetet inleddes mot en långsiktigt hållbar tillväxt
2022 lanserade Gränges Navigate-planen och satte upp mer ambitiösa mål för hållbar tillväxt. Planen bygger på de globala megatrenderna mot regionalisering av leveranskedjor, elektrifiering och efterfrågan på mer hållbara lösningar, och erbjuder riktning och syfte för hela organisationen. Vi är väl positionerade att dra nytta av dessa trender genom våra investeringar och vår expansion under de senaste åren.
 
För det första avser vi att återställa lönsamheten genom att slutföra vårt pågående expansionsprogram, nyttja det fullt ut och optimera dess prestanda. Viktiga projekt slutförs under 2022–2023, såsom nya återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon och Konin, utökad kapacitet i Newport och automatisering i Finspång. För det andra avser vi att bygga ett världsledande aluminiumteknikföretag genom kontinuerliga förbättringar, hållbara inköp och återvinning samt innovation. Ett viktigt fokusområde är säkerhet, där vi intensifierade vårt arbete mot branschledande säkerhetsprestanda. För det tredje har vi för avsikt att investera i hållbar tillväxt.
 
På väg framåt med batterikomponenter
Vi ser ett mycket starkt intresse från världsledande batteritillverkare och biltillverkare för våra elektrifieringslösningar och batterikomponenter. Under året startade vi produktion och försäljning av batterikatodfolie i Kina och lansering är planerad till 2023 i Europa och 2024 i Nordamerika. För att möta den starka efterfrågan påskyndar vi uppbyggnaden av kapaciteten. Vi har även säkrat kontrakt för batterihöljen och batterikylsystem. Det är ett viktigt steg i vår långsiktiga plan för att säkra denna affär, även om uppstartstiderna i allmänhet är långa.
 
Fortsatt förbättring och högre ambition inom hållbarhet
Vårt outtröttliga fokus på hållbarhet resulterade i vårt lägsta klimatavtryck och största återvinningsvolym någonsin. Den totala återvinningsvolymen var 3,6 gånger så stor som under vårt basår 2017. Utvecklingen stöttades av ett starkt fokus på klimatomställning och fortsatta investeringar i återvinning.
 
Alla Gränges anläggningar i USA, Sverige och Kina är nu certifierade av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) vilket säkerställer ansvarsfulla inköp och produktion i hela leveranskedjan. Den förnyade Platinum-rankingen från EcoVadis placerar Gränges inom den ledande procenten bland de rankade företagen.
 
Dessa framsteg får oss att höja ambitionsnivån. Under 2022 antog vi målet att nå klimatneutralitet 2040 och gick med i Science Based Targets Initiative. Vi lanserade också Gränges Endure, ett produktvarumärke för hållbara lösningar som hjälper våra kunder på deras resa mot minskade utsläpp, och tillkännagav ytterligare en investering i återvinning i Gränges Americas.
 
Sekventiell återhämtning förväntas under första kvartalet 2023
Utsikterna för 2023 är osäkra. Vi förväntar oss att kundfokus i början av 2023 kommer att skifta från att säkra leveranser till att hantera lager. Undantaget är fordonsindustrin, där orderstocken, förbättrade leveranskedjor och en återhämtning i Kina kan stötta produktionsnivåerna. Å andra sidan finns det ett tydligt hot kopplat till lågkonjunktur. Sammantaget räknar vi med att försäljningsvolymen under första kvartalet 2023 kommer att förbättras med runt 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Vår ambition är precis som tidigare att fullt ut kompensera kostnadsökningar med prishöjningar år till år.
 
Det bästa året någonsin ger förtroende för framtiden
2022 uppnådde vi rekordhöga resultat, såväl finansiella som för hållbarhet, trots svåra utmaningar. Vi arbetade också systematiskt med att genomföra vår Navigate-plan för hållbar tillväxt. Vårt tillvägagångssätt 2023 kommer att vara detsamma: att behålla fokus på det långsiktiga samtidigt som vi möter eventuella kortsiktiga utmaningar med flexibilitet. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till fortsatt förbättrade resultat.
 
Jag vill tacka det globala Gränges-teamet för era enastående insatser under 2022.
 
Jörgen Rosengren, VD och Koncernchef
 
 
Webbsänd presentation
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för perioden januari–december 2022 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 26 januari 2023 kl. 10.00.
Följ webbsändningen live via denna länk. För att ställa frågor i anslutning till presentationen, vänligen registrera dig här. Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan webbsändningen startar. Presentationen görs på engelska.