Kontakt

Gränges i korthet

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och prestandan hos slutprodukterna. Våra geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika.

Gränges idag

>> 2 400 anställda
>> Börsnoterad på Nasdaq Stockholm
>> Nettoomsättning 13 miljarder SEK
>> Produktionskapacitet 560 000 ton/år
>> Justerat rörelseresultat på 866 MSEK

Vi ska driva tillväxt genom innovation och förvärv, öka effektiviteten genom ständiga förbättringar och skapa värde genom vårt hållbarhetsarbete.
- Johan Menckel, VD

   

Aluminium - den "gröna" metallen

Aluminium kallas ofta den ”gröna” metallen eftersom materialet har egenskaper som bidrar till en hållbar utveckling. Det är lätt, starkt, korrosionsbeständigt, slitstarkt, mångsidigt och ogenomträngligt – och i hög grad återvinningsbart. De unika egenskaperna gör att Gränges kan erbjuda resurseffektiva och klimatsmarta lösningar till alla kunder.

Slutkundsmarknader

Gränges’ slutkunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin och nischmarknader som transformatorer, specialförpackningar  samt värmeväxlarlösningar för industriapplikationer, jordbruksmaskiner och vindkraftverk.

Inom valsade produkter för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande med en uppskattad global marknadsandel på cirka 20 procent. Fordonsindustrin svarar för omkring 45 procent av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 20 procent, specialförpackningar för cirka 14 procent och övriga slutkundsmarknader för resterande 21 procent.

Fordonsindustrin

Hälften av alla bilar som tillverkas innehåller Gränges material och expertis. En ökad andel elfordon ökar efterfrågan på Gränges produkter.

HVAC-industrin

Användningen av aluminium som material i stationära värmeväxlare ökar och Gränges har en stark position inom det här segmentet i Amerika. 

Övriga slutkundsmarknader

I Amerika är Gränges en stor leverantör av lindningsmaterial för transformatorer och specialförpackningar.

Ledande positioner

Vi har en ledande global position inom valsade aluminiummaterial med produktutveckling, tillverkning, försäljning och teknisk support på tre kontinenter.  Det ger oss möjlighet att bistå globala och regionala kunder med ledande produkter och oöverträffad kapabilitet. 

Asien: Ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium. 
Europa:
Ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium.
Amerika: Ledande position inom valsade aluminiumprodukter för stationära värmeväxlare. Näst störst inom lödda värmeväxlare i valsat aluminium till fordonsindustrin. Starka positioner på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

Hög produktionskapacitet på tre kontinenter

Vi har en total produktionskapacitet på cirka 560 kton fördelat på sex produktionsanläggningar på tre kontinenter. Anläggningarna är väl optimerade enligt principerna för lean med efterfrågestyrd produktion och möter kundernas krav när det gäller kvalitet, flexibilitet och leverans.

Hållbart affärsvärde

Hållbarhet är en naturlig del i Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och syftar till att skapa långsiktigt värde för Gränges såväl som för bolagets kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter. Hållbart affärsvärde skapas både genom att minska oönskad påverkan från företagets verksamhet och genom att ytterligare öka de positiva bidrag som fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten. Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk som innefattar de tolv väsentliga frågor som har högst påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och som intressenterna bedömer är viktiga för företaget att hantera. Frågorna är grupperade i fem hållbarhetsområden, varje område har ett uttalat långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Läs mer >

 

Läs mer

Syfte och värderingar

Vårt syfte är att utveckla lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukteroch lösningar.

Affärsmodell

Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Slutprodukternas effektivitets- och...

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...