Kontakt

Bolagsordning

Bolagsordning för Gränges AB (publ), organisationsnummer 556001-6122, antagen på årsstämma den 25 juni 2020.

Ladda ner Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är Gränges AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterföretag, framställa, bearbeta och försälja metaller, företrädesvis aluminium och produkter i plast, bedriva handel med och återvinning av skrot, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

§ 5 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) värdepapperscentraler och om kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före bolagsstämman.

§ 11 Öppnande av bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Finspång.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.