Kontakt

Väsentlighetsanalys

Under 2022 genomförde Gränges en förnyad väsentlighetsanalys i enlighet med principen om dubbel väsentlighet. Utvärderingsprocessen följde följande steg: Först identifierade Gränges en lista på relevanta hållbarhetsområden för bolaget baserat på benchmark av peers, branschstandarder och kommande rapporteringsregler. Listan prioriterades ned till 22 frågor. Därefter ombads intressenter att gradera varje fråga baserat på påverkan och relativ betydelse. För att prioritera och identifiera väsentliga frågor hölls interna valideringsworkshops. Resultaten bekräftar till stor del den bedömning som gjordes 2017, vilket tyder på att den befintliga strategin fortfarande är relevant

Gränges har validerat väsentlighetsanalysen och kvantifierat hållbarhet och finansiell påverkan i linje med de uppdaterade ESRS-kraven om dubbel väsentlighet. Detta kommer att slutföras under 2024.

Under 2022 genomförde Gränges en ny omfattande intressentdialog och som en del av väsentlighetsbedömningen har Gränges, som en del av den senaste väsentlighetsvalideringen, inte genomfört ytterligare intressentdialoger. Bolaget kommer att genomföra årliga dialoger för att säkerställa att intressenternas intressen beaktas, som en del av en årlig validering av väsentliga ämnen.