Kontakt

Hållbarhet

Gränges strävar efter att utveckla hållbara produkter, minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla en god affärsetik samt skapa en säker och bra arbetsmiljö.

Stort fokus på hållbarhet

Genom att bedriva affärsverksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt stärker Gränges sin långsiktiga konkurrenskraft...

Hållbarhetsramverk och långsiktiga mål

Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk som innefattar de 13 väsentliga frågor som har högst påverkan...

Värdekedja

Gränges strävar eft­er att bidra positivt till en cirkulär ekonomi och har som ambition att förbättra den totala påverkan från aluminiumets värdekedja.

Hållbar innovation och försäljning

Gränges produkter bidrar till att öka affärs- och hållbarhetsnyttan för kunder och slutanvändare.

Läs mer

Ansvarsfulla och hållbara inköp

Gränges arbetar för att verksamheten i leverantörskedjan ska bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och för att integrera...

Resurseffektiv verksamhet

En effektiv hantering av energi och material är kritisk för Gränges eftersom det förbättrar bolagets lönsamhet, konkurrenskraft och miljöprestanda. Att erbjuda en säker...

Jämlika och högpresterande team

Kompetenta och engagerade medarbetare utgör grunden för att Gränges kan vara innovativt och konkurrenskraftigt...

God affärsetik

Gränges verksamhet ska drivas enligt sunda affärsprinciper, i enlighet med och utöver tillämpliga lagar och regler.

Läs mer