Kontakt

Kunddriven och världsledande forskning och innovation

Gränges är en ledande leverantör av valsade aluminiummaterial och erbjuder produktion, försäljning, teknisk support och kunddriven produktutveckling. Hållbarhet är en naturlig del i kärnverksamheten och strategin och vi strävar efter att integrera hållbarhetsfrågor i hela verksamheten.

Vi har starka positioner i Europa, Asien och USA. Vi har sex produktionsanläggningar för valsat aluminium på tre kontinenter med en total årlig produktionskapacitet på 610 kton. Expansion sker genom organisk tillväxt och förvärv.

En solid platform för tillväxt

Med produktutveckling och produktionskapacitet på tre kontinenter har Gränges en solid plattform för att på ett effektivt och hållbart sätt möta komplexa kundkrav och nya trender. Ett av Gränges strategiska fokusområden är att öka närvaron genom strukturell expansion. Gränges investerar i produktionskapacitet och kapabilitet för att möta en stigande efterfrågan, nå ut till nya slutkundsmarknader och expandera till närliggande marknader.

Vi fokuserar på att utveckla nya produkter, material och processer i nära samarbete med sina kunder. Våra produktutvecklarecoch tekniker erbjuder avancerad teknisk support och ett stort utbud av tjänster till kunderna för att optimera samverkan mellan våra produkter och
kundernas utrustning, processer och applikationer. Vår valideringskapacitetcstärker kundernas konkurrenskraft genom att spara tid och kostnader vid utveckling och lansering av nya produkter.

Öka efektiviteten genom kontinuerliga förbättringar

Att öka produktiviteten, processtabiliteten och energieffektiviteten och samtidigt minska avfall i verksamheten, är viktiga och strategiska fokusområden.

Gränges har ett eget koncept för leanbaserad produktion – Gränges Production System (GPS). Det används på alla produktionsanläggningar och har resulterat i förenklade produktionsflöden och mindre avfall i processerna. Effektiv metallhantering sänker kostnaderna genom kontinuerligt förbättrad sortering av återvunnet aluminium och optimering av olika typer av återvunnet aluminium som används i omsmältningsprocessen. Vidare bidrar Gränges starka fokus på verksamhetsförbättringar till att minska utsläppen till luft och vatten och till att skapa en trygg och säker arbetsplats för medarbetarna.

Vi har fortsatt att höja digitaliseringsnivån och framgångsrikt optimerat produktiviteten och kvaliteten med hjälp av maskininlärning och avancerade analysverktyg. Exempelvis har smarta sensorer successivt börjat användas i viktig produktionsutrustning, vilket har bidragit till en väsentlig förbättring av maskintillgängligheten och processtabiliteten. Implementeringen av digitala verktyg och en noggrannare processkontroll kommer också att leda till bättre energieffektivitet och minskat avfall vid skärningen, vilket har en positiv effekt på miljön.

Relaterad information

Kärnvärden

Kärnan i vår verksamhet är människorna och företagskulturen. Hur våra anställda agerar i vardagen på arbetsplatsen är det som utgör...

Strategi och mål

Navigate-strategin grundar sig på tre delar – återställa, bygga och investera – där det långsiktiga målet är hållbar tillväxt. Det handlar om att fortsätta att bygga bolaget utifrån Gränges affärsmodell.

Organisation

Gränges verksamhet är organiserad för att på bästa sätt tillvarata kundernas behov och säkerställa att koncernens interna resurser utnyttjas på bästa sätt.