2023

2023

Års- och hållbarhetsredovisning
Gränges AB (publ)

2023 i korthet

2023 i korthet

Under 2023 uppnådde Gränges ett rekordhögt finansiellt resultat trots något lägre försäljningsvolym. Det justerade rörelseresultatet ökade med 34 procent och vinsten per aktie med 44 procent. De rekordlåga koldioxidutsläppen var väl i linje med Gränges långsiktiga planer och återvinningsgraden ökade till 42 procent, den bästa nivån någonsin.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade till 22 518 MSEK (24 492).

Justerat rörelseresultat

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 536 MSEK (1 150).

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital ökade med 2,8 procentenheter till 12,2 procent.

Klimatutsläpp per ton

Minskning av totalt klimatutsläpp per ton (scope 1+2+3).

Inköpt återvunnet aluminium

Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade till 41,6 procent (32,7) vilket är högre än 2025-målet.

Anvarsfulla inköp och produktion

Alla Gränges 6 anläggningar för valsning och återvinning av aluminium har erhållitCertifiering i enlighet med Aluminium Stewardships Initiative (ASI) Performance Standard ochChain of Custody Standard, vilket innebär att målet för 2025 har uppnåtts.

VD-kommentar

VD-kommentar

Ett starkare företag. Mycket mer hållbart. Ett rekordhögt rörelseresultat. Under 2023 uppvisade Gränges ett djupt engagemang för sin ambitiösa Navigate-plan för hållbar tillväxt – och förmåga att genomföra den.

2023 var ett rekordår på många sätt, tack vare utmärkta prestationer från hela Gränges-teamet. Samtidigt var det ett år som präglades av allmän konjunkturavmattning och osäkerhet i omvärlden. Trots en något lägre försäljningsvolym nådde vi vårt högsta rörelseresultat någonsin – 1,5 miljarder SEK – en imponerande ökning med 34 procent jämfört med 2022 som också var ett rekordår. Den främsta orsaken var vårt systematiska arbete med produktivitet och pris i alla regioner. Vi uppnådde också vårt lägsta klimatavtryck per ton och våra högsta återvinningsnivåer någonsin.

Mål

Finansiella mål

För att stödja strategin om långsiktig- och hållbar tillväxt har Gränges satt finansiella mål för resultattillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

Resultattillväxt

Rörelseresultatet ökade med 34 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar en genomsnittlig 3-års CAGR för de senaste tre åren om 14 procent. Ökningen drevs främst av högre priser mot kund och ökad produktivitet.

Lönsamhet

Avkastning på sysselsatt kapital ökade med 2,8 procentenheter till 12,2 procent. Ökningen drevs främst av det ökade justerade rörelseresultatet, samt av minskade rörelsekapitalnivåer på grund av förbättrad lagerhantering och lägre metallpriser.

Kapitalstruktur

Den finansiella nettoskulden minskade med 1 141 MSEK till 2 741 MSEK, motsvarande 1,1 gånger justerad EBITDA. Ökad justerad EBITDA och lagerhantering bidrog till minskningen av den finansiella nettoskulden.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 SEK (2,50) per aktie för räkenskapsåret 2023, vilket motsvarar 32 procent (38) av årets resultat.

Hållbarhetsmål

För att driva utvecklingen av hållbara lösningar har Gränges ambitiösa hållbarhetsmål för 2025, 2030 och 2040.

Netto-noll

2025

Lägsta procentuella minskning av klimatutsläpp per ton mot basåret 2017.

2030

Lägsta procentuella minskning av klimatutsläpp per ton mot basåret 2017.

2040

Utsläpp längs värdekedjan.
Resultat 2023

Klimatutsläppen per ton minskade med 20 procent till 0,66 ton CO2e/ton (0,82) för scope 1+2 och minskade med 4 procent till 7,8 ton CO2e/ton (8,1) för scope 3. De totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3) har minskat med 26 procent jämfört med basåret 2017.

Cirkulär

2025

Lägst andel inköpt återvunnet aluminium.

2030

Volym inköpt återvunnet aluminium.
Resultat 2023

Andelen inköpt återvunnet aluminium ökade med 8,9 procentenheter till 41,6 procent (32,7). Volymen inköpt återvunnet aluminium ökade med 24 procent till 210 kton (169), vilket motsvarar 4,5 gånger volymen 2017.

Ansvarsfull

2025

Certifierade enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) hållbarhetsstandarder.

2030

Hållbara leverantörer.
Resultat 2023

Under 2023 erhöll Gränges anläggning i Konin dubbla certifieringar enligt ASI:s Performance Standard och Chain of Custody Standard. Det innebär att alla Gränges anläggningar för valsning och återvinning av aluminium nu är ASI-certifierade, vilket innebär att målet för 2025 har uppnåtts.

Strategi

Strategi

Navigate – Gränges strategi för långsiktigt hållbar tillväxt

Navigate-strategin grundar sig på tre delar – Restore, Build och Invest – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt. Det handlar om att fortsätta att bygga världens bästa bolag inom valsning och återvinning av aluminium utifrån Gränges affärsmodell.


Gränges har haft många år av starkt värdeskapande. Den positiva trenden bröts under 2019, till följd av en period av stora investeringar och ytterligare förstärkt av effekterna från covid-19-pandemin. Detta krävde åtgärder. Sedan 2022 vägleder Navigate-planen Gränges i arbetet med att återställa stabil lönsamhet, bygga ett starkare bolag och investera i hållbar tillväxt.

Build – grundas på Gränges affärsmodell

Strategidelen Build grundas på Gränges affärsmodell som omfattar följande fem områden: förbättra, förnya och växa, hållbara inköp och återvinning samt människor och hållbarhet. I planen sammanförs globala och regionala perspektiv. Det här arbetssättet möjliggör fokus, entreprenörskap och ansvar i respektive region och driver samtidigt koncernens resultat och strategi globalt.

Återställa ledande värdeskapande

Slutförande av investeringsprogrammen i Gränges befintliga produktionsplattform, såväl som arbetet med att använda och optimera plattformen har som mål att återställa koncernens höga nivå av värdeskapande.

Investera i hållbar tillväxt

Gränges har en ambitiös plan för att investera. Samtidigt som Gränges arbetar med att återställa en stabil tillväxt och god avkastning kommer bolaget att fortsätta utvärdera ytterligare investeringsmöjligheter inom fyra områden: Återvinning, Optimering, Ny marknader, Förvärv och partnerskap. skapa värde. Investeringarna ska ha fokus på områden som, tillsammans med bolagets befintliga verksamhet, har goda förutsättningar att skapa tillväxt och en stabil avkastning i linje med eller som överträffar Gränges finansiella mål. Investeringarna ska också bidra positivt till hållbarhet.

Verksamheten

Verksamheten

Gränges är en global ledare inom valsning och återvinning av aluminium för utvalda nischer och skapar cirkulära och hållbara aluminiumlösningar tillsammans med sina kunder och leverantörer. Gränges har två affärsområden: Gränges Euroasia och Gränges Americas.

Marknaden

Marknaden för valsade aluminiummaterial där Gränges är verksamt kännetecknas av avancerad teknik, komplexa produktionsprocesser och kunddriven utveckling med långa kundrelationer. Gränges lösningar används bland annat för effektiv klimatkontroll i fordon och byggnader, i elektrifiering, batterikomponenter och återvinningsbara förpackningar.

Gränges Eurasia

Gränges Eurasia lyckades öka både försäljningsvolym och rörelseresultat genom kommersiell flexibilitet, prishantering och produktivitetshöjningar trots utmanande marknadsvillkor. Den allmänna ekonomiska avmattningen satte press på efterfrågan i de flesta kundgrupperna och den höga inflationen från föregående år fortsatte under 2023.

Gränges Americas

Gränges Americas levererade ett rekordresultat under 2023 tack vare en stark marknadsposition. Trots en svagare efterfrågan i flera marknadssegment lyckades Gränges Americas behålla fokus på långsiktigt värdeskapande genom fortsatta investeringar i hållbara anläggningar och genom att dra nytta av de starka makrotrenderna som regionaliserade leverantörskedjor och hållbarhet.

Hållbarhet

Ledarskap inom hållbarhet

Framtidssäkra vår affär

Hållbarhet är en stark drivkraft och möjliggör konkurrenskraft och värdeskapande på lång sikt för Gränges. Det är också avgörande för att framtidssäkra Gränges affärsverksamhet. Syftet med hållbarhetsplanen är att driva hållbar tillväxt genom att skapa cirkulära och hållbara aluminiumlösningar.


Möjliggörare av den gröna omställningen

Aluminium spelar en viktig roll i omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi. Metallen används till exempel för att tillverka fordon med låg vikt, energieffektiva byggnader och resurseffektiva förpackningar. Med lättare produkter kan energi- och utsläppsbesparingar uppnås både operativt och när produkterna används.

Starkt engagemang för hållbarhet

Hållbarhet och medarbetare är kärnan i Gränges affärsverksamhet och strategi. Företaget har en stark position i värdekedjan och arbetar för att göra skillnad genom sitt engagemang för hållbarhet. Detta drivs av ambitiösa planer för netto-nollutsläpp, cirkularitet såväl som ansvarsfull produktion och arbetssätt. Gränges har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet till 2040 och erhöll i slutet av 2023 godkännande av SBTi för sina netto-nollmål och kortsiktiga mål för 2030.

Hållbara inköp och återvinning

Gränges plan för hållbara inköp och återvinning fokuserar på att säkerställa inköp av grön energi och gröna metaller, ökad återvinning samt ansvarsfulla inköp. Stort fokus ligger på att investera i partnerskap med kunder och leverantörer, i nya tekniska lösningar och omsmältning, såväl som i ökade inköp av förnybar el.

Hållbar verksamhet

Gränges plan för en hållbar verksamhet fokuserar på resurseffektivitet (energi, vatten, avfall), säkerhet på arbetsplatsen, hållbara arbetsplatser och etiska affärsmetoder. Stort fokus ligger på att förbättra produktiviteten och upprätthålla en kultur som sätter säkerheten först.

Hållbara kunder och sektorer

För att säkerställa att Gränges är en del av omställningen till en hållbar ekonomi investerar bolaget i hållbara marknader såsom elfordonsmarknaden. En annan viktig prioritering är att samarbeta med kunder både vid utveckling och utformningen av hållbara och cirkulära lösningar samt vid etablering av affärsmodeller för cirkulära flöden.

Bolagsrapporter

Bolagsrapporter och
finansiell information

Ordförandens kommentar

Ett rekordår för Gränges

Under 2023 såg vi en viss normalisering av affärsklimatet efter ett antal år med exceptionellt utmanande omständigheter, såsom pandemin och relaterade nedstängningar, global komponentbrist och begränsningar i leveranskedjan. Det allvarliga geopolitiska läget och den allmänna ekonomiska avmattningen fortsatte dock att påverka många människor och företag. Med utgångspunkt i Navigate-strategin mötte Gränges framgångsrikt kortsiktiga utmaningar. Den nya strategin och de gemensamma ansträngningarna ledde till det bästa resultatet hittills för Gränges, sett till såväl rörelseresultat som hållbarhet, vilket var mycket glädjande.

Case

Case

Gränges är engagerat i många spännande projekt. Läs några av berättelserna från 2023 där medarbetare tillsammans med kunder och partners banade väg för hållbar tillväxt.
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5

Nytt återvinnings- och gjutningscenter i Gränges Americas levererar på Navigate-strategin

Gränges investering på 33 MUSD i utbyggnaden av återvinningsoch gjutningscentret i Huntingdon, Tennessee, slutfördes i början av 2023. Redan under första året bidrog anläggningen väsentligt till att öka återvinningen, sänka kostnaderna och rörelsekapitalet samt minska klimatavtrycket.

”Det är en stor investering som understryker vårt engagemang gentemot våra kunder och marknader, och stärker vår grund för hållbar tillväxt.”

– Patrick Lawlor, President Gränges Americas

Läs case ›

Nästa: Ett partnerskap för koldioxidsnålt aluminium ›

Ett partnerskap för koldioxidsnålt aluminium

Under 2023 bildade Gränges ett joint venture med Shandong Innovation Group (SIG) för att bygga en ny återvinnings- och gjutningsanläggning i Yunnan i Kina. När verksamheten är i full drift förväntas den att få en betydande positiv påverkan på koncernens klimatavtryck.

Läs case ›

Nästa: Gränges förbereder sig för en elektrifierad framtid ›

Gränges förbereder sig för en elektrifierad framtid

För att möta den höga efterfrågan från den växande batteriindustrin har Gränges investerat i produktion av katodfolie i alla regioner. I Navigate-planen är Gränges ambition att investera i hållbara marknader och kunder, och batterimarknaden passar väl in i denna strategi.

”Vi avser att ta en ledande position inom batterikomponenter,
vilket även inkluderar höljen och värmeregleringskomponenter.”

– William B. Shannon, SVP Gränges’ Global Battery Foil Program

Läs case ›

Nästa: Säkerhetsveckor viktiga för att stärka Gränges säkerhetskultur ›

Säkerhetsveckor viktiga för att stärka Gränges säkerhetskultur

Säkerhetsveckorna innehåller inte bara användbara aktiviteter; de är också viktiga för att stärka säkerhetskulturen. I år hade anläggningarna i Konin, Finspång och Shanghai särskilda säkerhetsveckor. Men eftersom säkerhet har hög prioritet för Gränges är medvetenheten om säkerhet en del av allas ansvar, varje dag, på varje skift.

Läs case ›

Nästa: Flyttar gränserna i partnerskap med Polestar 0-projektet ›

Flyttar gränserna i partnerskap med Polestar 0-projektet

Polestar 0 är ett projekt med ambitionen att utveckla en verkligt klimatneutral bil till 2030 genom innovativa partnerskap. Gränges driver utvecklingen av hållbara och Cirkulära lösningar för att nå netto-nollutsläpp. Partnerskapet med Polestar 0-projektet bildades 2023, och är nu inne i en intensiv första utvecklingsfas med fokus på batterikomponenter och värmeregleringssystemet.

Läs case ›

Ladda ner

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Ladda ner hela års- och hållbarhetsredovisningen för 2023.

Rapportarkiv

Andra finansiella rapporter och presentationer.

Prenumerera

Registrera din e-postadress för nyheter.