Kontakt

Hantering av säkerhetsrisker

Gränges arbetar aktivt med riskhantering för att bevaka och minimera risker på ett strukturerat och proaktivt sätt. Hållbarhetsrisker ingår i koncernens riskbedömning, som koncernledningen ansvarar för och validerar.

Leverantörskedjerisker

- Sociala risker och brott mot mänskliga rättigheter är huvudsakligen relaterade till lokala rättigheter i samband med utvinning, gruvdrift och elektrolys. Utvinningsaktiviteter medför också risk för tvångs- och barnarbete, även om detta sällan rapporteras inom aluminiumutvinning.

Säkerhet på arbetsplatsen

- Hälso- och säkerhetsrisker rör i första hand incidenter eller olyckor i smält- eller valsverk, med exempelvis finger-, hand-, fot- eller benskador som följd. Andra risker är exponering för kemikalier och risk för brand, som kan vara en hälsofara för medarbetarna. Därtill kan medarbetare och andra personer skadas om implementeringen av säkerhetsrutiner misslyckas eller är verkningslös.

Medarbetarrisker

- Medarbetarrisker är i huvudsak relaterade till brist på och svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta och skickliga medarbetare till följd av stark konkurrens på arbetsmarknaden. Gränges verkar i en traditionell industri där konkurrensen om kvalificerade medarbetare är hög. Arbetsplatserna är lokaliserade utanför storstadsområden vilket tenderar att begränsa antalet kvalificerade kandidater. Bristande mångfald i personalen är också en risk då detta är en förutsättning för en produktiv och innovativ organisation.

Miljörisker

- Miljörisker är främst hänförliga till utsläpp till vatten, mark och luft eller utsläpp av miljöfarliga ämnen till följd av tillbud eller olyckor i Gränges produktionsanläggningar, så som bränder, oljespill eller läckage. Övriga miljörisker är hänförliga till brist på naturresurser.

Klimatrisker

- Klimatomställningsrisker omfattar exempelvis förändrad miljölagstiftning som ska stimulera till minskade klimatutsläpp samt reglering av mekanismer för prissättning av koldioxid som kan leda till högre kostnader för Gränges, till exempel ökade kostnader för koldioxidskatter. Andra klimatomställningsrisker är förändrade kund- och konsumentpreferenser i riktning mot produkter med lägre klimatavtryck, vilket kan leda till vikande efterfrågan på Gränges produkter. Fysiska klimatrisker omfattar främst akuta fysiska risker på grund av allt allvarligare och oftare förekommande extremväder. Detta kan störa både bolagets direkta verksamhet och infrastrukturen som stöder produktionen, inklusive strömförsörjning och transporter.

Etik och efterlevnad av lagar och regler

– Gränges verkar på många olika marknader, med lokala lagar och regler. Det kan ibland vara en utmaning eftersom komplexa marknadsförhållanden kan leda till situationer där medarbetarna känner sig osäkra på hur de ska agera. Tjänstefel, bedrägeri, brott mot lagar och regler och interna policyer, eller andra otillbörliga handlingar utförda av Gränges anställda, ombud eller samarbetspartners, skulle kunna ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet, anseende, resultat och finansiella ställning.