Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Bolaget strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla hög affärsetik och skapa en säker och bra arbetsmiljö.

Skapa hållbart affärsvärde

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft...

Hållbarhetsramverk och långsiktiga mål

2018 implementerade Gränges ett nytt koncerngemensamt hållbarhetsramverk med tolv väsentliga frågor grupperade i fem...

Värdekedja

Gränges strävar efter att förbättra förutsättningarna för och det övergripande klimatavtrycket i värdekedjan för aluminium. Genom branschsamarbete...

God affärsetik

Gränges verksamhet ska drivas enligt sunda affärsprinciper och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Läs mer

Ansvarsfulla och hållbara inköp

En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges långsiktiga framgång. För att hantera social och miljö...

Hållbar verksamhet

Effektiv hantering av energi och material skapar möjligheter att förbättra lönsamhet, konkurrenskraft och miljöprestanda och är kritiskt för Gränges och bolagets intressenter...

Jämlika och högpresterande team

Kompetenta och engagerade medarbetare utgör grunden för att Gränges kan vara innovativt och konkurrenskraftigt...

Hållbara produkter

Gränges ambition är att skapa konkret affärs- och hållbarhetsnytta för sina kunder.

Läs mer