Riskhantering

Som en koncern med verksamhet i olika delar av världen är Gränges exponerat mot olika risker och osäkerhetsfaktorer. Riskhanteringen inom Gränges syftar till att identifiera, värdera och reducera risker relaterade till koncernens affärer och verksamhet.

Marknadsrisker

Marknadsrisker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och operativa enheter i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Förändringar på fordonsmarknaden
Omkring hälften av Gränges försäljningsvolym går till kunder inom fordonsindustrin. Produktionsvolymerna i fordonsindustrin är beroende av ett antal externa faktorer som den allmänna ekonomin, räntor, skatter, lagstiftning och konsumtionsmönster. Under en lågkonjunktur upplever fordonsindustrin vanligtvis produktionsminskningar, vilket leder till lägre efterfrågan på aluminiumprodukter som används i fordon.

Elektrifiering av fordonsindustrin
Elektrifieringen av fordonsindustrin ökar och driver efterfrågan på nya lösningar och komponenter för kylning och uppvärmning. Även om Gränges som tekniskt ledande i branschen är väl positionerat för att dra nytta av denna utveckling, finns det en risk att andra tekniker ska utvecklas över tid och att Gränges nuvarande teknik ska bli föråldrad.


Riskhantering

Diversifiering och anpassningsförmåga
Gränges är ett internationellt företag med verksamhet i alla större regioner. Den globala närvaron minskar riskerna vid konjunkturnedgångar på enskilda marknader. Gränges har ett diversifierat produktutbud och runt hälften av koncernens försäljningsvolym går till andra nischmarknader inom industrin, såsom stationära värmeväxlare, transformatorer och livsmedelsförpackningar, vilka inte är lika konjunkturkänsliga. Ambitionen är att fortsätta öka försäljningen till andra marknader vid sidan av fordonsindustrin.

Omfattande forskning och innovation
Forskning och innovation är en central del i Gränges strategi, och Gränges fortsätter att intensifiera sitt arbete inom detta område. För att kunna tillgodose framtida marknadsbehov kombineras ingående forskning med innovation. Gränges stödjer sina kunders produktutveckling för framtidens tillämpningar, till exempel elfordon, och investerar för att säkra den kompetens och avancerade teknik som är lämplig för nästa generation av material.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Att bibehålla kundfokus och tillhandahålla rätt produkter i rätt tid till kunderna är viktiga framgångsfaktorer för Gränges. Missnöjda kunder kan påverka bolagets lönsamhet och marknadsandel negativt, och riskerar även att skada bolagets anseende.


Riskhantering

Gränges har goda relationer med kunderna för att proaktivt tillgodose deras behov. Bolaget genomför även återkommande globala kundundersökningar för att följa upp kundernas upplevelse av Gränges produkter och tjänster. Resultatet från undersökningarna följs upp och resulterar i en åtgärdslista för att utveckla såväl Gränges interna processer som specifika kundrelationer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Etik, miljömässiga och sociala risker
Etiska risker i leverantörskedjan är kopplade till mutor och andra former av korruption. Ett fåtal av de länder från vilka Gränges köper in metall anses ha en högre risk för korruption enligt Transparency Internationals Corruption Perceptions Index för 2018.
Miljörisker i leverantörskedjan är främst kopplade till miljötillstånd och eventuell bristande efterlevnad.
Arbetsrättsliga risker inbegriper oskäliga arbetsvillkor. I vissa regioner finns det risk för barnarbete.

Tillgång på valsgöt och andra råvaror
Gränges är beroende av tillgång på insatsvaror, framför allt aluminium. Bristande tillgång skulle innebära att Gränges inte kan tillverka vissa slutprodukter. I framtiden kan det, beroende på valda slutprodukter, bli svårare att anskaffa specifika materialtyper på grund av deras speciella egenskaper.


Riskhantering

Uppförandekod för leverantörer, utvärderingar och granskningar
I syfte att säkerställa att leverantörer har nolltolerans mot korruption, erbjuder skäliga arbetsvillkor, säkerställer goda hälso- och säkerhetsstandarder samt respekterar mänskliga rättigheter och miljön, måste betydande leverantörer underteckna och följa Gränges uppförandekod för leverantörer. Leverantörerna förbinder sig därmed att följa alla gällande lagar och regelverk, inklusive de tio principerna i FN:s Global Compact.
Gränges har även ambitionen att regelbundet genomföra utvärderingar och granskningar av sina strategiska leverantörer för att kontrollera att de följer bolagets krav beträffande hållbarhet.

Hantering av inköp
Gränges ingår avtal med sina leverantörer på respektive marknad för att säkerställa leveranser utifrån beräknade volymer. Gränges har egna smältverk i produktionsanläggningarna, vilket gör bolaget mindre känsligt för tillgången på till exempel valsgöt.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Energiprisrisker avser i huvudsak förändringar i energipriser som kan påverka Gränges rörelseresultat negativt. Gränges är främst exponerat mot prisförändringar på elektricitet och naturgas, men även priset på andra energislag kan både direkt och indirekt påverka Gränges rörelseresultat.


Riskhantering

Gränges använder finansiell säkring och leveransavtal för att säkerställa det framtida priset och tillgången på energi. Finansiella säkringsinstrument och fysiska fastprisavtal får användas upp till två år före leverans. Långvariga förändringar av marknadspriserna kan i slutändan påverka Gränges rörelseresultat om prisändringarna inte kan överföras till kunderna.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges är huvudsakligen verksamt i Sverige, Kina och USA, med kunder i cirka 40 länder. Marknader och verksamheter påverkas av politiska och ekonomiska förhållanden i och mellan dessa länder. Politiska förändringar och förändringar i exempelvis handelslagstiftning eller sanktioner mot enskilda länder eller företag kan inverka negativt på bolagets leverantörskedja, produktion eller marknadsaktiviteter, och påverka möjligheten att tillgodose kundernas behov.


Riskhantering

Politiska risker bevakas noga, särskilt lagstiftning som reglerar gränsöverskridande handel. Som globalt företag med produktionsanläggningar på tre kontinenter har Gränges vissa möjligheter att kunna flytta produktion och lägga om sina leveransflöden om politiska förändringar skulle få en negativ inverkan på det nuvarande upplägget.

Gränges slutkundsmarknader utgörs främst av den globala fordonsindustrin samt av HVAC-industrin i Nordamerika. Gränges försäljning av valsade aluminiumprodukter till fordonsindustrin är korrelerad med tillverkningen av lätta fordon. Efterfrågan på HVAC-marknaden påverkas av faktorer som bygginvesteringar, nya regleringar för energieffektivitet och klimatpåverkan, och är normalt sett högre under sommarhalvåret då fler efterfrågar kylsystem. Större årliga underhållsarbeten i Gränges produktionsanläggningar sker främst under fjärde kvartalet. Sammantaget innebär säsongsfaktorerna att det fjärde kvartalet vanligtvis är det svagaste och det andra kvartalet det starkaste.

Verksamhetsrelaterade risker

Verksamhetsrelaterade risker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och operativa enheter i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risker relaterade till kvalitet och effektivitet rör främst felaktiga produkter och otillräcklig processtabilitet, och beror ofta på oplanerade avbrott på produktionsanläggningarna.


Riskhantering

För att säkerställa produkter av hög kvalitet och effektiva produktionsprocesser driver Gränges fortlöpande program för verksamhetsförbättringar och uppgraderar och underhåller produktionsutrustningen kontinuerligt.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Kritiska maskinhaverier eller katastrofer (exempelvis en brand) kan leda till skador på utrustning.


Riskhantering

Gränges följer beprövade underhållsplaner för viktiga maskiner och säkrar tillgången till reservdelar och servicepersonal för att löpande underhålla dessa maskiner. Gränges har investerat i toppmoderna brandskyddssystem och har tecknat omfattande försäkringsskydd.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Hälso- och säkerhetsrisker
Smältverk och valsverk är arbetsmiljöer som medför betydande hälso- och säkerhetsrisker. Exempel på sådana risker är finger, hand, fot- och benskador. Produktionspersonalen riskerar också att utsättas för hälsovådliga kemikalier.
Strikta säkerhetsrutiner får därför aldrig förbises eller nedprioriteras. Om implementeringen av säkerhetsprocesser misslyckas eller är verkningslös kan medarbetare och andra personer skadas. Osäkra arbetsplatser kan också öka personalomsättningen och höja driftskostnaderna. Personskador kan även leda till produktionsavbrott, med eventuella finansiella kostnader för Gränges som följd.


Riskhantering

Tillämpning av en riskbaserad modell
Gränges har strikta säkerhetsrutiner och investerar löpande i olika säkerhetsåtgärder för att förebygga och minska arbetsplatsolyckor. Medarbetarna utför sitt arbete enligt den övergripande EHS-policyn.
Säkerhetsrisker rapporteras som riskobservationer i de lokala incidentrapporteringssystemen på produktionsanläggningarna.
Regelbundna arbetssäkerhetsanalyser och omfattande säkerhetsutbildning arrangeras för alla medarbetare minst en gång per år och det genomförs riktade säkerhetsutbildningar för särskilda säkerhetsmoment. Säkerhetsaspekter är även integrerade i Gränges program för verksamhetsförbättringar, GPS. Ambitionen är att förbättra arbetsmiljön genom att strukturellt och systematiskt minska och undanröja många små risker redan vid källan.
Interna granskningar genomförs varje halvår på produktionsanläggningarna för att utbyta kunskaper och lära av varandra, göra arbetsprocesserna enhetliga och samarbeta för att ta fram förbättringsplaner. Via branschorganisationer sker även ett kunskapsutbyte med andra företag.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Utsläpp till vatten, mark eller luft
Miljörisker är relaterade till utsläpp till vatten, mark och luft eller utsläpp av miljöfarliga substanser orsakade av incidenter och olyckor såsom brand, oljespill eller läckage av farliga ämnen.
Utsläpp till luft, till exempel av koldioxid, kväveoxider och stoft, härstammar från förbränning av fossila bränslen, huvudsakligen naturgas och gasol.
Oljeutsläpp är kopplade till kallvalsverken som använder olja för att kyla ned maskinerna och smörja ytan mellan valsarna och materialet.
Sådana händelser kan få finansiella, icke-finansiella och rättsliga återverkningar.


Riskhantering

Standardiserade rutiner och daglig övervakning
Miljörisker rapporteras som riskobservationer i de lokala incidentrapporteringssystemen på anläggningarna. Risker hanteras enligt en standardiserad rutin och ingår i det dagliga arbetet.
Väsentliga risker rapporteras till den regionala ledningsgruppen och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Åtgärder för att minska miljörisker är också integrerade i investerings- och underhållsrutiner.
Utsläppen följs upp och hanteras i den dagliga verksamheten. Efterlevnad av reglerna är en förutsättning för att Gränges ska få behålla sitt drifttillstånd.
Lokala myndigheter bevakar löpande efterlevnaden för att kontrollera att utsläppen håller sig inom tillåtna gränser. Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, stoft och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) samt i vissa regioner även oljeutsläpp, är reglerade i lag.
Gränges tillämpar försiktighetsprincipen vid miljöriskbedömningar.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Rekrytera talanger och behålla medarbetare
Gränges verkar i en specialiserad nisch där erfarenhet och kunskap om bolagets marknader, kunder och tillverkning är viktiga faktorer för bolagets framgång. Kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare utgör grunden för Gränges innovations- och konkurrensförmåga.
Förlust av nyckelmedarbetare kan inverka negativt på Gränges möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet samt på förmågan att utveckla nya produkter. Det kan också få betydande kostnadseffekter.

Mångfald och jämställdhet
Gränges anser att mångfald är en konkurrensfördel och att medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet bidrar till att göra Gränges till en mer innovativ, lönsam och produktiv organisation. Bristande jämställdhet och mångfald kan påverka Gränges förmåga att nå sina långsiktiga mål.


Riskhantering

Attraktiv arbetsplats och ledarskapsutveckling
Gränges arbetar aktivt med att stärka sitt varumärke som arbetsgivare i syfte att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Gränges erbjuder dessutom marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor, vilka är nödvändiga för att rekrytera, utveckla och behålla nyckelmedarbetare.
För att förvissa sig om att medarbetarna är motiverade och engagerade genomför Gränges regelbundet utvecklingssamtal. I syfte att utveckla det ledarskap som behövs arbetar bolaget aktivt med utbildningsmöjligheter, talent management och successionsplanering samt med att stärka företagskulturen och värdegrunden.
Gränges arbetar även proaktivt för att främja hälsa och välbefinnande, till exempel flexibla arbetsupplägg och företagshälsovård.

En inkluderande miljö
Om de sökande i en rekryteringsprocess har likvärdiga meriter ska personer ur underrepresenterade grupper ges förtur. Gränges anstränger sig också för att beakta mångfaldsaspekten i introduktionsprocessen och vid sammansättningen av arbetsgrupp. Bolaget utbildar också sina medarbetare i uppförandekoden där frågan om en inkluderande och diversifierad arbetsmiljö ingår.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Överträdelser av bolagets etiska affärsprinciper, vilka beskrivs i uppförandekoden och antikorruptionspolicyn, kan få negativa konsekvenser för bolagets anseende och varumärke, och därmed påverka bolagets resultat negativt.


Riskhantering

Gränges strävar efter att verka i enlighet med ansvarsfulla, etiska och sunda affärsprinciper, och att följa alla tillämpliga lagar och regelverk.
Samtliga medarbetare och styrelseledamöter i Gränges inklusive tillfällig personal, såsom oberoende uppdragstagare och konsulter, ombud och andra personer som agerar på uppdrag av Gränges, måste följa bolagets uppförandekod. Gränges medarbetare och styrelseledamöter måste också följa riktlinjer, bland annat antikorruptionspolicyn, och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Gränges oberoende affärspartners, däribland leverantörer, kunder och joint venturepartners, inte befattar sig med korruption eller andra olagliga eller oetiska aktiviteter i sina relationer med Gränges.
Medarbetare utbildas regelbundet i uppförandekoden och korruptionsbekämpning. Gränges har ett långsiktigt mål att alla medarbetare årligen ska utbildas i uppförandekoden, samt att alla berörda medarbetare ska utbildas i antikorruption.
Gränges visselblåsarfunktion ger anställda och externa affärspartners möjlighet att anonymt rapportera oegentligheter eller misstankar om överträdelser. Tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges verkar på många olika marknader, med lokala lagar och regler. Skulle bolaget inte förmå att hålla sig à jour med lag- och regelkrav kan det leda till finansiella förpliktelser och eventuellt även indragna tillstånd.
Om medarbetare eller personer som arbetar på uppdrag av Gränges bryter mot lagar och regler, skulle det kunna få negativa konsekvenser för Gränges. Bolaget kan påverkas av händelser som skadar förtroendet för bolaget, dess verksamheter eller medarbetare, till exempel om Gränges miljö, kvalitets- eller etikregler inte följs.


Riskhantering

Gränges iakttar alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regelverk.
Gränges bevakar kontinuerligt förändringar av lagstiftning och andra regler genom externa parter och genom medlemskap i olika branschorganisationer. Medarbetarna informeras regelbundet om relevanta förändringar som bolaget måste följa. Gränges bedriver intern utbildning av berörd personal för att tillse en god kunskap om och förståelse för legala risker och lagkrav.

Gränges slutkundsmarknader utgörs främst av den globala fordonsindustrin samt av HVAC-industrin i Nordamerika. Gränges försäljning av valsade aluminiumprodukter till fordonsindustrin är korrelerad med tillverkningen av lätta fordon. Efterfrågan på HVAC-marknaden påverkas av faktorer som bygginvesteringar, nya regleringar för energieffektivitet och klimatpåverkan, och är normalt sett högre under sommarhalvåret då fler efterfrågar kylsystem. Större årliga underhållsarbeten i Gränges produktionsanläggningar sker främst under fjärde kvartalet. Sammantaget innebär säsongsfaktorerna att det fjärde kvartalet vanligtvis är det svagaste och det andra kvartalet det starkaste.

Finansiella risker

Finansiella risker hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy. Gränges använder derivat och andra finansiella instrument för att minska finansiella risker.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Grängeskoncernens försäljning sker primärt utanför Sverige. Försäljningskontrakten tecknas primärt i USD, EUR och CNY beroende på var kunderna finns. Förändringar i valutakurser inverkar på Gränges resultat- och balansräkning samt kassaflöde.
Över tid kan valutakursförändringar även påverka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och intjäningsförmåga.


Riskhantering

Gränges finanspolicy reglerar bolagets hantering av valutarisk. Med hjälp av finansiella instrument, främst valutaterminer, minskar Gränges exponeringen mot valutakursförändringar avseende bolagets kommersiella kassaflöden. Hantering av valutakursförändringar avseende bindande åtaganden sker enligt en modell där bolaget säkrar exponeringen med löptider upp till 18 månader. Exponering avseende kundorder utan bindande åtaganden säkras till viss del upp till 24 månader.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges köper in stora volymer aluminium till bolagets produktionsanläggningar i Sverige, Kina och USA. Priset på aluminium baseras på handelspriset på LME i London respektive SHFE i Shanghai. Gränges intäktsmodell innebär att kostnaden för aluminium förs vidare till kunden, genom avtal med kunder och leverantörer. Normalt uppstår en tidsförskjutning mellan tidpunkten för inköp av aluminium och försäljning av den färdiga produkten, vilket innebär att Gränges till viss del är exponerat mot rörelser i aluminiumpriset.


Riskhantering

Gränges metallpolicy reglerar bolagets hantering av råvaruprisrisk. Målet är att balansera den korta och långa positionen så att bolaget inte påverkas av förändringar i priset på aluminium. Finansiella instrument används för att hantera råvaruprisrisk som kan uppstå vid en tidsförskjutning mellan tidpunkten för inköp av aluminium och försäljning av den färdiga produkten. Gränges tar inga positioner i spekulativt syfte.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges ränterisk är främst relaterad till koncernens räntebärande skulder. Ändrade räntenivåer kan påverka koncernens resultat och kassaflöde och/eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder. Den faktiska ränterisken beror också på storleken på den totala räntebärande skulden


Riskhantering

Gränges upplåning sker i huvudsak i SEK och USD till rörlig ränta. Durationen för den räntebärande skulden kan förändras genom längre räntebindningstider eller ränteswappar. Målet för durationen på den räntebärande skulden regleras i finanspolicyn. Under 2018 användes inga ränteswappar för att förlänga durationen.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Likviditetsrisk är risken för att Gränges inte ska kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket bland annat påverkas av rörelsekapitalet, förvaltas på koncernnivå. Likviditetsrisken påverkas bland annat av Gränges framtida förpliktelser, tillgängliga likvida medel och tillgängliga krediter.


Riskhantering

Gränges gör löpande prognoser för framtida betalningar och andra åtaganden för de kommande tolv månaderna, vilka ställs mot ingående kassaflöden och tillgängliga kreditfaciliteter, vilka inkluderar en strategisk reserv. Finanspolicyn föreskriver en miniminivå för tillgänglig likviditet, inklusive beviljade bankkrediter. Överskottslikviditet hanteras av koncernens treasuryfunktion.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Kreditrisk är risken att en motpart inte fullgör sina finansiella åtaganden gentemot Gränges. Kreditrisk kan till exempel vara relaterad till kundfordringar eller finansiella motparter.


Riskhantering

Gränges exponering mot kundfordringar hanteras och följs kontinuerligt upp av lokala kreditkommittéer. Behov av reserveringar prövas kvartalsvis eller vid behov enligt förutbestämda kriterier. Kreditrisken för finansiella motparter hanteras genom att välja motparter med goda kreditbetyg, minska exponeringen per motpart, samt genom avtal, som till exempel ISDA-avtal.