Bolagsordning

Bolagsordning för Gränges AB (publ), organisationsnummer 556001-6122, antagen på extra bolagsstämma den 2 september 2014.

Ladda ner Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gränges AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterföretag, framställa, bearbeta och försälja metaller, företrädesvis aluminium och produkter i plast, bedriva handel med och återvinning av skrot, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 80.000.000 kronor och högst 320.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 32.000.000 och högst 128.000.000.

§ 5 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Öppnande av bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 11 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Finspång.

§ 12 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.