Kontakt

Gränges i korthet

Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och Amerika. 

Gränges idag

>> 2 650 anställda
>> Börsnoterad på Nasdaq Stockholm
>> Nettoomsättning 18 miljarder SEK
>> Produktionskapacitet 570 000 ton/år
>> Justerat rörelseresultat på 866 MSEK

Aluminium - den gröna metallen

  • Lätt och starkt
  • Energisparande och återvinningsbart i oändlighet
  • Korrosionsbeständigt och tåligt
  • Mångsidigt: kan användas i flera olika applikationer
  • Ogenomträngligt för ljus och lukt

Aluminiumets unika egenskaper stödjer omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi. Gränges strävar efter att utnyttja dessa unika egenskaper för att utforma och tillverka hållbara produkter som har en låg klimatpåverkan, är cirkulära, resurseffektiva samt ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. Bolagets produkter används till exempel för att producera lätta fordon, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar, vilka alla är viktiga framtida tillämpningsområden.

Slutkundsmarknader

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin och specialförpackningsindustrin liksom andra nischmarknader såsom transformatorer och vindkraftverk.

Inom valsade produkter för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande med en uppskattad global marknadsandel på cirka 25 procent. Fordonsindustrin svarar för omkring 40 procent av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 22 procent, specialförpackningar för cirka 17 procent och övriga slutkundsmarknader för resterande 21 procent.

Ledande positioner

Vi har en ledande global position inom valsade aluminiummaterial med produktutveckling, tillverkning, försäljning och teknisk support på tre kontinenter.  Det ger oss möjlighet att bistå globala och regionala kunder med ledande produkter och oöverträffad kapabilitet. 

Asien: Ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium. 
Europa:
Ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium.
Amerika: Ledande position inom valsade aluminiumprodukter för stationära värmeväxlare. Näst störst inom lödda värmeväxlare i valsat aluminium till fordonsindustrin. Starka positioner på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

Hög produktionskapacitet på tre kontinenter

Vi har en total produktionskapacitet för valsade aluminiumprodukter på cirka 570 kton fördelat på sex produktionsanläggningar på tre kontinenter. Anläggningarna är väl optimerade enligt principerna för lean med efterfrågestyrd produktion och möter kundernas krav när det gäller kvalitet, flexibilitet och leverans.

Stort fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del i Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och syftar till att skapa långsiktigt värde för Gränges och bolagets intressenter. Den globala trenden mot en mer hållbar utveckling och transformationen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi medför att Gränges kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material. Hållbart affärsvärde uppnås genom att minska oönskad påverkan av företagets verksamhet och samtidigt öka de positiva bidrag och möjligheter som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten och värdekedjan. Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk som innefattar de 13 väsentliga frågor som har högst påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och som intressenterna bedömer är viktiga för företaget att hantera. Frågorna är grupperade i fem hållbarhetsområden, varje område har ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Läs mer >

 

Läs mer

Syfte och värderingar

Vårt syfte är att utveckla lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukteroch lösningar.

Affärsmodell

Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Slutprodukternas effektivitets- och...

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...