Kontakt

Bolagsstyrning

Gränges AB (publ) lyder under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten ger en översikt över styrelsens och ledningens arbete. Med välstrukturerade processer kan Gränges bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt, effektivt och hållbart sätt, vilket ligger i våra aktieägares intresse. Det bygger också tillit bland befintliga och potentiella ägare, kunder, leverantörer, medarbetare, allmänheten och andra intressenter.

Relaterad information

Årsstämma 2024

Gränges årsstämma 2024 ägde rum onsdagen den 8 maj 2024 kl. 15.30 på GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Styrelsen

Styrelsen är Gränges näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman.

Koncernledning

Gränges koncernledning utgörs av sex medlemmar under ledning av VD Jörgen Rosengren...