Kontakt

Hållbarhet

Gränges strävar efter att utveckla hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik samt skapa en säker och bra arbetsmiljö.

Hållbart affärsvärde

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft...

Hållbarhetsramverk och långsiktiga mål

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk som innefattar de tolv väsentliga frågor som har högst påverkan...

Värdekedja

Gränges strävar efter att förbättra förutsättningarna för och det övergripande klimatavtrycket i värdekedjan för aluminium. Genom branschsamarbete...

Hållbara produkter

Gränges produkter bidrar till att öka affärs- och hållbarhetsnyttan för kunder och slutanvändare.

Läs mer

Ansvarsfulla och hållbara inköp

En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges långsiktiga framgång. Gränges arbetar för att...

Hållbar verksamhet

En effektiv hantering av energi och material är kritisk för Gränges eftersom det förbättrar bolagets lönsamhet, konkurrenskraft och miljöprestanda. Att erbjuda en säker...

Jämlika och högpresterande team

Kompetenta och engagerade medarbetare utgör grunden för att Gränges kan vara innovativt och konkurrenskraftigt...

God affärsetik

Gränges verksamhet ska drivas enligt sunda affärsprinciper och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Läs mer