Slutkundsmarknader

Gränges har en ledande global position inom valsade aluminiummaterial. Inom valsade produkter för lödda värmeväxlare är Gränges klart marknadsledande, med cirka 20 procent av den globala marknaden. Fordonsindustrin svarar för omkring hälften av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 24 procent och övriga slutkundsmarknader (transformatorer och livsmedelsförpackningar) för resterande 26 procent.

Fordonsindustrin

Fordonsindustrin omfattar alla fordonstyper, från lätta fordon till tunga last­fordon, liksom hybrid- och elbilar. Efterfrågan på värmeväxlarmaterial är starkt knuten till den globala fordonsproduktionen och till antalet värmeväxlare per fordon, som tenderar att öka i takt med kraven på förbättrad prestanda och funktionalitet. En ökad andel hybridfordon, elfordon och fordon med olika typer av avancerade funktioner, är också positivt för efterfrågan på värmeväxlarmaterial. Lödda värmeväxlare i aluminium svarar för nästan 100 procent av marknaden i dagsläget.

Enligt det internationella analysföretaget IHS minskade den globala produktionen av lätta fordon med 1,0 procent under 2018, och väntas växa med i snitt 1,8 procent per år mellan 2019 och 2021. Produktionen av elfordon förväntas växa, från en låg nivå, med 40–60 procent årligen de närmaste åren, för att nå en marknadsandel på över 30 procent globalt 2025.


HVAC-industrin

HVAC inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i till exempel bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter. De underliggande faktorer som driver efterfrågan på värmeväxlare inom HVAC, oavsett typ, är nybyggnation, konsumentförtroende och miljölagstiftning. Lödda värmeväxlare i aluminium utgör endast en liten andel av den totala marknaden. Gränges är en leverantör av material till både lödda och mekaniskt monterade värmeväxlare i aluminium, med den starkaste ställningen i Amerika och en global marknadsandel på nästan 10 procent.

Övriga slutkundsmarknader

I Nordamerika är Gränges en av de större leverantörerna av aluminiumfolie till livsmedelsbehållare och lindningsmaterial till transformatorer. Aluminiumfolie utgör ett heltäckande skydd mot ljus, syre, fukt och bakterier. Dessa egenskaper är idealiska för livsmedelsförpackningar och behållare. Formbara förpackningar är bland de mest mångsidiga av alla typer av förpackningar och används i stor utsträckning till färdigförpackade livsmedel tack vare sin förmåga att klara stora temperaturskillnader, från nedfrysning till upphettning.

En transformator är en elektroteknisk komponent som används för att öka eller minska växelspänningar i elektriska kraftapplikationer. Den består av två eller flera band, även kallade lindningar, som är lindade runt en kärna. I Nordamerika spelar aluminium en viktig roll i utformningen av elnät och stora krafttransformatorer tack vare betydande kostnads- och viktfördelar jämfört med koppar.

Marknaderna för formbara förpackningar och transformatorlindningar i aluminium förväntas uppvisa en stadig årlig tillväxt.