Kontakt

Trender och drivkrafter

Flera globala trender och drivkrafter påverkar Gränges och dess verksamhet. Tillsammans med kunder och andra intressenter strävar Gränges efter att ta tillvara på de affärsmöjligheter som skapas av dessa trender.

Resurseffektivitet och hållbarhet

En växande världsbefolkning, urbanisering och en allt större global medelklass innebär stora påfrestningar på klimatet och världens naturresurser, vilket kommer att kräva en övergång till mer hållbara energikällor och materialteknologier samt en ökad grad av återvinning. Detta kommer att leda till en ökad efterfrågan på affärsmodeller som inkluderar ansvarsfulla leverantörskedjor, återvinning och en cirkulär ekonomi. Hållbara material som kan förbättra resurseffektiviteten spelar en viktig roll för en hållbar utveckling.

Möjligheter och risker
 • Ökad efterfrågan på aluminiumprodukter tack vare ett globalt fokus på hållbar utveckling.
 • Starkt fokus på klimatpåverkan och vattenanvändning.
 • Ökat fokus på ansvarsfulla leverantörskedjor och minskad klimatpåverkan från leverantörskedjor.
 • Fokus på återvinning och cirkulär ekonomi.
 • Hållbarhet blir en viktig faktor för investeringar, produktion, inköp samt forskning och innovation.
Gränges åtgärder
 • Utöka utbudet av hållbara produkterbjudanden.
 • Öka cirkulariteten och aluminiumåtervinningen.
 • Öka energieffektiviteten i den egna verksamheten.
 • Öka samarbetet i värdekedjan för att uppnå större spårbarhet och leverantörsengagemang.

Omvälvande fordonsteknologier

Elektrifiering, självkörande bilar, uppkoppling och delningsekonomin förändrar företag i grunden. Elektrifieringen drivs av att konsumenter och politiker ser miljömässiga fördelar med elfordon. Värmereglering av batterier och andra komponenter är avgörande för pålitliga och säkra elfordon, vilket är en förutsättning för att accepteras av konsumenter. Delningsekonomin leder till ett högre utnyttjande av fordonen, vilket i sin tur resulterar i nya material- och designkrav.

Möjligheter och risker
 • Nya design- och materialkrav i framtida transportlösningar.
 • Ökad utveckling av produkter och applikationer för eldrivna transportlösningar.
 • Ökad efterfrågan på batterier.
 • Nya konstruktioner, material, värdekedjor och aktörer i fordonsindustrin.
Gränges åtgärder
 • Stärka resurser för att dra nytta av teknikskiftet och ta tillvara på möjligheter relaterade till elektrifieringen av transporter.
 • Utnyttja aluminium- och multimateriallösningars låga vikt i transportsystem.
 • Etablera Gränges på marknaden för värmereglering genom att använda kompetensen som finns i värdekedjan för värme växlare.
 • Nyttja och stärka Gränges forskningsoch innovationskompetens och skapa nya affärsmöjligheter.
 • Utöka och bredda kundsamarbeten och utveckla nya samarbetsformer.

Digitalisering och automatisering

Den digitala transformationen påverkar alla delar av värdekedjan. Transformationen möjliggör effektivare processer, snabbare utvecklingscykler, optimerade varulager, stärkta kundrelationer och förbättrad resursanvändning. Den påverkar även sättet som företag lanserar sina produkter på och hur de interagerar med kunder.

Möjligheter och risker
 • Möjliggör effektivare produktion, produktutveckling och integrerade leverantörskedjor.
 • Möjliggör nya sätt att samverka med kunder och andra intressenter.
 • Nya värdeskapande tjänster såväl som differentiering.
Gränges åtgärder
 • Uppgradera och integrera IT-infrastruktur och anläggningsutrustning för att möjliggöra smart produktion och ökad produktivitet.
 • Tillämpa avancerad dataanalys för att optimera produktion, hållbarhet, kvalitet osv.
 • Utöka Gränges digitala tjänste utbud, såväl internt som externt.
 • Säkerställa kunskaps- och erfarenhetsutbyte i organisationen.

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer såsom globalisering, urbanisering, konjunktursvängningar, politisk styrning, ny handelslagstining, utsläppsregler, teknisk utveckling och digitalisering påverkar globala företag som Gränges. Geopolitiska spänningar och handelskonflikter har en negativ inverkan på världsekonomin och sätter press på leverantörskedjor samt förändrar konkurrenssituationen. Pandemiutbrott, som covid-19 eller andra sjukdomar, kan påverka ekonomi och politik.

Möjligheter och risker
 • Optimering av leverantörskedjan genom global närvaro i olika regioner.
 • Ekonomisk och politisk utveckling kräver starkare samarbeten med kunder.
 • Ändrade marknadsförutsättningar.
 • Ökad efterfrågan på aluminiummaterial.
 • Teknikskifte skapar nya affärsmöjligheter.
Gränges åtgärder
 • Dra nytta av Gränges globala närvaro och decentraliserade verksamhetsstruktur för att möta nya krav.
 • Bredda utbudet av hållbara produkter och lösningar.
 • Etablera bolaget på nya nischmarknader och optimera allokeringen av befintliga resurser i olika regioner.
 • Utveckla och skapa ny verksamhet inom värmereglering, elektrifierade transporter, nya nischer för valsade produkter och ny materialteknologi.
 • Fortsätta att utveckla medellång till långsiktig plan för kapacitet och kapabiliteter.