Kontakt

Bolagsstyrning

Gränges AB är sedan oktober 2014 noterat på Nasdaq Stockholm. Gränges bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), bolagsordningen samt andra relevanta interna och externa regelverk och policyer.

Gränges redovisar inga avvikelser från Koden avseende räkenskapsåret 2021.

En god bolagsstyrning säkerställer att bolaget sköts på ett för aktieägarna så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. God bolagsstyrning skapar ordning och systematik för styrelse och ledning, och bidrar till ökat förtroende hos befintliga och potentiella ägare, kunder, lagstiftare, allmänhet och andra intressenter. Därigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompetens

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

Styrning, ledning och kontroll av Gränges fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

 

Relaterad information

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 i Gränges AB ägde rum onsdagen den 4 maj 2022.

Styrelsen

Styrelsen är Gränges näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Gränges styrelse består av fem...

Koncernledning

Gränges koncernledning utgörs av sex medlemmar under ledning av VD Jörgen Rosengren...