Kontakt

Hantering av säkerhetsrisker

Gränges arbetar aktivt med riskhantering för att övervaka och minimera risker på ett strukturerat och proaktivt sätt. Hållbarhetsrisker ingår i koncernens riskbedömning, som ägs och valideras av koncernledningen.

Miljö och klimat

Miljörisker är främst hänförliga till utsläpp till vatten, mark och luft eller utsläpp av miljöfarliga ämnen till följd av tillbud eller olyckor i Gränges produktionsanläggningar, såsom bränder, oljespill eller läckage. Sådana händelser kan få finansiella, icke-finansiella samt rättsliga konsekvenser. Övriga miljörisker är hänförliga till brist på naturresurser. Risker kopplade till klimatomställningen omfattar exempelvis kommande miljölagstiftning som ska stimulera till minskade koldioxidutsläpp samt mekanismer för prissättning av koldioxid som kan leda till högre kostnader för Gränges, till exempel ökade kostnader för koldioxidskatt. Andra klimatomställningsrisker är förändrade kund- och konsumentpreferenser till fördel för produkter med lägre klimatavtryck. Det kan leda till vikande efterfrågan på Gränges produkter om de inte hanteras korrekt. Fysiska klimatrisker omfattar främst akuta fysiska risker på grund av allt allvarligare och oftare förekommande extremväder. Detta kan störa både bolagets direkta verksamhet och infrastrukturen som stöder produktionen, inklusive elförsörjning och transporter. De potentiella ekonomiska konsekvenserna av extrema väderhändelser kan innebära lägre intäkter på grund av minskade försäljningsvolymer och ökade kostnader för att reparera skador på bolagets anläggningar.

Riskreducerande åtgärder
 • Global miljöpolicy: Gränges miljöpolicy innehåller principer gällande miljö. Alla medarbetare och kontraktsanställda måste följa policyn.
 • Miljöledningscertifieringar: Gränges målsättning är att alla anläggningar ska vara certifierade enligt standarderna ISO 14001 (miljöledning) och ISO 50001 (energiledning). Alla anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Anläggningarna i Finspång, Saint-Avold, Shanghai, Salisbury och Newport är certifierade enligt ISO 50001.
 • Ambitiös klimatagenda: Gränges arbetar aktivt för att ta produktansvar och har åtagit sig att nå netto-nollutsläpp till 2040.
 • Daglig bevakning och hantering av utsläpp: Gränges följer upp och hanterar utsläpp till luft som en del i den dagliga
 • verksamheten. Lokala myndigheter följer kontinuerligt upp efterlevnaden för att kontrollera att utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, stoft och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och, i vissa regioner, oljeutsläpp, håller sig inom tillåtna gränser.
 • Incidentrapportering: Gränges medarbetare rapporterar observerade miljörisker i respektive anläggnings incidentrapporteringssystem. Risker hanteras enligt standardiserade rutiner och ingår i det dagliga arbetet. Väsentliga risker rapporteras till de regionala ledningsgrupperna och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Gränges tillämpar försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker.
 • Löpande bevakning av lagstiftningen: Gränges bevakar noga förändringar i politik och lagstiftning på miljöområdet.
 • Beredskapsplanering: Beredskapsplanering och förberedelser är integrerade i ledningssystem, underhålls på anläggningsnivå, inklusive bedömning av nödsituationer och handlingsplaner för att hantera kriser.


Leverantörskedja

Risker i leverantörskedjan inkluderar risken att viktiga leverantörer inte kan leverera rätt kvalitet eller material till Gränges, hållbarhetsrisker i värdekedjan samt legala risker. I Gränges produkter ingår stora mängder insatsmaterial. Otillräcklig tillgång till, eller bristande kvalitet på produkter som levereras skulle kunna leda till att Gränges inte kan producera vissa produkter av en kvalitet som kunderna förväntar sig. Om större leverantörer minskar eller stänger ner sin verksamhet skulle det också kunna påverka Gränges förmåga att tillverka och leverera produkter.

Sociala risker och brott mot mänskliga rättigheter är huvudsakligen relaterade till lokala rättigheter i samband med utvinning, gruvdrift och elektrolys. Utvinning medför också risk för tvångs- och barnarbete, även om det finns få rapporter om sådana risker inom aluminiumutvinning. Miljörisker förekommer framför allt i gruvverksamheter där det finns risker förknippade med bland annat förlust av biologisk mångfald, läckage och utsläpp till luft. Dessutom är raffinering och elektrolys energi- och vattenkrävande processer. Korruptionsrisker är främst relaterade till gruvtillstånd, oberoende av landets ekonomiska utvecklingsnivå eller politiska system. Bristande hantering av dessa risker kan leda till oönskade konsekvenser på operativa och finansiella resultat såsom ökade kostnader, försenade leveranser och eventuella skadeståndsanspråk från kunder. Det kan också skada bolagets anseende.

Riskreducerande åtgärder
 • Leverantörsavtal: Gränges har avtal med leverantörer på respektive marknad för att säkerställa leveranser baserade på beräknade volymer.
 • Egen produktion: Gränges har egna omsmältverk i produktionsanläggningarna, vilket gör bolaget mindre känsligt för tillgången på till exempel aluminiumgöt.
 • Policy och program för ansvarsfulla inköp: Alla anläggningar ska ha ett lokalt program för ansvarsfulla inköp. Programmet används som en plattform för att införa hållbar praxis, säkerställa kontinuerliga förbättringar, utveckla samarbeten och bygga relationer med leverantörerna.
 • Uppförandekod för leverantörer: Alla betydande leverantörer ska underteckna Gränges uppförandekod för leverantörer.
 • Genom undertecknandet åtar sig leverantörerna att följa alla tillämpliga lagar och regler, inklusive principerna i FN:s Global Compact, samt att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja.
 • Screening av hållbarhetsrisker och skrivbordsbaserade riskbedömningar: Betydande leverantörer utvärderas årligen med hjälp av ett skrivbordsbaserat verktyg avseende potentiella miljömässiga, sociala samt korruptionsrisker. Leverantörer som bedöms ha potentiellt medel till hög hållbarhetsrisk ska därefter slutföra en evidensbaserad och tredjepartsverifierad hållbarhetsutvärdering.
 • Uppföljning och engagemang: Resultaten från de skrivbordsbaserade bedömningarna integreras i de lokala processerna för leverantörsuppföljning, såsom styrkort, diskussioner och platsbesök, enligt lokala förutsättningar. Företaget genomför också leverantörsgranskningar på plats beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat.

Säkerhet på arbetsplatsen

Hälso- och säkerhetsrisker rör i första hand incidenter eller olyckor i smält- eller valsverk, med exempelvis finger-, hand-, fot- eller benskador som följd. Andra risker är exponering för kemikalier och risk för brand, som kan bli en fara för medarbetarnas hälsa. Utöver detta kan medarbetare och andra personer skadas om implementeringen av säkerhetsrutiner misslyckas eller är verkningslös. Osäkra arbetsplatser kan leda till ökad personalomsättning och även ökade driftskostnader och produktionsavbrott. Säkerhets- och hälsoincidenter kan också leda till att bolagets anseende skadas. Anläggningarna kan drabbas av avbrott om Gränges misslyckas med implementeringen av säkerhetsprocesser eller om implementerade processer inte äreffektiva och skulle, om de inte åtgärdas snabbt och tidseffektivt, kunna hindra normalt utförande av arbetet. Vart och ett av ovan nämnda exempel kan ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet, anseende, finansiella ställning och resultat.

Riskreducerande åtgärder
 • Hälsa- och säkerhetspolicy: Gränges Hälsa- och säkerhetspolicy innehåller principer gällande säkerhet. Alla medarbetare och kontraktsanställda måste följa policyn.
 • Säkerhetscertifieringar: Gränges målsättning är att alla anläggningar ska vara certifierade enligt standarden ISO 45001 för arbetsmiljöledning. Anläggningarna i Shanghai och Konin är certifierade enligt standarden medan anläggningarna i USA och Finspång förbereder sina certifieringar.
 • Globala standarder för de främsta arbetsmiljöriskerna: Gränges har standarder för de identifierade främsta riskområdena i verksamheten. Bedömning av brister och handlingsplaner i relation till de globala standarderna görs årligen.
 • Daglig bevakning och hantering: Gränges har strikta säkerhetsrutiner och investerar löpande i olika säkerhetsåtgärder för att förebygga och minska arbetsplatsolyckor och skador. Ett 5S-system har implementerats på alla anläggningar för att skapa en effektiv, välordnad och säker arbetsmiljö.
 • Incidentrapportering: Gränges fokuserar på att förhindra arbetsplatsolyckor och säkerställer att alla följer säkerhetsföreskrifterna.
 • Arbetsmiljöutbildning: Gränges anordnar omfattande utbildningar inom hälsa och säkerhet för alla medarbetare minst en gång per år. Det genomförs även riktade utbildningar avseende särskilda säkerhetsaspekter.
 • Erfarenhetsutbyte: Gränges utbyter erfarenheter och bästa praxis på säkerhetsområdet genom interna utvärderingar och möten om säkerhet.

Medarbetare

Medarbetarrisker är i huvudsak relaterade till brist på och svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta och skickliga medarbetare till följd av stark konkurrens på arbetsmarknaden. Gränges verkar i en traditionell industri där konkurrensen om kvalificerade medarbetare är hög. Arbetsplatserna är lokaliserade utanför storstadsområden vilket tenderar att begränsa antalet kvalificerade kandidater. Otillräcklig mångfald bland medarbetarna är också en risk då detta är en förutsättning för en produktiv och innovativ organisation. Om Gränges misslyckas med att attrahera, utveckla, behålla och motivera kvalificerade medarbetare som behövs i verksamheten skulle det bli svårare för bolaget att leverera varor och tjänster i enlighet med kundernas förväntningar. Detta kan innebära betydande framtida intäktsbortfall, ökade kostnader och bristande mångfald, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Gränges verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Riskreducerande åtgärder
 • Attraktiv arbetsplats: Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla skickliga medarbetare.
 • Strukturerad rekryteringsprocess: Bolaget har en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att bolaget anställer kompetenta och kunniga medarbetare. Om de sökande i en rekryteringsprocess har likvärdiga meriter ska personer från underrepresenterade grupper ges förtur.
 • Ledarskapsutveckling: Gränges genomför regelbundet utvecklingssamtal för att säkerställa motiverade och engagerade medarbetare. Bolaget arbetar också aktivt med utbildningsmöjligheter, kompetensutveckling och successionsplanering samt med att stärka företagskulturen och företagets kärnvärden.
 • Lokala mångfaldsplaner: Gränges strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö som tar tillvara på medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer. Gränges utbildar regelbundet sina medarbetare i vikten av en inkluderande och diversifierad arbetsplats.
 • Hälsa och friskvård: Gränges erbjuder sina medarbetare företagshälsovård och friskvård, vilket omfattar tillgång till företagshälsovård, regelbundna hälsokontroller och sjukvård.

Etik och efterlevnad av lagar och regler

Gränges verkar på många olika marknader, med lokala lagar och regler. Det kan ibland vara en utmaning eftersom komplexa marknadsförhållanden kan leda till situationer där medarbetarna känner sig osäkra på hur de ska agera. Tjänstefel, bedrägeri, brott mot lagar och regler och interna policyer, eller andra otillbörliga handlingar utförda av Gränges medarbetare, ombud eller samarbetspartners, skulle kunna ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet, anseende, resultat och finansiella ställning. Sådant agerande skulle kunna innebära brott mot tillämpliga regler för till exempel offentlig upphandling, sekretess, kontrakt, internkontroll över finansiell rapportering, miljö och handel. Risk för korruption och mutor existerar på en del av marknaderna där Gränges bedriver verksamhet. Korruption kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrensen, leda till ökade kostnader och påverka förtroende, anseende och varumärke negativt.

Riskreducerande åtgärder
 • Uppförandekod: Gränges uppförandekod omfattar etiska principer och ger vägledning om hur medarbetare ska agera och göra affärer. Alla medarbetare och styrelseledamöter, inklusive tillfällig personal, måste följa principerna och utbildas årligen i uppförandekoden.
 • Antikorruptionspolicy: Gränges antikorruptionspolicy omfattar principer för att förhindra mutor och annan typ av
 • korruption. Alla medarbetare och styrelseledamöter måste följa policyn och alla tjänstemän utbildas årligen i antikorruption.
 • Visselblåsarfunktion: Gränges har en visselblåsarfunktion som hanteras av ett externt företag och kan nås online eller via telefon.
 • Kontinuerlig bevakning och hantering: Gränges bevakar kontinuerligt förändringar av lagstiftning och andra regler genom externa parter och genom medlemskap i olika branschorganisationer.
 • Globala utbildningar: Gränges informerar regelbundet sina medarbetare om relevanta förändringar som bolaget måste följa. Bolaget utbildar också berörda medarbetare för att säkerställa god kunskap om och förståelse för legala risker och lagkrav.