Kontakt

Trender och drivkrafter

Flera globala trender och drivkrafter påverkar Gränges och dess verksamhet. Tillsammans med kunder och andra intressenter strävar Gränges efter att ta tillvara på de affärsmöjligheter som skapas av dessa trender.

Resurseffektivitet och hållbarhet

En växande världsbefolkning, urbanisering och en allt större global medelklass innebär stora påfrestningar på klimatet och världens naturresurser. Detta kommer att leda till en ökad efterfrågan på affärsmodeller som inkluderar ansvarsfulla leverantörskedjor, återvinning och en cirkulär ekonomi. Hållbara material bidrar till bättre resurseffektivitet och möjliggör en hållbar utveckling.

Möjligheter och risker
 • Ökad efterfrågan på aluminiumprodukter tack vare ett globalt fokus på hållbar utveckling.
 • Ökat fokus på att minska klimatpåverkan från leverantörskedjan.
 • Hållbarhet blir en viktig faktor för investeringar, produktion, inköp samt forskning och innovation.
Gränges åtgärder
 • Utöka utbudet av hållbara produkter.
 • Öka cirkulariteten och aluminiumåtervinningen.
 • Öka energieffektiviteten i den egna verksamheten.
 • Öka samarbetet i värdekedjan för att uppnå större spårbarhet och leverantörsengagemang.

Omvälvande fordonsteknologier

Elektrifiering, självkörande bilar, uppkoppling och delningsekonomin förändrar företag i grunden. Elektrifieringen drivs av att konsumenter och politiker ser miljömässiga fördelar med elfordon. Värmereglering av batterier och andra komponenter är avgörande för pålitliga och säkra elfordon, vilket är en förutsättning för att accepteras av konsumenter. Delningsekonomin leder till ett högre utnyttjande av fordon, vilket i sin tur resulterar i nya materialoch designkrav.

Möjligheter och risker
 • Ökad utveckling av produkter och applikationer för elfordon.
 • Nya design- och materialkrav i framtida fordon.
 • Nya aktörer i fordonsindustrin.
Gränges åtgärder
 • Stärka resurser för att dra nytta av teknikskiftet.
 • Nyttja och stärka Gränges forsknings- och innovationskompetens och skapa nya affärsmöjligheter.
 • Utöka och bredda kundsamarbeten och utveckla nya samarbetsformer.
 • Öka och bredda utvecklingen av flussreducerade (TRILLIUM®) och flussfria lodmaterial.
 • Utveckla lösningar för förbättrad batteriprestanda.

Digitalisering och automatisering

Den digitala transformationen påverkar alla delar av värdekedjan. Transformationen möjliggör effektivare processer, snabbare utvecklingscykler, optimerade varulager och förbättrad resursanvändning. Den påverkar även sättet som företag lanserar sina produkter på och hur de interagerar med kunder.

Möjligheter och risker
 • Möjliggör effektivare produktion, produktutveckling och integrerade leverantörskedjor.
 • Möjliggör nya sätt att samverka med kunder och andra intressenter.
 • Nya värdeskapande tjänster såväl som differentiering.
Gränges åtgärder
 • Uppgradera och integrera IT-infrastruktur och anläggningsutrustning för att skapa förutsättningar för smart produktion och ökad produktivitet.
 • Tillämpa avancerade dataanalyser för att optimera kritiska aktiviteter.
 • Säkerställa ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte i organisationen.

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer såsom konjunkturer, ändringar i handelslagstiftning och utsläppsregler påverkar globala företag som Gränges. Geopolitiska spänningar och handelskonflikter har en negativ påverkan på världsekonomin och skapar påfrestningar i leverantörskedjor samt förändrar konkurrenssituationen.

Möjligheter och risker
 • Optimering av leverantörskedjan genom global positionering i olika regioner.
 • Handelsbarriärer kräver starkare samarbeten med kunder.
 • Ändrad försäljningsvolym för fordon.
 • Ökat innehåll av aluminiummaterial per fordon.
Gränges åtgärder
 • Fortsätta utveckla kapacitet och kompetens för värmeväxlarmaterial i Nordamerika.
 • Bredda produkterbjudande och lösningar, etablera sig på nya nischmarknader och optimera allokeringen av befintliga resurser i olika regioner.
 • Tillföra värde genom produktdifferentiering och samarbeten.