Kontakt

IR policy

All kommunikation från Gränges ska vara punktlig, pålitlig, korrekt och aktuell.

Den finansiella informationen ska ge kapital- och aktiemarknaderna en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi. Samtliga ekonomiska rapporter och pressmeddelanden publiceras på bolagets hemsida och offentliggörs samtidigt till Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen. Kommunikationen ska ske i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter och övriga gällande regelverk.

Gränges finansiella rapportering följer koncernens riktlinjer och policyer och uppdateras och kommuniceras löpande från koncernledningen till samtliga berörda anställda.

Målsättningen för Investor Relations (IR) är att bidra till en rättvis värdering av bolaget, vilket säkerställer de fortsatta finansieringsmöjligheterna på aktiemarknaden. Syftet är också att öka intresset för Grängesaktien som investering och öka likviditeten i aktien.

IR-funktionen är ansvarig för den dagliga kontakten med kapitalmarknaderna, planera arbetet och förbereda kommunikationsaktiviteter.

Gränges tillämpar Nasdaq Stockholms ”Regelbok för emittenter”. Regelboken föreskriver att alla intressenter ska ges möjlighet att handla på samma villkor. Priskänslig information ska nå alla intressenter samtidigt och alla aktieägare och potentiella aktieägare ska behandlas lika. Detta gäller främst aktiekurskänslig information såsom årsredovisningar, delårsrapporter och prognoser, men kan också vara annan information.

Gränges har en Insiderpolicy som årligen uppdateras och godkänns av styrelsen. Gränges använder även ett system för elektronisk hantering av insiderfrågor.