Kontakt

Kreditmarknad

Gränges finansfunktion säkerställer att koncernen har en tryggad finansiering genom att hantera lån, krediter och likviditet samt att den finansiella exponeringen är i linje med koncernens finanspolicy.

Gränges finansiering består huvudsakligen av lån (eng. term loans), lån under revolverande kreditfaciliteter, företagscertifikat och obligationer emitterade under bolagets MTN-program. Den 31 december 2022 uppgick den räntebärande skulden till 5 060 (4 109) MSEK, varav 2 197 MSEK förfaller under 2023.

De huvudsakliga kreditfaciliteterna är en revolverande kreditfacilitet på 3 500 MSEK tillgänglig i flera valutor och ett långfristigt lån (eng. term loan) om 100 MUSD med förfall i december 2025.

Gränges har också ett företagscertifikatprogram i svenska kronor med ett rambelopp på 2 000 MSEK. Totalt var 1 633 MSEK i företagscertifikat emitterat per den 31 december 2022.

MTN-program

Gränges har ett MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 3 miljarder SEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.finansinspektionen.se.

Dokument

Prospekt 2023:    

Grundprospekt 2023-09-21.pdf

Prospekt 2021:       

Grundprospekt 2021-09-20

Slutliga villkor:  

Lån nr Datum Löptid Belopp
103 29 september 2021 5 år 600 MSEK

 

Grönt och hållbarhetslänkat finansiellt ramverk

För att stödja Gränges hållbarhetsambitioner och -mål, har bolaget publicerat ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering för att möjliggöra utställande av gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer.

Ramverket gör att Gränges kan utfärda både grön och hållbarhetslänkad skuld, samt en kombination av de två. Genom att skapa en kombinerad ram möjliggör företaget investeringar i gröna projekt och tillgångar, samt investeringar för att öka hållbarheten i den övergripande verksamheten.

Sustainalytics har lämnat ett yttrande (eng. Second Opinion) som bekräftar anpassningen till International Capital Market Association (“ICMA”), Green Bond Principles (“GBP”) 2021, de Hållbarhetslänkade Obligationsprinciperna (Sustainability-Linked Bond Principles/SLBP) 2020 samt Loan Market Association ("LMA"), Asia Pacific Loan Market Association ("APLMA") och Loan Syndications and Trading Association (LSTA), Green Loan Principles ("GLP") 2021 och Hållbarhetskopplade Lånprinciper (Sustainability-Linked Loan Principles/SLLP) 2021.

Gränges Green and Sustainability-Linked Finance Framework

Sustainalytics har granskat ramverket (eng. Second Opinion).

Gränges Green and Sustainability-Linked Finance Framework Second-Party Opinion (engelska)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Van Ly, Interim VP Group Treasury
Telefon: +46 72 200 10 11