Kreditmarknad

Gränges finansfunktion säkerställer att koncernen har en tryggad finansiering genom att hantera bolagets lån, krediter och likviditet samt för att säkerställa att den finansiella exponeringen är i linje med koncernens finanspolicy.

Gränges finansiering består huvudsakligen av lån (eng. term loans) och obligationer emitterade under bolagets MTN-program. Den 31 december 2018 uppgick den räntebärande skulden till 2 632 (2 791) MSEK. Utestående lån uppgick till 1 712 MSEK, varav 200 MSEK förfaller under 2019. Gränges emitterade två obligationer om 300 MSEK vardera under det tredje kvartalet 2018. Båda med rörlig ränta och en löptid på 3 respektive 5 år.

De huvudsakliga kreditfaciliteterna är en revolverande kreditfacilitet på 2 000 MSEK tillgänglig i ett flera valutor med förfall 29 mars 2022 och med en förlängningsoption på två år, en revolverande kreditfacilitet om 50 MUSD med förfall 29 mars 2022 och ett långfristigt lån (eng. term loan) om 100 MUSD med förfall 29 mars 2024.

Gränges har också ett företagscertifikatprogram i Svenska kronor med ett rambelopp på 1 500 MSEK. Totalt var 250 MSEK i företagscertifikat emitterat per den 31 december 2018.

MTN-program

Gränges etablerade ett MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 3 miljarder SEK den 30 augusti 2018. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.finansinspektionen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
Gränges AB
Telefon: +46 705 97 43 75


Dokument

Prospekt:       

Grundprospekt 2018-08-30

Slutliga villkor:  

Lån nr Datum Löptid Belopp
101 20 september 2018 3 år 300 MSEK
102 20 september 2018 5 år 300 MSEK