Kontakt

Väsentlighetsanalys

Under 2022 genomförde Gränges en ny väsentlighetsanalys baserad på en omfattande dialog med intressenterna. Syftet med analysen var att säkerställa att bolaget fortsätter att fokusera på de hållbarhetsfrågor som har störst påverkan och som är viktigast bland de främsta intressenterna. Den nya väsentlighetsanalysen är i linje med kraven i det nya CSRD-direktivet (direktivet om företagens hållbarhetsrapportering) och följer principen om dubbel väsentlighet.

Metod

Processen för väsentlighetsanalysen bestod av följande steg:

Steg 1: Identifiering av hållbarhetsfrågor:
Gränges identifierade en lista med relevanta hållbarhetsfrågor för bolaget baserad på jämförbara bolag, branschstandarder och kommande regler för redovisning. Listan kortades till 22 frågor.

Steg 2: Intressentdialoger:
Två online-undersökningar av engagemanget skickades ut till intressenterna för att utvärdera påverkan från och den relativa betydelsen av olika hållbarhetsfrågor. Den första undersökningen gjordes med Gränges lokala ledningsgrupp och den andra med Gränges fem viktigaste intressentgrupper: kunder, medarbetare, investerare, leverantörer och lokalsamhället. Ett antal djupintervjuer genomfördes också under hösten 2022 för att lägga till mer detaljerad information till undersökningsresultaten.

Steg 3: Valideringsworkshops:
Interna workshops hölls med relevanta funktioner för att validera resultaten från intressentdialogerna.

Resultat

Resultaten bekräftade till stor del analysen som gjordes 2017, vilket visar att den befintliga strategin fortfarande är relevant. Fyra frågor som ingick i undersökningen bedömdes vara mindre viktiga: biologisk mångfald, samhällsengagemang, datasekretess och ansvar i skattefrågor. Dessa frågor kommer att hanteras regionalt beroende på lokala förutsättningar och intressenternas förväntningar.