Kontakt

Globala trender

Flera globala trender påverkar Gränges verksamhet. Gränges ambition är att ta tillvara på affärsmöjligheter som skapas genom dessa trender för att uppnå hållbar och lönsam tillväxt, hantera risker och ytterligare stärka bolagets hållbarhetspåverkan.

Resurseffektivitet och hållbarhet

Hållbarhetslandskapet utvecklas snabbt och såväl klimatomställning som cirkulära affärsmodeller är avgörande för en hållbar ekonomi. Detta kommer att kräva en övergång till mer hållbara energikällor, nya materialteknologier och en ökad grad av återvinning. Hållbara material som kan förbättra resurseffektiviteten spelar en viktig roll för en hållbar utveckling.

Möjligheter och risker
 • Ökad efterfrågan på aluminium drivet av ett globalt fokus på en hållbar utveckling.
 • Minskad klimatpåverkan från råvaror och leverantörskedjor är viktiga för klimat- omställning.
 • Ökat fokus på ansvarsfulla leverantörskedjor och spårbarhet för att verifiera hållbarhetsåtaganden.
 • Ökad efterfrågan på återvinning och cirkulära affärsmodeller.
 • Hållbarhet är en viktig aspekt för investeringar, finansiering, inköp och produktutveckling.
Gränges åtgärder
 • Utveckla och kommersialisera hållbara aluminiumprodukter och lösningar.
 • Maximera inköpen av aluminiumskrot och koldioxidsnålt primäraluminium.
 • Öka energieffektiviteten och användning av förnybar energi i den egna verksamheten.
 • Öka samarbetet i värdekedjan, både upp- och nedströms.
 • Säkerställa ansvarsfulla och hållbara inköp.

Elektrifiering av transporter

Elektrifiering är i dag den viktigaste trenden inom transportbranschen. Den innebär att leverantörskedjor, design av fordon och fordonstillverkarna själva förändras i grunden. Elektrifieringen drivs av att fler ser de miljömässiga fördelarna med elfordon. Växande efterfrågan på batterier till elfordon ökar efterfrågan på valsat aluminium för katodfolie och höljen till litiumjonbatterier. Dessutom är värmereglering av batterier och andra komponenter avgörande för pålitliga och säkra elfordon, vilket är en förutsättning för att accepteras av konsumenter.

>Möjligheter och risker
 • Ökad utveckling av produkter och applikationer för eldrivna transportlösningar.
 • Växande efterfrågan på batterier och valsat aluminium som används till katodfolie och höljen för batterier.
 • Fortsatt efterfrågan på viktminskning av karosser och chassin.
 • Nya värdekedjor och aktörer i fordonsindustrin.
Gränges åtgärder
 • Stärka kapabiliteter för att dra nytta av teknikskiftet och ta tillvara möjligheter relaterade till elektrifieringen av transporter.
 • Dra nytta av kompetensen i värdekedjan för värmeväxlare för att stärka och bygga upp ny verksamhet på marknaden för värmereglering.
 • Nyttja och stärka Gränges forsknings- och innovationskompetens för att skapa nya affärsmöjligheter.
 • Utöka och bredda samarbeten och utveckla nya typer av partnerskap.

Digitalisering och automatisering

Den digitala transformationen påverkar alla delar av värdekedjan. Transformationen möjliggör effektivare verksamhet, snabbare utvecklingscykler, optimerade varulager, stärkta kundrelationer och förbättrad resursanvändning. Den påverkar även sättet som företag lanserar sina produkter på och hur de interagerar med kunder.

Möjligheter och risker
 • Möjliggör effektivare verksamhet, produktutveckling och integrerade leverantörskedjor.
 • Möjliggör nya sätt att samverka med kunder och andra intressenter.
 • Nya värdeskapande tjänster såväl som differentiering.
 • Snabb ökning av cyberhot.
Gränges åtgärder
 • Uppgradera och integrera IT-infrastruktur och anläggningsutrustning för att möjliggöra smart produktion och förbättrad produktivitet.
 • Tillämpa avancerad dataanalys för att optimera exempelvis produktion, hållbarhet och kvalitet.
 • Säkerställa utbyte av best practice och värdefull kunskap i organisationen.
 • Fokus på cybersäkerhet som ett av Gränges mest prioriterade områden inom digitalisering.

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer såsom konjunkturer, handelslagstiftning och utsläppsregler påverkar globala företag som Gränges. Den dominerande megatrenden i dagsläget är den pågående regionaliseringen av leverantörskedjor drivet av handelsregleringar, behov av mer robusta och kortare leverantörskedjor samt hållbarhet. Regionalisering har en direkt påverkan på Gränges konkurrenssituation på olika marknader.

Möjligheter och risker
 • Optimering av leverantörskedjan genom global närvaro i olika regioner.
 • Ekonomisk och politisk utveckling kräver starkare samarbeten med kunder.
 • Ändrade marknadsförhållanden.
Gränges åtgärder
 • Dra nytta av Gränges globala närvaro och decentraliserade verksamhetsstruktur för att möta ökade regionala krav, särskilt i Europa och Nordamerika.
 • Bredda utbudet av hållbara produkter och lösningar.
 • Etablera bolaget på nya nischmarknader och optimera allokering av befintlig kapa-citet i olika regioner.
 • Utveckla och skapa ny verksamhet inom områdena thermal management, electrified transportation, new rolled products niches, och new materials technology.
 • Fortsätta att utveckla plan för kapacitet och kapabiliteter på medel- och lång sikt som kan möta framtida marknadsförhållanden.