Kontakt

Riskhantering

Med verksamhet i olika delar av världen är Gränges exponerat mot olika risker och osäkerhetsfaktorer. För Gränges innebär riskhanteringsprocessen att identifiera, värdera och minska risker relaterade till koncernens affär och verksamhet.

Gränges arbetar aktivt med riskhantering för att bevaka och minimera risker på ett strukturerat och proaktivt sätt. Gränges koncernledning ansvarar för att göra en årlig risköversyn, inklusive att identifiera och kvantifiera risker samt gör upp planer för hur de kan begränsas.

Ett systematiskt arbetssätt för riskhantering säkerställer att Gränges kan behålla fokus på sin kärnverksamhet och sina kunder och lägga mindre tid på att hantera oönskade situationer. Gränges främjar en kultur av riskmedvetande där medarbetarna uppmuntras att träda fram och föreslå förbättringar och åtgärder för att minska riskerna. Transparens är avgörande för att hantera risker på ett effektivt sätt.

En sammanfattning av Gränges väsentliga risker - marknadsrisker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker – beskrivs nedan samt i

 Årsredovisningen för 2023.

Marknadsrisker

Marknadsrisker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och av regionerna i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Med sin globala spridning av produktionen och kundbasen är Gränges exponerat för makroekonomiska och regulatoriska risker som skulle kunna påverka den politiska och ekonomiska miljön i och mellan dessa länder. Sådana risker avser den externa påverkan som skulle kunna förändra dynamiken i efterfrågan på Gränges produkter eller påverka Gränges förmåga att möta efterfrågan på de egna produkterna. Exempel på extern påverkan som skulle kunna rubba efterfrågan eller på annat sätt påverka Gränges förmåga att tillgodose kundernas behov på kort och lång sikt är bland annat en allmän ekonomisk nedgång, kostnadsinflation, pandemier, krig, övriga force majeure-händelser, tillgång på arbetskraft, handelshinder, sanktioner, protektionism och miljölagstiftning. Förändringarna i makromiljö eller regelverk skulle kunna resultera i finansiella förluster och/eller åsamka bolaget eller dess kunder andra skador. Förändringarna skulle å andra också kunna vara till Gränges fördel.

Riskreducerande åtgärder

 • Kontinuerlig uppföljning: Gränges följer fortlöpande utvecklingen av lagar och regler på olika marknader och bedömer proaktivt externa risker och möjligheter som kan påverka bolagets strategi och verksamhet.
 • Global närvaro: Gränges närvaro i tre regioner bidrar till att balansera en variation i efterfrågan under konjunkturcykeln och tillför flexibilitet när det gäller att flytta produktionen och styra om leveransflöden om förändringar av makroekonomin och lagstiftningen skulle ha en negativ påverkan på det aktuella upplägget.
 • Diversifierad portfölj: En diversifierad produktportfölj minskar Gränges konjunkturkänslighet och beroende av en enskild bransch om förändringar av makroekonomin och lagstiftningen orsakar störningar.
 • Beredskaps- och krisplaner: Gränges beredskaps- och krisplaner aktiverades under 2020 till följd av covid-19-pandemin. Sedan 2020 har åtgärder vidtagits för att minska den negativa inverkan från pandemin och för att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen. Gränges högsta prioritering är att säkerställa medarbetares, kunders och andra intressenters hälsa och säkerhet och samtidigt upprätthålla en kontinuerlig drift och utveckling av verksamheten.
 • Attraktiv arbetsplats: Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolaget har en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att bolaget anställer kompetenta och kunniga medarbetare.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Kommersiella risker avser främst Gränges relationer till kunderna och konkurrens på externa marknader som kan ha en direkt negativ påverkan på det finansiella resultatet. Exempel på sådana risker är kundrelationer, anseende och varumärke, avtalsrisk, prissättning, konkurrens och utbytbarhet, kvalitet, teknik och FoU, samt förvärv och partnerskap. De mest uppenbara konsekvenserna av realiserade kommersiella risker är en oförmåga att få nya kunder, leverantörer och samarbetspartners, samt att upprätthålla sådana befintliga relationer. Risken för försämrade kundrelationer till följd av negativ publicitet har ökat med de många informations- och mediekanaler som är tillgängliga, vilket gör det svårare för Gränges att kontrollera hur dess varumärke uppfattas på marknaderna jämfört med relevanta konkurrenter.

Riskreducerande åtgärder

 • Globala kundnöjdhetsundersökningar: Gränges genomför kundnöjdhetsundersökningar globalt för att följa upp kundernas upplevelse av bolaget och dess produkter.
 • Kundsamarbeten: Gränges har ett nära samarbete med kunderna för att utveckla produkter för framtida användningsområden, i syfte att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och uppfylla kundens krav.
 • Program för verksamhetsförbättringar: Genom sitt program för lean-baserad produktion säkerställer Gränges att bolagets produkter håller en hög kvalitet och att produktionsprocesserna är effektiva.
 • Konkurrenskraftig kostnadsnivå: Gränges arbetar på att upprätthålla en låg kostnadsnivå baserat på sin globala närvaro, som möjliggör en konkurrenskraftig prissättning.
 • Forskning och innovation: Omfattande forskning och innovation ger Gränges möjlighet att fortsätta utveckla avancerade material och lösningar för att tillgodose nya behov.
 • Strategi för partnerskap och förvärv: Gränges följer en etablerad process för att hitta och genomföra förvärv såväl som partnerskap, som är validerad genom ett flertal historiska företagsförvärv.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Risker i leverantörskedjan innebär risken för att viktiga leverantörer inte kan leverera rätt kvalitet eller material till Gränges, hållbarhetsrisker i värdekedjan samt legala risker. Gränges produkter använder stora mängder insatsmaterial. Otillräcklig tillgång eller bristande kvalitet på produkter som levereras skulle kunna leda till att Gränges inte kan producera vissa produkter av en kvalitet som kunderna förväntar sig. Om större leverantörer drar ner på sin verksamhet eller stänger ner skulle det kunna påverka Gränges förmåga att tillverka och leverera produkter. Sociala risker och brott mot mänskliga rättigheter är huvudsakligen relaterade till lokala rättigheter i samband med utvinning, gruvdrift och smältverk. Utvinning medför också risk för tvångs- och barnarbete, även om det finns få rapporter om sådana risker inom aluminiumutvinning. Miljörisker förekommer framför allt i gruvverksamheter där det finns risker förknippade med förlust av biologisk mångfald, läckage och utsläpp till luft. Dessutom är raffinering och elektrolys energi- och vattenkrävande processer. Korruptionsrisker är främst relaterade till gruvtillstånd, oberoende av landets ekonomiska utvecklingsnivå eller politiska system. Bristande hantering av dessa risker kan leda till oönskade konsekvenser på operativa och finansiella resultat såsom ökade kostnader, försenade leveranser och eventuella skadeståndsanspråk från kunder. Det kan också skada bolagets anseende.

Riskreducerande åtgärder

 • Leverantörsavtal: Gränges har avtal med leverantörer på respektive marknad för att säkerställa leveranser baserade på beräknade volymer.
 • Egen produktion: Gränges har egna omsmältverk i produktionsanläggningarna, vilket gör bolaget mindre känsligt för tillgången på till exempel aluminiumgöt.
 • Policy för ansvarsfulla inköp: Alla anläggningar ska ha ett lokalt program för ansvarsfulla inköp som täcker in dess väsentliga leverantörer. Programmet används som en plattform för att införa hållbar praxis, säkerställa kontinuerliga förbättringar, utveckla samarbeten och bygga relationer med leverantörerna.
 • Uppförandekod för leverantörer: Gränges har en uppförandekod för leverantörer som alla betydande leverantörer ska underteckna. Genom undertecknandet åtar sig leverantörerna att följa alla tillämpliga lagar och regler, inklusive principerna i FN:s Global Compact, samt att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja.
 • Screening av hållbarhetsrisker och skrivbordsbaserade riskbedömningar: Betydande leverantörer utvärderas årligen med hjälp av ett skrivbordsbaserat verktyg avseende potentiella miljömässiga, sociala samt korruptionsrisker. Leverantörer som bedöms ha potentiellt medel till hög hållbarhetsrisk ska därefter slutföra en evidensbaserad och tredjepartsverifierad hållbarhetsutvärdering.
 • Uppföljning och engagemang: Resultaten från de skrivbordsbaserade bedömningarna integreras i de lokala processerna för leverantörsuppföljning, såsom styrkort, diskussioner och platsbesök, enligt lokala förutsättningar. Företaget genomför också leverantörsgranskningar på plats beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat.

Verksamhetsrelaterade risker

Verksamhetsrelaterade risker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och av regionerna i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Produktionsrisker förknippas med kritiska maskinhaverier (såväl maskin- som mjukvara) eller katastrofer, exempelvis en brand eller en explosion som inträffar på någon av produktionsanläggningarna. Kritiska skador på Gränges produktionsanläggningar kan orsaka produktionsavbrott, vilket förhindrar eller försvårar Gränges möjligheter att infria sina åtaganden gentemot kunderna. Oplanerade avbrott i produktionsanläggningar kan också ge upphov till felaktiga produkter eller produkter med bristfällig kvalitet. Strömavbrott kan också leda till skador på banden i valsningsprocessen, vilket gör att banden måste kasseras, eller kan leda till gnistbildning, vilket ökar risken för brand.

Riskreducerande åtgärder

 • Underhållsplaner och maskiner: Gränges har planer för underhåll för att hantera viktiga maskiner. Bolaget har även säkrat tillgången på reservdelar och servicepersonal för att löpande underhålla dessa maskiner. Gränges har dessutom investerat i toppmoderna brandskyddssystem och tecknat sedvanliga försäkringsskydd.
 • Brandskydd: Gränges arbetar aktivt internt och med hjälp av externa resurser för att stärka sina brandskyddsprogram, vilket bland annat omfattar uppgraderad utrustning och utbildning. Gränges fortsätter också att ha ett nära samarbete med de lokala brandkårerna vid varje anläggning för att anordna brandövningar, förbättra reaktionstider och fastställa tydliga samlingsplatser i nödsituationer.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Hälso- och säkerhetsrisker rör i första hand incidenter eller olyckor i smält- eller valsverk, med exempelvis finger-, hand-, fot- eller benskador som följd. Andra risker är exponering för kemikalier och risk för brand, som kan bli en fara för medarbetarnas hälsa. Därtill kan medarbetare och andra personer skadas om implementeringen av säkerhetsrutiner misslyckas eller är verkningslös. Osäkra arbetsplatser kan leda till ökad personalomsättning och även ökade driftskostnader och produktionsavbrott. Detta i sin tur kan resultera i ökade kostnader för Gränges. Säkerhets- och hälsoincidenter kan också leda till att bolagets anseende skadas. Anläggningarna kan drabbas av avbrott om Gränges misslyckas med implementeringen av säkerhetsprocesser eller om implementerade processer inte är effektiva och skulle, om de inte åtgärdas snabbt och tidseffektivt, kunna hindra normalt utförande av arbetet. Vart och ett av ovan nämnda exempel kan resultera i finansiella förluster, vilka skulle ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet, anseende, finansiella ställning eller resultat.

Riskreducerande åtgärder

 • Global EHS-policy: Gränges EHS-policy innehåller principer gällande säkerhet och miljö. Alla medarbetare och kontraktsanställda måste följa policyn.
 • Säkerhetscertifieringar: Gränges målsättning är att alla anläggningar ska vara certifierade enligt standarden ISO 45001 för arbetsmiljöledning. Gränges anläggning i Shanghai är certifierad enligt standarden medan anläggningarna i USA, Konin och Finspång förbereder sina certifieringar.
 • Daglig bevakning och hantering: Gränges har strikta säkerhetsrutiner och investerar löpande i olika säkerhetsåtgärder för att förebygga och minska arbetsplatsolyckor och skador. Ett 5S-system har implementerats på alla anläggningar för att skapa en effektiv, välordnad och säker arbetsmiljö.
 • Incidentrapportering: Gränges fokuserar på att förhindra arbetsplatsolyckor och säkerställa att alla följer säkerhetsföreskrifterna.
 • Säkerhetsutbildning: Gränges anordnar säkerhetsutbildningar för alla medarbetare minst en gång per år. Det genomförs även riktade utbildningar avseende särskilda säkerhetsaspekter.
 • Erfarenhetsutbyte: Gränges utbyter erfarenheter och bästa praxis på säkerhetsområdet genom interna granskningar och möten om säkerhet.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Medarbetarrisker är i huvudsak relaterade till brist på och svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta och skickliga medarbetare till följd av stark konkurrens på arbetsmarknaden. Gränges verkar i en traditionell industri där konkurrensen om kvalificerade medarbetare är hög. Arbetsplatserna är lokaliserade utanför storstadsområden vilket tenderar att begränsa antalet kvalificerade kandidater. Otillräcklig mångfald bland medarbetarna är också en risk då detta är en förutsättning för en produktiv och innovativ organisation. Om Gränges misslyckas med att attrahera, utveckla, behålla och motivera kvalificerade medarbetare som behövs i verksamheten skulle det innebära att det blir svårare för företaget att leverera varor och tjänster i enlighet med kundernas förväntningar. Som ett resultat kan detta innebära betydande framtida intäktsbortfall, ökade kostnader och bristande mångfald, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Gränges verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Riskreducerande åtgärder

 • Attraktiv arbetsplats: Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla skickliga medarbetare.
 • Strukturerad rekryteringsprocess: Bolaget har en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att bolaget anställer kompetenta och duktiga medarbetare. Om de sökande i en rekryteringsprocess har likvärdiga meriter ska personer ur underrepresenterade grupper ges förtur.
 • Ledarskapsutveckling: Gränges genomför regelbundet utvecklingssamtal för att säkerställa motiverade och engagerade medarbetare. Bolaget arbetar också aktivt med utbildningsmöjligheter, talent management och successionsplanering samt med att stärka företagskulturen och företagets kärnvärden.
 • Lokala mångfaldsplaner: Gränges strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö som tar tillvara på medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer. Gränges utbildar regelbundet sina medarbetare i vikten av en inkluderande och diversifierad arbetsplats.
 • Hälsa och friskvård: Gränges erbjuder sina medarbetare företagshälsovård och friskvård, vilket omfattar tillgång till företagshälsovård, regelbundna hälsokontroller och sjukvård.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Miljörisker är främst hänförliga till utsläpp till vatten, mark och luft eller utsläpp av miljöfarliga ämnen till följd av tillbud eller olyckor i Gränges produktionsanläggningar, såsom bränder, oljespill eller läckage. Övriga miljörisker är hänförliga till brist på naturresurser. Sådana händelser kan få finansiella, icke-finansiella samt i vissa fall rättsliga konsekvenser. Risker kopplade till klimatomställningen omfattar exempelvis kommande miljölagstiftning som ska stimulera till minskade koldioxidutsläpp samt mekanismer för prissättning av koldioxid som kan leda till högre kostnader för Gränges, till exempel ökade kostnader för koldioxidskatt. Andra klimatomställningsrisker är förändrade kund- och konsumentpreferenser mot produkter med lägre klimatavtryck, vilket kan leda till vikande efterfrågan på Gränges produkter. Fysiska klimatrisker omfattar främst akuta fysiska risker på grund av allt allvarligare och oftare förekommande extremväder. Detta kan störa både bolagets direkta verksamhet och infrastrukturen som stöder produktionen, inklusive elförsörjning och transporter. De potentiella ekonomiska konsekvenserna av extrema väderhändelser kan innebära lägre intäkter på grund av minskade försäljningsvolymer och ökade kostnader för att reparera skador på bolagets anläggningar.

Riskreducerande åtgärder

 • Global EHS-policy: Gränges EHS-policy innehåller principer gällande säkerhet och miljö. Alla medarbetare och kontraktsanställda måste följa policyn.
 • Miljöledningscertifieringar: Gränges målsättning är att alla anläggningar ska vara certifierade enligt standarderna ISO 14001 (miljöledning) och ISO 50001 (energiledning). Alla anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Anläggningarna i Finspång, Saint-Avold, Shanghai och Salisbury är certifierade enligt ISO 50001.
 • Daglig bevakning och hantering av utsläpp: Gränges följer upp och hanterar utsläpp till luft som en del i den dagliga verksamheten. Lokala myndigheter följer kontinuerligt upp efterlevnaden för att kontrollera att utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, stoft och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och, i vissa regioner, oljeutsläpp, håller sig inom tillåtna gränser.
 • Incidentrapportering: Gränges medarbetare rapporterar observerade miljörisker i respektive anläggnings incidentrapporteringssystem. Risker hanteras enligt standardiserade rutiner och ingår i det dagliga arbetet. Väsentliga risker rapporteras till de regionala ledningsgrupperna och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Gränges tillämpar försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker.
 • Ambitiös klimatagenda: Gränges arbetar aktivt för att ta produktansvar och minska klimatpåverkan i hela värdekedjan.
 • Löpande bevakning av lagstiftningen: Gränges bevakar noga förändringar i politik och lagstiftning på miljöområdet.
 • Beredskapsplanering: Beredskapsplanering och förberedelser är integrerade i ledningssystem, underhålls på anläggningsnivå, inklusive bedömning av nödsituationer och handlingsplaner för att hantera kriser.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Gränges verkar på många olika marknader, med lokala lagar och regler. Det kan ibland vara en utmaning eftersom komplexa marknadsförhållanden kan leda till situationer där medarbetarna känner sig osäkra på hur de ska agera. Tjänstefel, bedrägeri, brott mot lagar och regler, eller andra otillbörliga handlingar utförda av Gränges medarbetare, ombud eller samarbetspartners, skulle kunna ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet, anseende, resultat och finansiella ställning. Sådant agerande skulle kunna innebära brott mot tillämpliga regler för till exempel offentlig upphandling, sekretess, kontrakt, internkontroll över finansiell rapportering, miljö och handel. Risk för korruption och mutor existerar på en del av marknaderna där Gränges bedriver verksamhet. Korruption kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrensen, leda till ökade kostnader och påverka förtroende, anseende och varumärke negativt.

Riskreducerande åtgärder

 • Uppförandekod: Gränges uppförandekod omfattar etiska principer och ger vägledning om hur medarbetare ska agera och göra affärer. Alla medarbetare och styrelseledamöter, inklusive tillfällig personal, måste följa principerna och utbildas årligen i uppförandekoden.
 • Antikorruptionspolicy: Gränges antikorruptionspolicy omfattar principer och ansträngningar för att förhindra mutor och annan typ av korruption. Alla medarbetare och styrelseledamöter måste följa polciyn och alla tjänstemän utbildas årligen i antikorruption.
 • Visselblåsarfunktion: Gränges har en visselblåsarfunktion som hanteras av ett externt företag och kan nås online eller via telefon.
 • Kontinuerlig bevakning och hantering: Gränges bevakar kontinuerligt förändringar av lagstiftning och andra regler genom externa parter och genom medlemskap i olika branschorganisationer.
 • Kommunikation och utbildning: Gränges informerar regelbundet sina medarbetare om relevanta förändringar som bolaget måste följa. Bolaget utbildar också berörda medarbetare för att säkerställa god kunskap om och förståelse för legala risker och lagkrav.

Beskrivning av risker och konsekvenser

IT-risker avser störningar i viktiga IT-system eller den digitala infrastrukturen, vilka kan ha en direkt inverkan på produktionen, den finansiella rapporteringen och andra viktiga affärsprocesser. Gränges är följaktligen utsatt för risker relaterade till avbrott och störningar i sin IT-infrastruktur, vilka kan orsakas av datavirus, strömavbrott, mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder- eller naturrelaterade händelser eller problem orsakade av bristande skötsel och underhåll. IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftstörningar och felaktiga eller bristfälliga leveranser av IT-tjänster från Gränges IT-leverantörer som leder till omfattande produktionsavbrott skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Gränges verksamhet. Detta kan resultera i att Gränges inte kan leverera sina produkter eller tjänster i tid till kunder eller andra intressenter, vilket i sin tur kan leda till finansiella förluster och skada företagets anseende. Felaktigheter i hanteringen av ekonomisystem kan påverka bolagets finansiella rapportering. Risken för obehörigt intrång i Gränges system kan resultera i finansiella förluster och andra skador. Om Gränges misslyckas med att begränsa åtkomsten till information på ett effektivt sätt kan det leda till att obehöriga får kännedom om eller utnyttjar konfidentiell information.

Riskreducerande åtgärder

 • IT-säkerhetspolicy: Gränges har en koncernpolicy för informationssäkerhet som alla medarbetare och underleverantörer måste följa.
 • Styrning av IT-säkerhet: Gränges har implementerat processer för hantering av IT-säkerhet med syfte att reducera riskerna för incidenter. Processerna förbättras kontinuerligt enligt senaste bästa praxis. IT-miljön övervakas proaktivt och onormala mönster fångas upp för åtgärd.
 • Regelbunden översyn: Gränges genomför årligen en översyn för att identifiera IT-säkerhetsrisker, vilken täcker in både interna och externa perspektiv. Dessa risker rapporteras till koncernledningen och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas.
 • Kommunikation och utbildning: Gränges genomför årligen obligatoriska utbildningar och informerar sina medarbetare och underleverantörer för att skapa medvetenhet om och förståelse för informations- och cybersäkerhet.

Finansiella risker

Finansiella risker hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy. Gränges använder derivat och andra finansiella instrument för att minska finansiella risker.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Valutarisk uppstår då majoriteten av Gränges försäljning sker i andra valutor än kostnaderna. Försäljningskontrakt tecknas primärt i USD, EUR och CNY beroende på var kunderna är lokaliserade, medan kostnaderna främst är i USD, CNY, PLN och SEK. Förändringar i valutakurser påverkar Gränges resultatoch balansräkning samt kassaflöde. Över tid kan valutakursförändringar även påverka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och intjäningsförmåga.

Riskreducerande åtgärder

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av valutarisk.
 • Finansiella instrument: Gränges använder finansiella instrument, främst valutaterminer, för att minska bolagets exponering mot valutakursförändringar. Beroende på valuta säkrar bolaget till viss del exponering upp till 24 månader.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Råvaruprisrisk är främst relaterad till priset på aluminium, som är Gränges enskilt viktigaste insatsmaterial och största utgiftspost. Utöver aluminium använder Gränges olika legeringsmetaller i produktionen, bland annat mangan, magnesium och kisel, dock i betydligt mindre mängder. Prisändringar på aluminium och legeringsmetaller kan ha en negativ inverkan på Gränges rörelseresultat om dessa inte kan överföras till kunderna. Aluminium är en standardiserad börshandlad råvara. Gränges använder marknadspriser från London Metal Exchange och Shanghai Futures Exchange som grund för både köp och försäljning. Utöver de globala metallpriserna finns det även regionala premier som återspeglar den lokala tillgängligheten på material och som också påverkar exponeringen mot råvarupriser.

Riskreducerande åtgärder

 • Metallpolicy: Gränges har en metallpolicy som reglerar bolagets hantering av metallprisrisk. Principen är att metallprisrisken ska föras vidare till kunderna och att Gränges ska minimera den öppna exponering som uppstår på grund av tidsfördröjning eller andra obalanser.
 • Naturlig säkring: Gränges använder matchande prisklausuler i inköps- och försäljningsavtal för att, så långt det är möjligt, minska metallprisexponeringen.
 • Finansiella instrument: Gränges använder finansiella instrument för att hantera metallprisrisker. Finansiell säkring används enbart för att reducera exponeringen, och inte i spekulativa syften.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Risker kopplade till energipris är till stor del relaterad till förändringar av energipriser som kan ha en negativ påverkan på Gränges rörelseresultat. Långsiktiga förändringar av marknadspriserna kommer i slutänden att påverka Gränges rörelseresultat om inte dessa kan överföras till kunderna. Såväl omsmältning som gjutning av aluminium är energiintensiva processer och energikostnaderna är Gränges tredje största kostnad, efter metall- och personalkostnader. Gränges använder huvudsakligen energi i form av naturgas, el och gasol, och använder främst energi i ugnarna där aluminiumet omsmälts. Energipriserna kan variera som ett resultat av politiska och ekonomiska faktorer som ligger utanför Gränges kontroll, bland annat tillgång till och efterfrågan på lokala och regionala marknader, statliga regleringar samt införandet av ytterligare energiskatter.

Riskreducerande åtgärder

 • Säkrings- och leveransavtal: Gränges använder säkrings- och leveransavtal för att säkra framtida energipriser och energiförsörjning.
 • Minskad energiförbrukning: Gränges arbetar aktivt för att minska energianvändningen i den egna verksamheten och därmed minska exponeringen mot energipriserna. Utöver detta diversifierar och optimerar Gränges energimixen genom att minska beroendet av naturgas. Gränges kan också minska effekterna av högre energipriser genom prismekanismer i försäljningsavtalen.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Gränges ränterisk är framförallt relaterad till koncernens räntebärande skulder. Gränges räntebärande upplåning sker i huvudsak i SEK och USD till rörlig ränta. Ändrade räntenivåer kan påverka koncernens resultat och kassaflöde och/eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder.

Riskreducerande åtgärder

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av ränterisk och som fastställer målet för durationen på den räntebärande skuldportföljen.
 • Duration räntebärande skuld: Gränges kan justera durationen för de räntebärande skulderna genom ändrade räntebindningstider i underliggande avtal eller genom ränteswappar. Under 2022 användes inga ränteswappar för att förlänga durationen.
 • Kontinuerlig uppföljning: Gränges bevakar ränteutvecklingen och den påverkan som eventuella förändringar kan ha på resultaträkningen. Känslighetsanalyser genomförs regelbundet.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Likviditetsrisken är kopplad till Gränges förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kassaflödet från den löpande verksamheten, framtida förpliktelser, tillgängliga likvida medel och tillgängliga krediter med mera, påverkar likviditetsrisken. Likviditetsrisker bevakas på koncernnivå.

Riskreducerande åtgärder

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy som föreskriver en miniminivå för tillgänglig likviditet, inklusive beviljade bankkrediter.
 • Likviditetsprognoser: Gränges gör regelbundet prognoser för framtida betalningar och andra åtaganden för de kommande tolv månaderna. Dessa flöden ställs mot inkommande kassaflöden och tillgängliga kreditfaciliteter, inklusive en strategisk reserv, för att utvärdera tillgänglig likviditet de kommande tolv månaderna. Överskottslikviditet hanteras av koncernens treasuryfunktion.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Kreditrisk är relaterad till att en motpart inte fullgör sina finansiella åtaganden gentemot Gränges. Kreditrisk kan till exempel vara relaterad till kundfordringar eller finansiella motparter

Riskreducerande åtgärder

 • Kontinuerlig uppföljning: Gränges exponering mot kundfordringar hanteras och följs kontinuerligt upp av lokala kreditkommittéer. Behov av reserveringar prövas kvartalsvis eller vid behov enligt förutbestämda kriterier.
 • Kreditbetyg och avtal: Gränges hanterar kreditrisker avseende finansiella motparter genom att välja motparter med goda kreditbetyg, begränsa exponeringen per motpart samt genom avtal, till exempel ISDA-avtal.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Refinansieringsrisk är risken att lån eller andra finansieringskällor inte kan förlängas eller ersättas vid behov, eller att ny finansiering endast kan upptas till betydligt högre kostnad.

Riskreducerande åtgärder

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy som reglerar refinansieringsrisken.
 • Finansiell planering: Refinansieringsrisk begränsas genom ändamålsenlig finansiell planering, en robust finansieringsstrategi och en definierad målsättning för skuldsättningen.

Beskrivning av risker och konsekvenser

Egendomsskada är risken för skador på Gränges produktionsanläggningar (dvs. byggnader och andra konstruktioner), maskiner, utrustning, varulager och annan egendom som orsakas av till exempel brand, översvämningar, stormar och andra faror. Följderna av egendomsskadorna kan vara produktionsförluster, ökade kostnader och oväntade finansieringsbehov, vilket i sin tur kan leda till svårigheter för Gränges att erhålla tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad.

Riskreducerande åtgärder

 • Försäkring: Gränges har sedvanliga försäkringar för att minimera den ekonomiska exponeringen i händelse av egendomsskador och avbrott i verksamheten.