Kontakt

Gränges delårsrapport för januari–mars 2023

27 apr 2023 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Rörelseresultat på rekordnivå och starkt kassaflöde

Första kvartalet 2023

  • Försäljningsvolymen minskade med 5,2 procent till 120,2 kton (126,7) och nettoomsättningen minskade till 5 968 MSEK (6 080).
  • Justerat rörelseresultat ökade till 401 MSEK (331) och inkluderade energikostnadskompensation om 32 MSEK.
  • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,3 kSEK (2,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 401 MSEK (331).
  • Periodens resultat ökade till 254 MSEK (240).
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,38 SEK (2,25).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 287 MSEK (–1 224).
  • Finansiella nettoskulden uppgick till 3 897 MSEK per 31 mars 2023 (3 882 MSEK per 31 december 2022), vilket motsvarar 1,8 gånger justerad EBITDA (1,9 gånger per 31 december 2022).
  • Totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) var 9,1 ton CO2e/ton (9,1).
  • Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 37,6 procent (31,0).

 
Kommentarer från Gränges VD Jörgen Rosengren:
Bra start på året

Rörelseresultat på rekordnivå efter volymåterhämtning
I det första kvartalet återhämtades försäljningsvolymen som förväntat från den säsongsmässiga nedgången i det fjärde kvartalet, men minskade med 5 procent jämfört med det starka första kvartalet 2022.
 
I Gränges Americas var efterfrågan betydligt lägre jämfört med samma kvartal föregående år. HVAC-kunder växlade som förväntat fokus från att säkerställa leveranser till att hantera lager och kassaflöde i en svagare slutkundsmarknad. Inom förpackningsmaterial utmanades våra kunder av ökad import av lågt prissatta slutkundsprodukter. Vi kunde delvis parera detta genom att ta nya affärer. Försäljningsvolymen var oförändrad jämfört med föregående kvartal, men cirka 6 procent lägre än första kvartalet 2022. Ett framgångsrikt arbete med pris och produktivitet ledde trots detta till förbättring av rörelsemarginal och resultat.
 
Även i Gränges Eurasia var efterfrågan lägre än i 2022. I Europa hade vi en god efterfrågan från fordonskunder i och med att leveranskedjorna började normaliseras, men lägre i andra sektorer jämfört med det mycket starka första kvartalet 2022. I Asien hade vi en god tillväxt tack vare vår orderstock även om fordonsproduktionen var lägre än föregående år. Försäljningsvolymen
i Gränges Eurasia återhämtade sig markant från det fjärde kvartalet och var nästan i nivå med det mycket starka första kvartalet 2022. Vi kompenserade kostnadsökningar fullt ut genom förbättrad produktivitet och prishöjningar och gynnades även av energikostnadskompensation. Sammantaget förbättrades rörelsemarginalen och resultatet avsevärt.
 
Sammanfattningsvis återhämtade sig försäljningsvolymen som förväntat trots svag efterfrågan under kvartalet. Genom att fullt ut kompensera för årliga kostnadsökningar med produktivitet och pris nådde vi ett justerat rörelseresultat på 401 MSEK. Detta är vårt bästa kvartalsresultat någonsin, något vi är mycket stolta över att uppnå under synnerligen utmanande externa omständigheter.
 
Betydligt förbättrat kassaflöde
I det första kvartalet har vi normalt sett en säsongsmässig uppbyggnad av rörelsekapital. Genom framgångsrika insatser för att dämpa denna uppbyggnad förbättrade vi vårt kassaflöde avsevärt. Det goda kassaflödet stärkte vår balansräkning ytterligare, i linje med våra finansiella mål, vilket skapar flexibilitet och stabilitet inför framtiden.
 
Viktiga framsteg i Navigate driver hållbar tillväxt
För att nå vår ambition om klimatneutralitet till 2040 behöver vi mycket mer återvinning. Under första kvartalet invigde vi vårt nya återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon, som nu är i full produktion. Denna och andra förbättringar resulterade i rekordhöga återvinningsvolymer och andelar återvunnen aluminium. Under kvartalet gick vi också över till förnybar el i Asien, vilket ledde till rekordlåga utsläpp från vår egen energianvändning. Trots dessa framgångar var de totala klimatutsläppen per ton desamma som 2022, främst på grund av utfasningen av koldioxidsnålt primäraluminium från Ryssland.
 
I Asien är tillgången till koldioxidsnålt aluminium begränsad, vilket leder till högre klimatutsläpp än på andra håll. Vi är därför mycket stolta över att ha ingått ett joint venture med Shandong Innovation Group för att bygga en återvinnings- och gjutningsverksamhet i Yunnan i Kina. Det kommer att säkra tillgången till förnybar energi och koldioxidsnålt primäraluminium. När partnerskapet är fullt operativt kommer det att möjliggöra en dramatisk minskning av vårt klimatavtryck och göra att vi kan möta kundernas efterfrågan på hållbara aluminiumlösningar i Asien.
 
Vi fortsatte vårt arbete för att möta den globalt växande efterfrågan på batterikomponenter, vilka är avgörande för elektrifieringen av fordon och andra sektorer. I Asien startade försäljningen redan 2022 och fortsatte att växa under första kvartalet. I Europa är produktionen nu i gång i den nya anläggningen för batterikatodfolie. Vi tillkännagav också en ny investering i januari som kommer att fördubbla vår katodfoliekapacitet från och med 2025. I Gränges Americas fortgick bygget av vår batterifolieanläggning som planerat. Vi investerar vidare i vårt team och ser ett fortsatt mycket stort intresse från ledande globala kunder.
 
Stabila utsikter trots osäker marknad
Osäkerheten i marknaden är fortsatt stor i alla regioner. Gränges har dock visat att flexibilitet, produktivitet och god kommersiell förmåga kan bidra till att kompensera för marknadsfluktuationer.
 
I det andra kvartalet förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling bland fordonskunder men dämpad efterfrågan inom andra marknader. Vi avser också att möta variationer i efterfrågan med flexibilitet och att växa inom nya områden. Sammantaget räknar vi i nuläget med en stabil utveckling av försäljningsvolymen i linje med, eller något under, det starka andra kvartalet 2022. Vi avser att fortsätta kompensera årliga kostnadsökningar med produktivitetsförbättringar och prisökningar och vi förväntar oss en positiv påverkan på kostnad och effektivitet från det nya återvinnings- och gjutningscentret i Huntingdon.
 
Bästa kvartalet någonsin tack vare stark laginsats
Vi inledde året med vårt bästa justerade rörelseresultat någonsin under ett kvartal och det femte kvartalet i rad med förbättrat resultat år till år. Vi har också tagit viktiga steg framåt i genomförandet av vår Navigate-plan för hållbar tillväxt och har kommit närmare våra ambitiösa mål för tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. Att leverera på den här nivån trots utmanande marknader sker inte av en slump. Tillväxt och innovation, verksamhetsförbättringar samt utveckling av återvinningslösningar och partnerskap är resultatet av ett stort engagemang, lagarbete och målmedvetenhet.
 
Jag vill tacka våra kunder över hela världen för deras fortsatta stöd och hela Gränges-teamet för en mycket bra start på 2023.
 
Jörgen Rosengren, VD och Koncernchef
 
 
Webbsänd presentation
VD Jörgen Rosengren och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges bokslutskommuniké för perioden januari–mars 2023 vid en webbsänd telefonkonferens torsdagen den 27 april 2023 kl. 10.00.

Följ webbsändningen live via denna länk. För att ställa frågor i anslutning till presentationen, vänligen registrera dig här. Vid registreringen kommer telefonnummer och konferens-ID att tillhandahållas. Ring gärna upp ett par minuter innan webbsändningen startar. Presentationen görs på engelska.