Utdelning

Gränges utdelningspolicy är att över tid dela ut 30-50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

Gränges drar tillbaka utdelningsförslaget

Utbrottet av coronaviruset, Covid-19, och de extraordinära åtgärder och rekommendationer som myndigheter och regeringar har vidtagit för att minska smittspridningen, har väsentligt påverkat marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader där Gränges verkar.

Gränges styrelse har därför beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 3,40 SEK per aktie. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat. Att dra tillbaka utdelningsförslaget ger också styrelsen möjlighet att utvärdera och potentiellt minska storleken på den tidigare aviserade nyemissionen vars syfte är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin och framtida tillväxtinvesteringar.

“Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden,” säger Anders G. Carlberg, styrelseordförande i Gränges AB.