Bolagsstyrning

Gränges AB är sedan oktober 2014 noterat på Nasdaq Stockholm. Gränges bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), bolagsordningen samt andra relevanta interna och externa regelverk och policyer.

Gränges redovisar inga avvikelser från Koden för 2018.

En god bolagsstyrning säkerställer att bolaget sköts på ett för aktieägarna så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. God bolagsstyrning skapar ordning och systematik för styrelse och ledning, och bidrar till ökat förtroende hos befintliga och potentiella ägare, kunder, lagstiftare, allmänhet och andra intressenter. Därigenom tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompetens

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer.

Styrning, ledning och kontroll av Gränges fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

 

Relaterad information

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 i Gränges AB kommer att äga rum onsdagen den 8 maj 2019 kl.16.00 i Näringslivets Hus i Stockholm.

Styrelsen

Styrelsen är Gränges näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Gränges styrelse består av fem...

Koncernledning

Gränges koncernledning utgörs av åtta medlemmar under ledning av VD Johan Menckel. Koncernen har även en utökad...