Kontakt

Kreditmarknad

Gränges finansfunktion säkerställer att koncernen har en tryggad finansiering genom att hantera lån, krediter och likviditet samt att den finansiella exponeringen är i linje med koncernens finanspolicy.

Gränges finansiering består huvudsakligen av lån (eng. term loans), lån under revolverande kreditfaciliteter, företagscertifikat och obligationer emitterade under bolagets MTN-program. Den 31 december 2020 uppgick den räntebärande skulden till 4 235 (3 853) MSEK, varav 2 184 MSEK förfaller under 2021. 

De huvudsakliga kreditfaciliteterna är en revolverande kreditfacilitet på 2 000 MSEK tillgänglig i ett flera valutor med förfall 29 mars 2023 och med en förlängningsoption på ett år, en revolverande kreditfacilitet om 50 MUSD med förfall 29 mars 2022 och ett långfristigt lån (eng. term loan) om 100 MUSD med förfall 29 mars 2024.

Gränges har också ett företagscertifikatprogram i Svenska kronor med ett rambelopp på 1 500 MSEK. Totalt var 840 MSEK i företagscertifikat emitterat per den 31 december 2020.

MTN-program

Gränges har ett MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 3 miljarder SEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.finansinspektionen.se.

Dokument

Prospekt:       

Grundprospekt 2018-08-30

Slutliga villkor:  

Lån nr Datum Löptid Belopp
101 20 september 2018 3 år 300 MSEK
102 20 september 2018 5 år 300 MSEK

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
Telefon: +46 705 97 43 75