Efterfrågestyrd produktion

Med produktionskapacitet på tre kontinenter har Gränges skapat en plattform som möter kundernas komplexa behov och möjliggör fortsatt global expansion. Den starka efterfrågan på Gränges produkter har resulterat i investeringar för att utöka produktionskapaciteten.

Tack vare nästan femtio års erfarenhet och specialkompetens inom produktion av material för lödda värmeväxlare, har Gränges blivit ett världsledande företag inom valsat aluminium till värmeväxlarindustrin. På samtliga Gränges produktionsanläggningar pågår ett ständigt arbete för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Satsningarna bidrar till lägre miljöpåverkan och högre lönsamhet såväl för Gränges som för kunderna.

Gränges steg mot en global närvaro

Gränges har en total produktionskapacitet på cirka 420 kton fördelat på fem produktionsanläggningar på tre kontinenter. Produktionsanläggningen i Finspång har en kapacitet på 100 kton. Anläggningen är från 1913 och har tillverkat aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare sedan 1972. Produktionsanläggningen i Shanghai etablerades 1996. Gränges har sedan dess fokuserat på att utöka kapaciteten för att hålla jämna steg med tillväxten på marknaden och kapaciteten är nu 120 kton. I USA har Gränges tre produktionsanläggningar med en total kapacitet på 200 kton. Kapaciteten kommer att uppgå till 260 kton i slutet av 2019 när den aktuella utbyggnaden är slutförd. Genom det samägda produktionsbolaget Getek har Gränges försäkrat sig om kompetens och materialtillgång för nästa generations material för värmeväxlare.

Kunskapsutbyte för ännu bättre arbetssätt

Ett nära samarbete mellan produktionsanläggningarna i Kina, Sverige och USA främjar tillväxten och förbättringsarbetet på samtliga anläggningar. För att stimulera löpande kunskapsutbyte hålls regelbundna möten om miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor, där representanter från alla produktionsanläggningar arbetar med att ta fram åtgärdsplaner och gemensamma aktiviteter. Interna miljö- och säkerhetsinspektioner, där arbetsgrupper från produktionsanläggningarna granskar varandra, genomförs två gånger om året. Syftet är att förbättra säkerheten och öka erfarenhetsutbytet inom organisationen.

Efterfrågestyrd kapacitetsexpansion

Gränges arbetar för närvarande aktivt med att etablera ny kapacitet i USA, för att tillgodose den ökande inhemska efterfrågan på aluminiumfolie och material för värmeväxlare till fordon och HVAC-applikationer. Anläggningen i Newport tillverkade aluminiumfolie för konsumentapplikationer fram till 2015, och har därefter i princip varit stängd med en mycket begränsad verksamhet inom ytbehandling. På den inhemska marknaden i USA råder brist på tunn folie, vilket i kombination med handelstullar har gjort marknaden attraktiv igen. Investeringen för att uppgradera befintliga valsverk och annan utrustning kommer att ge en ökad kapacitet på 20 kton 2019. Utbyggnaden av kapaciteten inom valsat aluminium i Huntingdon fortskrider enligt plan. Projektet startade under 2017 och kommer att tillföra en kapacitet om 40 kton under 2019. Gränges ser även över kapacitetsbehoven i Asien och Europa, och utvärderar alternativen för att expandera verksamheten med god och hållbar lönsamhet. Under 2018 fattade Gränges beslut om att investera 400 MSEK i syfte att utöka kapaciteten och förbättra effektiviteten i produktionsanläggningen i Finspång. Projektet väntas bli klart under 2021.

Kontinuerliga förbättringar med lean

Förbättringar av den interna effektiviteten har varit en viktig bidragande faktor till Gränges förbättrade resultat under senare år. För att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna fokuserar Gränges på verksamhetsmässiga förbättringar. Gränges har ett eget system baserat på principerna för lean manufacturing – The Gränges Production System (GPS). Systemet används på alla produktionsanläggningar och omfattar intern benchmarking, samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och dialog via styrgrupperna. GPS har haft positiva effekter såsom förenklade produktionsflöden, direktkoppling mellan produktionssteg samt väldefinierade och avfallsfria processer. Ledtiderna för produktionen hålls så korta som möjligt och balanseras mot behovet av kostnadseffektiva processer, vilket även gör det möjligt för Gränges att erbjuda en mer flexibel kundservice.

En effektiv metallhantering bidrar till att sänka kostnaderna genom ständiga förbättringar vid sortering, optimering av externt inköpta valsgöt och användning av nya kategorier av återvunnet aluminium.

Digitalisering – nästa steg mot operationell effektivitet

Vid produktionsanläggningen i Shanghai driver Gränges ett projekt som ska maximera produktiviteten och kvaliteten med hjälp av artificiell intelligens och en ökad digitalisering. För att uppnå detta används ett integrerat system med automatiserad logistik inom anläggningen, kvalitets­anpassning och standardisering. Sensorer bidrar till en ännu högre precision och kommer att användas i underhålls- och processkontrollsystem. Integrering av data ska stödja processoptimering längs hela produktionslinjen. Dessutom kan en mer exakt processkontroll leda till ett förbättrat energiutnyttjande, vilket skulle minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Kunskapsutbyte pågår med övriga produktionsanläggningar.

Gränges produktionsanläggningar

Plats Etabl. Årlig kapacitet (tusen ton) Slutkundsmarknad Produktionsutrustning
Finspång, Sverige 1922 100 Fordon Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Shanghai, Kina 1996 120 Fordon, stationära värmeväxlare Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Huntingdon, USA 1967 och 2000 160 Stationära värmeväxlare, livsmedelsförpackningar, transformatorer, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Salisbury, USA 1965 40 Stationära värmeväxlare, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Newport, USA 1951 n/a Stationära värmeväxlare, livsmedelsförpackningar Ytbehandling, färdigställning