Kontakt

Långsiktiga mål och planer

Under 2018 antog Gränges ambitiösa hållbarhetsmål för 2025. Sedan dess har företaget gjort goda framsteg inom många av företagets hållbarhetsprioriteringar och vissa mål har redan uppnåtts. Under 2023 uppgraderade Gränges sina långsiktiga hållbarhetsambitioner och planer till 2030 och 2040.

Hållbarhetsplanen fokuserar på tre nyckelområden som är viktiga för att skapa hållbara och cirkulära aluminiumlösningar: nettonoll, cirkulär och ansvarsfull. Varje område har tillhörande långsiktiga mål som visar en tydlig riktning för hållbarhetsarbetet. För att uppnå målen och driva hållbar tillväxt investerar Gränges i hållbar försörjning och återvinning, verksamhet samt kunder och sektorer.

Nettonoll

Nettonollutsläpp: Gränges investerar i hållbar verksamhet och hållbara inköp och återvinning för att minska produkternas klimatpåverkan under hela livscykeln. Gränges har som mål att minska sin koldioxidintensitet med 65 procent till 2030 jämfört med basåret 2017. Till 2040 siktar företaget på att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan. De långsiktiga klimatmålen har validerats av SBTi.

Cirkulär

Gränges investerar i cirkulära affärsmodeller, slutna partnerskap, återvinningskapacitet och utveckling av cirkulära legeringar för att öka användningen av återvunnet material i sina produkter. Gränges siktar på att nå en total återvinningsvolym på 500 kton till 2030, vilket motsvarar 10 gånger volymen under basåret 2017.

Ansvarsfullt

Gränges investerar i säkerhet, affärsetik och medarbetare för att säkerställa ansvarsfullt producerat aluminium och ansvarsfulla affärsmetoder genom hela värdekedjan. Gränges mål är att ha 100 procent hållbara leverantörer år 2030, vilket definieras i bolagets nya process för ansvarsfulla inköp som kommer att implementeras 2024.