Kontakt

Kreditmarknad

Gränges finansfunktion säkerställer att koncernen har en tryggad finansiering genom att hantera lån, krediter och likviditet samt att den finansiella exponeringen är i linje med koncernens finanspolicy.

Gränges finansiering består huvudsakligen av lån (eng. term loans), lån under revolverande kreditfaciliteter, företagscertifikat och obligationer emitterade under bolagets MTN-program. Den 31 december 2019 uppgick den räntebärande skulden till 3 853 (2 632) MSEK, varav 953 MSEK förfaller under 2020. 

De huvudsakliga kreditfaciliteterna är en revolverande kreditfacilitet på 2 000 MSEK tillgänglig i ett flera valutor med förfall 29 mars 2023 och med en förlängningsoption på två år, en revolverande kreditfacilitet om 50 MUSD med förfall 29 mars 2022 och ett långfristigt lån (eng. term loan) om 100 MUSD med förfall 29 mars 2024.

Gränges har också ett företagscertifikatprogram i Svenska kronor med ett rambelopp på 1 500 MSEK. Totalt var 900 MSEK i företagscertifikat emitterat per den 31 december 2019.

MTN-program

Gränges har ett MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 3 miljarder SEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.finansinspektionen.se.

Finansiering av Gränges förvärv av Aluminium Konin

I november 2019 ingick Gränges avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium. Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter.

Gränges har säkerställt bankfinansiering för att finansiera transaktionen. Danske Bank, Nordea Bank och Svenska Handelsbanken agerar Underwriters och Bookrunners för en bryggfinansieringsfacilitet om 2,3 miljarder SEK med en löptid på 18 månader. Denna är avsedd att återbetalas via banklån, obligationslån samt en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt cirka 2 miljarder SEK.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
Telefon: +46 705 97 43 75


Dokument

Prospekt:       

Grundprospekt 2018-08-30

Slutliga villkor:  

Lån nr Datum Löptid Belopp
101 20 september 2018 3 år 300 MSEK
102 20 september 2018 5 år 300 MSEK