Kontakt

Frågor och svar och presskontakt

Har du frågor som handlar om Gränges? Börja gärna med att leta i vår lista med vanliga frågor.

Grunden till dagens Gränges lades 1896 i Grängesberg. Därefter kom ett flertal olika industriföretag att ingå i koncernen. 1969 förvärvades Svenska Metallverken som bland annat sysslade med aluminiumprodukter, det som sedermera kom att bli Gränges.

1972 startades utveckling och produktion av värmeväxlarband i aluminium i Finspång.

Grängeskoncernen omsätter 22,5 miljarder SEK och har cirka 2 700 medarbetare.

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer.

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin och specialförpackningsindustrin liksom andra nischmarknader såsom transformatorer och vindkraftverk. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 25 procent.

Gränges har en total produktionskapacitet på cirka 560 kton för valsade aluminiumprodukter fördelat på sex produktionsanläggningar på tre kontinenter. 

I Europa har Gränges två produktionsanläggningar, en i Finspång i Sverige med produktionskapacitet på 100 kton och en i Konin i Polen som också har produktionskapacitet på 100 kton.

I Asien har Gränges har en produktionsanläggnina i Shanghai i Kina med produktionskapacitet på 120 kton.

I Amerika har Gränges tre produktionsanläggningar i USA, i Huntingdon (Tennessee), Salisbury (North Carolina) och Newport (Arkansas). De har en gemensam produktionskapacitet på 240 kton.

Gränges har därutöver ett helägt dotterbolag, Gränges Powder Metallurgy GmbH, som tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. Företaget har två produktionsanläggningar, en i St Avold i Frankrike och en i Velbert i Tyskland, med en årlig produktionskapacitet på totalt 2 500 ton. 

Gränges säljer valsade aluminiumprodukter. Priset för produkterna anges i ton.

Gränges intäktsmodell innebär att kostnaden för råvaran, aluminium, förs över till kunden, genom avtal med kunder och leverantörer. Gränges tjänar således inte pengar på själva metallen.

Gränges genererar intäkter genom försäljning av avancerade material som tillverkats för specifika kunder och applikationer, och som regleras i kontrakt med lång löptid. Priserna baseras på det mervärde Gränges erbjuder i fråga om materialegenskaper och produktkomplexitet.

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin och specialförpackningsindustrin liksom andra nischmarknader såsom transformatorer och vindkraftverk.

Omkring 42 procent av Gränges försäljning går till fordonsindustrin, cirka 24 procent till HVAC-industrin, cirka 18 procent till specialförpackningar och 16 procent till övriga slutkundsmarknader. Gränges position är stark i alla regioner som bolaget har verksamhet i.

Under 2020 svarade Asien för 20 procent av koncernens försäljningsvolym, med Kina som huvudmarknad. Andra nyckelmarknader är Indien, Thailand och Sydkorea. Fordonsindustrin står för över 87 procent av Gränges försäljning i Asien. Globala kunder stod för 45 procent av den totala försäljningsvolymen i Asien 2020.

Under 2020 stod Europa för sammanlagt 17 procent av koncernens försäljningsvolym, med Tjeckien, Sverige, Tyskland och Polen som de största marknaderna. Fordonsindustrin står för över 73 procent av Gränges försäljning i Europa och globala kunder svarade för cirka 64 procent av den totala försäljningsvolymen under 2020.

Amerika svarade för cirka 64 procent av koncernens försäljningsvolym under 2020, varav 20 procent utgjorde försäljning till fordonsbranschen och 80 procent gick till HVAC-industrin och andra slutkundsmarknader. USA och Mexiko är Gränges huvudmarknader i Amerika och globala kunder stod för cirka 12 procent av den totala försäljningsvolymen i Amerika under 2020.

Det finns ett konstant behov av minskad energianvändning, kostnadsbesparingar och driftsäkerhet bland tillverkare och användare av exempelvis fordon, luftkonditioneringssystem och värmesystem. Efterfrågan ökar på mer energieffektiva motorer och värmeväxlare.

Drivkraften att minska miljöpåverkan samt utsläpp av skadliga växthusgaser påverkar fordonsindustrin och industrin för stationära värmeväxlare bland annat genom krav på produkter med lägre vikt och ökad effektivitet.


Fordonsindustrin

Efterfrågan på värmeväxlarmaterial är starkt knuten till den globala fordonsproduktionen och till antalet värmeväxlare per fordon, som tenderar att öka i takt med kraven på förbättrad prestanda och funktionalitet. En ökad andel hybridfordon, elfordon och fordon med olika typer av avancerade funktioner, är också positivt för efterfrågan på värmeväxlarmaterial.

Lödda värmeväxlare i aluminium svarar för nästan 100 procent av marknaden i dagsläget.


HVAC-industrin

HVAC inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i till exempel bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter. De underliggande faktorer som driver efterfrågan på värmeväxlare inom HVAC, oavsett typ, är nybyggnation, konsumentförtroende och miljölagstiftning. Lödda värmeväxlare i aluminium utgör endast en liten andel av den totala marknaden. Gränges är en leverantör av material till både lödda och mekaniskt monterade värmeväxlare i aluminium, med den starkaste ställningen i Amerika.

Specialförpackningar

Aluminiumfolie utgör ett heltäckande skydd mot ljus, syre, fukt och bakterier. Dessa egenskaper gör det idealiskt för livsmedelsförpackningar och behållare. Aluminiumfolie är uppdelat i tre huvudkategorier: folie för hushåll och institutioner, formbara förpackningar och flexibla förpackningar. Användningen av folie har ökat stadigt i var och en av dessa kategorier under flera decennier. Formbara förpackningar är bland de mest mångsidiga av alla typer av förpackningar och används i stor utsträckning till färdigförpackade livsmedel tack vare sin förmåga att klara stora temperaturskillnader, från nedfrysning till upphettning.


Övriga marknader

Exempel på andra områden är utveckling av lösningar för olika industriapplikationer, jordbruksmaskiner, och vindkraftsindustrin.

En annan marknad i Nordamerika är material till transformatorspolar. En transformator är en elektroteknisk komponent som används för att öka eller minska växelspänningar i elektriska kraftapplikationer. Den består av två eller flera band, även kallade lindningar, som är lindade runt en kärna. I Nordamerika spelar aluminium en viktig roll i utformningen av elnät och stora krafttransformatorer tack vare betydande kostnads- och viktfördelar jämfört med koppar. Marknaderna för formbara förpackningar och transformatorlindningar i aluminium förväntas uppvisa en stadig årlig tillväxt.

Gränges hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och hållbarhetschefen, som koordinerar och driver den globala hållbarhetsstrategin, långsiktiga mål och hållbarhetsrelaterade policyer. Styrelsen granskar och följer upp bolagets måluppfyllelse samt ansvarar för företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer. Styrelsen godkänner även den årliga hållbarhetsredovisningen. Koncernledningen säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi och långsiktiga mål är i enlighet med företagets vision och strategi, följer måluppfyllelsen och beslutar om globala hållbarhetsprioriteringar. De fem övergripande hållbarhetsområdena styrs av en representant från koncernledningen, som föreslår globala prioriteringar och koordinerar med Gränges regioner för att implementera lokala aktiviteter inom ett specifikt hållbarhetsområde. Regionerna säkerställer i sin tur att lokala strategier och mål finns på plats.

Hållbarhet är en naturlig del av Gränges kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka företagets långsiktiga konkurrenskraft och ska skapa långsiktigt värde för Gränges såväl som för bolagets kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter. Genom att bedriva sin verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt ökar Gränges möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. Gränges arbetar för att förbättra förutsättningarna i samtliga delar av bolagets värdekedja. Genom deltagande i branschinitiativ arbetar Gränges för att säkerställa att aluminium bryts, produceras och används på ett hållbart sätt.

Hållbarhet är en integrerad del av Gränges affärsstrategi och ingår som en av fyra drivkrafter i företagets strategi. Gränges har ett koncerngemensamt hållbarhetsramverk med 13 väsentliga frågor grupperade i fem hållbarhetsområden. För varje område har Gränges ett uttalat tydligt långsiktigt åtagande och tillhörande mål för 2025. Varje hållbarhetsområde styrs av en representant från koncernledningen. Denna individ föreslår globala hållbarhetsprioriteringar och koordinerar med Gränges regioner för att implementera lokala hållbarhetsaktiviteter inom ett specifikt hållbarhetsområde.

Presskontakt

VP Communication & Investor Relations

Sara Lander Hyléen

+46 709 16 16 41