Kontakt

Riskhantering

Som en koncern med verksamhet i olika delar av världen är Gränges exponerat mot olika risker och osäkerhetsfaktorer. För Gränges innebär riskhanteringsprocessen att identifiera, värdera och minska risker relaterade till koncernens affär och verksamhet.

Marknadsrisker

Marknadsrisker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och av regionerna i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Efterfrågan på Gränges produkter och tjänster är beroende av det allmänna konjunkturläget inom de sektorer som bolaget verkar, vilket i sin tur påverkas av makroekonomiska faktorer i de länder och regioner där Gränges bedriver verksamhet, såsom tillväxttakten i den globala ekonomin, valutafluktuationer, tullavgifter och andra globala handelsrestriktioner, råvarupriser och inflation.

Produktionen av lätta fordon är en viktig drivkraft för Gränges försäljning då fordonssektorn svarar för runt hälften av Gränges totala försäljningsvolym. Den allmänna aktiviteten i bygg- och anläggningsbranschen liksom klimatförändringar är också viktiga drivkrafter eftersom ungefär 25 procent av Gränges försäljning går till HVAC-industrin.

Ett ökat fokus på produkters hållbarhetsprestanda leder till förändrade marknadsförhållanden som ställer höga krav på förmågan att leverera hållbara produkterbjudanden. Elektrifieringen av fordonssektorn kräver nya lösningar och komponenter för kylning och uppvärmning. Även om Gränges är väl positionerat för att dra nytta av denna utveckling, finns det en risk att andra teknologier utvecklas över tid och att Gränges nuvarande och framtida teknologi blir föråldrad. Om Gränges inte kan följa, utveckla och delta i omställningen till ett hållbart samhälle kan det få en negativ inverkan på bolagets renommé, eller om Gränges inte lyckas tillgodose efterfrågan på nya produkter kan det försämra bolagets förmåga att vinna upphandlingar och leda till minskad efterfrågan samt minskade intäkter och vinster.

Förändrade marknadsförhållanden och trender till följd av, exempelvis, förändrat omvärlds- och säkerhetsläge, utbrott av pandemier eller smittsamma sjukdomar, konjunkturläge, ändrade politiska prioriteringar, ny lagstiftning samt teknisk utveckling och digitalisering, kan leda till minskad efterfrågan på Gränges produkter och tjänster. En minskad efterfrågan från de kunder och sektorer till vilka Gränges erbjuder sina produkter och tjänster kan påverka Gränges produktionsnivåer, investeringsplaner och finansiella förmåga.

Vid en lågkonjunktur finns det risk för att Gränges har svårt att upprätthålla en lönsam prisnivå och att erhålla betalning i tid. En negativ konjunkturutveckling och förändringar i kundernas inköpsmönster kan få en betydande negativ effekt på Gränges verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Gränges kan påverkas av handelsbegränsningar som införs av myndigheterna i de länder där bolaget har verksamhet, eller i länder där Gränges kan komma att bedriva verksamhet i framtiden, samt sanktioner och andra åtgärder från förbund eller organisationer såsom EU och FN.

Riskreducerande åtgärder

 • Global närvaro: Gränges globala närvaro på tre kontinenter bidrar till att utjämna en varierande efterfrågan under konjunkturcykeln.

 • Löpande uppföljning: Gränges följer fortlöpande upp utvecklingen på olika marknader och bedömer proaktivt externa risker och möjligheter som kan påverka bolaget strategi och verksamhet.

 • Diversifierad portfölj: Ett mer diversifierat produktutbud minskar Gränges konjunkturkänslighet och beroende av en enskild bransch. 

 • Forskning och innovation: Omfattande forskning och innovation ger Gränges möjlighet att fortsätta utveckla avancerade material och lösningar för att tillgodose nya behov.

 • Kundsamarbeten: Gränges har ett nära samarbete med kunder för att utveckla produkter för framtida användningsområden, i syfte att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och uppfylla kundens önskemål.

 • Globala kundundersökningar: Gränges genomför kundundersökningar runt om i världen för att följa upp kundernas upplevelse av bolaget och dess produkter.

 • Beredskapsoch krisplaner: Gränges har beredskaps- och krisplaner som aktiverats under 2020 till följd av covid-19. Gränges högsta prioritering är att säkerställa medarbetares, kunders och andra intressenters hälsa och säkerhet och samtidigt upprätthålla en kontinuerlig drift och utveckling av verksamheten. Under 2020 vidtogs åtgärder för att minska den negativa inverkan från covid-19 och för att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen. Beredskapsplaner aktiverades för att säkra en avbrottsfri verksamhet, skydda kassaflödet och minska kostnader, vilket inkluderade senarelagda investeringar, ett förstärkt generellt besparingsprogram och kapacitetsjusteringar genom tillfälliga nedstängningar av anläggningar. Tillfälliga permitteringar och korttidsarbeten implementerades i hela verksamheten i enlighet med lokala förordningar. Avseende risken för ökad sjukfrånvaro och svårigheter att driva koncernen på ett effektivt sätt i händelse av sjukdom bland nyckelpersoner, utformades beredskapsplaner och säkerställdes tillgång till affärskritiska system på distans.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risker i leverantörskedjan avser främst sociala risker, miljörisker och etiska risker i Gränges leverantörskedja. Bristande hantering av dessa risker kan leda till oönskade konsekvenser för Gränges tillgång på insatsmaterial. Det kan också skada bolagets anseende.

Sociala risker i leverantörskedjan och brott mot mänskliga rättigheter är huvudsakligen relaterade till lokala rättigheter i samband med utvinning, gruvdrift och elektrolys. Utvinningsaktiviteter medför också risk för tvångs- och barnarbete, även om detta sällan rapporteras inom aluminiumutvinning. Hälso- och säkerhetsrisker förekommer i hela värdekedjan.

Miljörisker i leverantörskedjan förekommer framför allt i gruvverksamheter där det finns risker förknippade med vattenanvändning, läckage, buller från tunga fordon, luftföroreningar och betydande ingrepp i landskapet till följd av dagbrott. Detta kan också bidra till förlust av biologisk mångfald, ökade klimatutsläpp och jorderosion. Dessutom är raffinering och elektrolys mycket energi- och vattenkrävande processer där en stor del av energin kommer från vattenkraft. Vattenkraft är visserligen en förnybar energikälla men är förenad med andra konsekvenser och risker för miljön- och samhället.

Korruptionsrisker är främst relaterade till gruvtillstånd, oberoende av landets ekonomiska utvecklingsnivå eller politiska system. Ett fåtal länder i Gränges leverantörskedja anses ha en högre risk för korruption enligt Transparency International’s Corruption Perceptions Index för 2020.

Riskreducerande åtgärder

 • Uppförandekod för leverantörer: Gränges har en uppförandekod för leverantörer som alla betydande leverantörer ska underteckna. Syftet är att öka kännedomen och förbättra transparensen om ansvarsfulla och hållbara affärsprinciper i Gränges leverantörskedja. Genom att underteckna uppförandekoden åtar sig leverantörerna att följa alla tillämpliga lagar och regler, inklusive de tio principerna i FN:s Global Compact, samt att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja.

 • Screening av hållbarhetsrisker och skrivbordsbaserad utvärdering: Betydande leverantörer utvärderas årligen med hjälp av ett skrivbordsbaserat verktyg avseende potentiella miljömässiga, sociala samt korruptionsrisker, vilka varierar beroende på inköpskategori och ursprungsland. Leverantörer som identifierats att ha potentiellt medel till höga hållbarhetsrisker ska därefter slutföra en evidensbaserad och tredjepartsverifierad hållbarhetsutvärdering så att Gränges bättre kan bedöma deras prestationer och riskprofil. Gränges samarbetar för närvarande med Ecovadis för att genomföra sådana utvärderingar.

 • Uppföljning och engagemang: Resultaten från de skrivbordsbaserade utvärderingarna integreras i de lokala processerna för leverantörsuppföljning, såsom styrkort, diskussioner och platsbesök. Företaget genomför också leverantörsgranskningar på plats beroende på leverantörernas strategiska betydelse och resultat. Sådana granskningar fokuserar framför allt på att säkerställa att leverantörerna efterlever Gränges kvalitets- och leveranskrav, men även hållbarhetskriterier är inkluderade.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Anseende- och kundrelationsrisker berör främst Gränges beroende av sitt renommé och varumärke för att erhålla nya kunder, leverantörer och samarbetspartners samt att behålla sådana befintliga relationer.

Gränges anseende och varumärke är framförallt beroende av tillförlitligheten och kvaliteten på bolagets produkter och tjänster. Försämrad produktkvalitet och kundservice är också exempel på faktorer som påverkar kundernas förtroende för Gränges och i förlängningen Gränges anseende och varumärke.

Bristande kvalitet på Gränges produkter skulle kunna leda till återkallelser i slutkundsledet och därmed avsevärda kostnader om tillämpliga försäkringar inte är tillräckligt omfattande eller inte kan utnyttjas i tillräcklig omfattning. Om Gränges produkter och tjänster inte uppfyller lagar, regler eller myndighetsbeslut, eller orsakar person- eller egendomsskada, finns det risk att en kund väljer att avsluta sin affärsrelation med Gränges.

Risken för negativ publicitet och negativa åsiktsyttringar har ökat med de många informations- och mediekanaler som är tillgängliga idag, vilket gör det svårare för Gränges att kontrollera hur dess varumärke uppfattas på marknaderna. Försämrat anseende på grund av negativ publicitet om Gränges verksamhet riskerar därmed att leda till förlust av kunder och försämrat resultat.

Vid omfattande negativ publicitet gällande regulatoriska eller rättsliga processer, brott mot lagar eller förordningar eller om bolaget inte håller viktiga avtalsenliga åtaganden eller tidsfrister, skulle det kunna skada Gränges renommé och varumärke samt försvaga kunders och andra intressenters förtroende för Gränges.

Riskreducerande åtgärder

 • Se riskreducerande åtgärder mot verksamhetsrelaterade och finansiella risker.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Energiprisrisker avser i huvudsak förändringar i energipriser som kan påverka Gränges rörelseresultat negativt. Gränges är främst exponerat mot prisförändringar på elektricitet och naturgas, men även priset på andra energislag kan direkt och indirekt påverka Gränges rörelseresultat. Långvariga förändringar av marknadspriserna kan i slutändan påverka Gränges rörelseresultat om prisändringarna inte automatiskt kan överföras till kunderna.

Både omsmältning och gjutning av aluminium är energiintensiva processer och energikostnader är Gränges tredje största utgift, efter metall- och personalkostnader. Gränges använder främst energi i form av naturgas, el och gasol och energin används huvudsakligen i ugnar där aluminium smälts om, antingen via direktförbränning eller induktion. Gränges är främst exponerat mot prisförändringar på elektricitet och naturgas, men även priset på andra energislag kan direkt och indirekt påverka Gränges rörelseresultat. Energipriser har historiskt sett varierat och kan fortsätta variera kraftigt till följd av politiska och ekonomiska faktorer som ligger utanför Gränges kontroll, såsom tillgång och efterfrågan på lokala och regionala marknader, statliga regleringar och införande av ytterligare energiskatter.

Gränges förmåga att tillverka produkter kan tillfälligt försämras av störningar i energileveransen. Sådana störningar kan också uppstå om det inte går att teckna energileveransavtal på kommersiellt godtagbara villkor.

Därutöver kan naturkatastrofer och liknande händelser påverka elnätet och störa elleveransen till Gränges produktionsanläggningar.

Riskreducerande åtgärder

 • Säkringsoch leveransavtal: Gränges använder säkrings- och leveransavtal för att säkerställa framtida pris och tillgång på energi. Finansiella säkringsinstrument och fysiska fastprisavtal får användas upp till två år före leverans.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Politiska risker avser främst förändringar i handelslagstiftning eller sanktioner mot enskilda organisationer eller länder där Gränges eller dess leverantörskedja har verksamhet eller marknadsaktiviteter, samt sanktioner och andra åtgärder som vidtas av förbund och organisationer som exempelvis EU och FN.

Gränges har produktionsanläggningar i Sverige, Polen, Frankrike, Kina och USA samt kunder i cirka 40 länder. Marknader och verksamheter påverkas av politiska och ekonomiska förhållanden i och mellan dessa länder. Politiska risker påverkar Gränges möjlighet att tillgodose sina kunders behov. Sådana faktorer kan begränsa bolagets verksamhet, försena eller förhindra planerade investeringar eller på annat sätt påverka Gränges förmåga att möta sina kunders behov på kort och lång sikt, och därmed påverka Gränges verksamhet och finansiella resultat.

Riskreducerande åtgärder

 • Löpande bevakning: Politiska risker bevakas noga, särskilt lagstiftning som reglerar gränsöverskridande handel.

 • Flexibelt produktionsupplägg: Gränges har produktionsanläggningar på tre kontinenter vilket ger bolaget möjlighet att flytta produktion och omdirigera leveransflöden om politiska förändringar skulle få en negativ inverkan på det nuvarande upplägget.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Klimatrisker omfattar omställningsrisker som till exempel förändrad miljöpolitik eller lagstiftning som ska stimulera till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Sådana förändringar kan leda till högre kostnader för Gränges, inklusive högre energipriser och ökat behov av investeringar i lågutsläppsteknik. Andra klimatomställningsrisker är förändrade kund- och konsumentpreferenser i riktning mot produkter med lägre klimatavtryck, vilket kan leda till vikande efterfrågan på Gränges aluminiumprodukter.

Riskreducerande åtgärder

 • Löpande bevakning: Gränges bevakar noga förändringar i politik och lagstiftning på miljöområdet.

 • Klimatstrategi: Gränges arbetar aktivt med att ta produktansvar och minska klimatpåverkan längs sin värdekedja. Bolaget har satt ambitiösa klimatmål till 2025 för att minska påverkan från den egna verksamheten, inköpt energi samt inköpta material.

 • Ansvarsfull och hållbar innovation: Gränges verkar för att införliva hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen med fokus på produkternas prestanda genom hela livscykeln.

 • Produkters hållbarhetsprestanda i livscykeln: Gränges drar nytta av aluminiumets fördelar för att utforma och tillverka hållbara produkterbjudanden som kan förbättra kunders och slutanvändares hållbarhetsprestanda, både ur ett verksamhets- och produktperspektiv. Läs mer på sidan 30. För att kunderna ska kunna förstå, utvärdera och jämföra Gränges produkter ur ett hållbarhetsperspektiv har Gränges satt ett mål att det ska finnas tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig för 80 procent av dess produkter år 2025, inledningsvis produkternas klimatavtryck.

Verksamhetsrelaterade risker

Verksamhetsrelaterade risker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och av regionerna i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risken för produktionsstörningar har sin grund i att Gränges är beroende av att det finns tillräckligt med insatsmaterial, framför allt primäraluminium, återvunnet aluminium, legeringsämnen och indirekta material. Bristande tillgång skulle innebära att Gränges inte kan tillverka vissa produkter.

Produktionsrisker avser även kritiska maskinhaverier eller katastrofer, exempelvis en brand, som kan skada bolagets utrustning.

Gränges kan även påverkas av att leverantörer drabbas av ekonomiska eller operationella problem, höjer priserna eller inte kan leverera som avtalat. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan leda till att Gränges produkter blir försenade eller bristfälliga. Neddragningar eller nedläggningar av större leverantörer kan påverka Gränges möjligheter att tillverka och leverera produkter. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det resultera i ökade kostnader, försenade leveranser och eventuella reklamationer från kunder.

Skada på leverantörers och Gränges produktionsanläggningar, förorsakade av till exempel avbrott och störningar i något led av produktionsprocessen, till exempel haveri, tillgång på reservdelar, väderförhållanden, geografiska förhållanden, arbetskonflikter, terroraktiviteter, naturkatastrofer, brand och pandemier, kan ge upphov till negativa konsekvenser. Dessa negativa konsekvenser kan bland annat bestå i direkta skador på egendom, men också orsaka produktionsavbrott, vilket förhindrar eller försvårar Gränges möjligheter att infria sina åtaganden gentemot kunderna.

Oplanerade avbrott i produktionsanläggningar kan också ge upphov till felaktiga produkter eller produkter med bristfällig kvalitet. Strömavbrott kan leda till brott på banden i kallvalsverken så att banden måste kasseras. Strömavbrott kan också leda till gnistbildning, vilket ökar risken för brand.

Riskreducerande åtgärder

 • Leverantörsavtal: Gränges har avtal med leverantörer på respektive marknad för att säkerställa leveranser baserade på beräknade volymer.

 • Egen produktion: Gränges har egna omsmältverk i produktionsanläggningarna, vilket gör bolaget mindre känsligt för tillgången på till exempel aluminiumgöt.

 • Underhållsplaner och maskiner: Gränges har underhållsplaner för att hantera viktiga maskiner. Bolaget har även säkrat tillgången på reservdelar och servicepersonal för att löpande underhålla dessa maskiner. Vidare har Gränges investerat i toppmoderna brandskyddssystem och tecknat sedvanliga försäkringsskydd.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risker relaterade till kvalitet och effektivitet rör främst felaktiga produkter och otillräcklig processtabilitet, och beror ofta på oplanerade avbrott på produktionsanläggningarna.

Riskreducerande åtgärder

 • Program för verksamhetsförbättringar: Genom program för lean-baserad produktion säkerställer Gränges att bolagets produkter håller en hög kvalitet och att produktionsprocesserna är effektiva.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Miljörisker är främst relaterade till utsläpp till vatten, mark och luft eller utsläpp av miljöfarliga substanser orsakade av incidenter och olyckor i Gränges produktionsanläggningar såsom brand, oljespill eller läckage av farliga ämnen.

Utsläpp till luft, till exempel av koldioxid, kväveoxider och stoft, härstammar från förbränning av fossila bränslen, huvudsakligen naturgas och gasol. Oljeutsläpp är kopplade till kallvalsverken som använder olja för att kyla ned valsverken och smörja ytan mellan valsarna och materialet. Sådana händelser kan få finansiella, icke-finansiella och rättsliga återverkningar.

I enlighet med Aqueduct Water Risk Atlas, som har tagits fram av World Resources Institute, verkar Gränges i områden med olika vattenrisker. Produktionsanläggningarna i Finspång och Newport drivs i områden med låg till medelhög risk, medan anläggningarna i Huntingdon och Salisbury är belägna i områden med medelhög till hög risk. Produktionsanläggningen i Shanghai är lokaliserad i ett område med hög risk.

Bristfällig hantering av vattenrisker kan leda till vattenbrist och/eller dålig vattenkvalitet, men ingen vattenkälla bedöms vara väsentligt påverkad av vattenuttaget eller utsläppet från Gränges verksamhet.

Riskreducerande åtgärder

 • Daglig bevakning och hantering: Gränges följer upp och hanterar utsläpp till luft som en del i den dagliga verksamheten. Efterlevnad av reglerna är en förutsättning för att Gränges ska få behålla sitt drifttillstånd. Lokala myndigheter följer kontinuerligt upp efterlevnaden för att kontrollera att utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, stoft, lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och, i vissa regioner, oljeutsläpp, håller sig inom tillåtna gränser.

 • Incidentrapportering: Gränges medarbetare rapporterar observerade miljörisker i respektive anläggnings incidentrapporteringssystem. Risker hanteras enligt standardiserade rutiner och ingår i det dagliga arbetet. Väsentliga risker rapporteras till de regionala ledningsgrupperna och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Åtgärder för att minska miljörisker är också integrerade i investerings- och underhållsrutiner. Gränges tillämpar försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker.

 • Miljöledningscertifieringar: Gränges målsättning är att alla produktionsanläggningar ska vara certifierade enligt standarderna ISO 14001 (miljöledning) och ISO 50001 (energiledning). Anläggningarna i Finspång och Shanghai är certifierade enligt båda standarderna och och i Amerika är anläggningarna i Huntingdon och Salisbury certifierade enligt ISO 14001, medan anläggningen i Newport förbereder för certifiering.

 • Lokala vattenhanteringsplaner: Gränges har ett 2025-mål att utveckla och implementera lokala vattenhanteringsplaner på alla anläggningar och under 2020 har två anläggningar introducerat lokala planer med lokala mål och åtgärder för att hantera vattenrelaterad påverkan.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Hälso- och säkerhetsrisker rör i första hand incidenter eller olyckor i smält- eller valsverk, med exempelvis finger-, hand-, fot- eller benskador som följd. En annan risk är exponering för kemikalier som kan vara hälsovådliga för medarbetarna. Det finns också risk för brand, som kan leda till explosion eller haveri i en produktionsanläggning.

Medarbetare och andra personer kan skadas om implementeringen av säkerhetsrutiner misslyckas eller är verkningslös. Osäkra arbetsplatser kan också leda till ökad personalomsättning, höjda driftskostnader och produktionsavbrott, vilket i sin tur kan resultera i ökade kostnader för Gränges. Säkerhets- och hälsoincidenter kan också leda till att bolagets anseende skadas.

Anläggningarna kan drabbas av avbrott om Gränges misslyckas med implementeringen av säkerhetsprocesser eller om implementerade processer inte är effektiva och skulle, om de inte åtgärdas snabbt och tidseffektivt, kunna hindra normalt utförande av arbetet. Vart och ett av det föregående kan resultera i finansiella förluster, vilka skulle ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet, anseende, finansiella ställning eller resultat.

Riskreducerande åtgärder

 • Daglig bevakning och hantering: Gränges har strikta säkerhetsrutiner och investerar löpande i olika säkerhetsåtgärder för att förebygga och minska arbetsplatsolyckor och -skador.

 • Incidentrapportering: Gränges fokuserar på att förhindra arbetsplatsolyckor och säkerställa att alla följer säkerhetsföreskrifterna. Arbetssäkerhetsanalyser genomförs, och alla incidenter och olyckor registreras och klassificeras i incidentrapporteringssystem. Ett 5S-system har implementerats på alla anläggningar för att skapa en effektiv, välordnad och säker arbetsmiljö.

 • Global EHSpolicy: Gränges har en koncernövergripande EHS-policy som alla medarbetare och kontraktsanställda måste följa. Policyn innehåller tydliga principer för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 • Säkerhetscertifieringar: Gränges målsättning är att alla anläggningar ska vara certifierade enligt standarderna OHSAS 18001 (ISO 45001 från 2021) för arbetsmiljöledning. Gränges anläggning i Shanghai är certifierad enligt OHSAS 18001 medan anläggningarna i Amerika och Finspång förbereder ISO 45001-certifieringar.

 • Säkerhetsutbildning: Gränges anordnar säkerhetsutbildningar för alla medarbetare minst en gång per år och det genomförs riktade utbildningar avseende särskilda säkerhetsaspekter.

 • Erfarenhetsutbyte: Gränges utbyter erfarenheter och goda lösningar på säkerhetsområdet genom interna granskningar, säkerhetsmöten och kommunikation på intranätet. Via branschorganisationer sker även ett informationsutbyte med externa företag.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Medarbetarrisker är i huvudsak relaterade till brist på och svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta och skickliga medarbetare till följd av hård konkurrens på arbetsmarknaden. Gränges verkar i en traditionell industri där konkurrensen om kvalificerade medarbetare är hög, arbetsplatserna lokaliserade utanför storstadsområden och den samlade kompetensen kan vara begränsad. Bristande mångfald i personalen är också en risk eftersom detta är en förutsättning för en produktiv och innovativ organisation.

Om Gränges misslyckas med att attrahera, utveckla, behålla och motivera kvalificerad personal som behövs i verksamheten skulle det innebära att det blir svårare för koncernen att leverera varor och tjänster i enlighet med kundernas förväntningar. Det finns även en risk att detta leder till betydande framtida intäktsbortfall, ökade kostnader och bristande mångfald, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Gränges verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Riskreducerande åtgärder

 • Attraktiv arbetsplats: Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla skickliga medarbetare. Bolaget har en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att bolaget anställer kompetenta och duktiga medarbetare.

 • Ledarskapsutveckling: Gränges genomför regelbundet utvecklingssamtal för att motivera och engagera medarbetarna. Bolaget arbetar också aktivt med utbildningsmöjligheter, talent management och successionsplanering samt med att stärka företagskulturen och kärnvärdena.

 • Lokala mångfaldsplaner: Gränges strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö som tar tillvara medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer. Om de sökande i en rekryteringsprocess har likvärdiga meriter ska personer ur underrepresenterade grupper ges förtur. Gränges utbildar regelbundet sina medarbetare i vikten av en inkluderande och diversifierad arbetsmiljö.

 • Hälso- och friskvårdsinitiativ: Gränges erbjuder sina medarbetare företagshälsovård och friskvård. Exempel på detta är tillgång till företagshälsovård, regelbundna hälsokontroller och tillgång till sjukvård hos licensierade vårdgivare.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Att vara verksam på en global arena kan ibland vara en utmaning eftersom komplexa marknadsförhållanden kan leda till situationer där medarbetarna känner sig osäkra på hur de ska agera. Risk för korruption och mutor existerar på en del av marknaderna där Gränges bedriver verksamhet.

Korruption kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrensen, leda till ökade kostnader och påverka förtroende, anseende och varumärke negativt. Överträdelser av antikorruptionslagstiftning kan resultera i omfattande böter och andra sanktioner av straffrättslig, civilrättslig eller administrativ art samt till att Gränges under längre tidsperioder inte tillåts delta i offentliga upphandlingsförfaranden. Det skulle också få en väsentlig negativ inverkan på Gränges anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning. Korruptionsrelaterade incidenter eller anklagelser mot leverantörer, distributörer och andra samarbetspartners med vilka Gränges har en affärsrelation kan – även om Gränges inte är inblandat – leda till negativ publicitet och riskera att skada Gränges anseende.

Riskreducerande åtgärder

 • Medlem i FN:s Global Compact: Gränges iakttar internationella standarder beträffande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning, bland annat de tio principerna i FN:s Global Compact.

 • Uppförandekod: Gränges ska bedriva verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, och i enlighet med alla tillämpliga lagar och regelverk. Gränges har en koncernövergripande uppförandekod som alla medarbetare och styrelseledamöter, inklusive tillfällig personal, måste följa. Alla medarbetare utbildas årligen i uppförandekoden.

 • Antikorruptionspolicy: Alla medarbetare och styrelseledamöter måste även följa Gränges koncernövergripande antikorruptionspolicy och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Gränges oberoende affärspartners, däribland leverantörer, kunder och joint venture-partners, inte befattar sig med korruption eller andra olagliga eller oetiska aktiviteter i sina relationer med Gränges. Alla tjänstemän ska årligen utbildas i antikorruption. Bolaget kommer alltid agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller annat oetiskt beteende upptäcks.

 • Visselblåsarfunktion: Gränges har en visselblåsarfunktion som hanteras av ett externt företag och kan nås online eller via telefon. Funktionen ger medarbetare och externa affärspartners möjlighet att anonymt rapportera oegentligheter eller misstankar om överträdelser.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges verkar på många olika marknader, med lokala lagar och regler. Skulle bolaget inte hålla jämna steg med lag- och regelkrav kan det leda till finansiella förpliktelser och eventuellt även indragna tillstånd. Om medarbetare eller personer som arbetar på uppdrag av Gränges bryter mot lagar och regler, skulle det kunna få negativa konsekvenser för Gränges.

Bolaget kan påverkas av händelser som skadar förtroendet för bolaget, dess verksamheter eller medarbetare, till exempel om Gränges miljö-, kvalitets- eller etikregler inte följs.

Tjänstefel, bedrägeri, brott mot lagar och regler, eller andra otillbörliga handlingar utförda av Gränges anställda, ombud eller samarbetspartners, skulle kunna ha en negativ inverkan på Gränges verksamhet och renommé. Sådant agerande skulle kunna innebära brott mot tillämpliga regler om offentlig upphandling, sekretess, förbud mot mutor och annan korruption, ersättningsregler till anställda och andra avtalsreglerade kostnader, regler mot lobbying eller liknande verksamhet, regler riktade mot den interna kontrollen över ekonomisk rapportering, lagar och regler om miljö, handel, konkurrens och monopolförebyggande samt andra tillämpliga lagar och regler. Om Gränges inte följer tillämpliga lagar och regler eller om tjänstefel begås, kan bolaget åläggas straffavgifter, viten, uppsägning eller avstängning från avtal. Det kan även få en negativ inverkan på bolagets renommé, vilket skulle kunna försämra bolagets förmåga att vinna upphandlingar och leda till minskade intäkter och försämrad lönsamhet.

Gränges är beroende av att dess medarbetare, leverantörer, distributörer och andra samarbetspartners följer gällande lagar och regler samt interna styrdokument och policyer. Brott mot eller bristande efterlevnad av tillämpliga lagar och regler riskerar att påverka Gränges verksamhet och anseende negativt. Ett sådant agerande kan till exempel omfatta bristande efterlevnad av lagar och regler relaterade till offentlig upphandling, konkurrensrätt, penningtvätt, IT-säkerhet, dataskydd, bolagsstyrning, exportkontroller och -sanktioner, IFRS och andra regler för redovisning och finansiell rapportering, miljö, arbetsmiljö, affärsetik samt likabehandling.

Eftersom Gränges verksamhet är global är det komplext och tidskrävande att följa upp och kontrollera att hela organisationen efterlever interna policyer och uppförandekoder. Om Gränges medarbetare, leverantörer, distributörer eller andra samarbetspartners på ett allvarligt sätt agerar i strid med gällande lagar samt interna och externa policyer, eller på ett sätt som inte överensstämmer med den nivå av affärsetik och integritet som Gränges har åtagit sig, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Gränges anseende, verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Riskreducerande åtgärder

 • Kontinuerlig bevakning och hantering: Gränges bevakar kontinuerligt förändringar av lagstiftning och andra regler genom externa parter och genom medlemskap i olika branschorganisationer. Bolaget iakttar alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regelverk.

 • Kommunikation och utbildning: Gränges informerar regelbundet sina medarbetare om relevanta förändringar som bolaget måste iaktta. Bolaget utbildar också berörda medarbetare för att säkerställa god kunskap om och förståelse för legala risker och krav.

Beskrivning av risk och konsekvenser

IT-risker avser störningar i viktiga IT-system eller den digitala infrastrukturen, vilka kan ha en direkt inverkan på produktionen, den finansiella rapporteringen och andra viktiga affärsprocesser. Gränges är följaktligen utsatt för risker relaterade till avbrott och störningar i sin IT-infrastruktur, vilka kan orsakas av datavirus, strömavbrott, mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder- och naturrelaterade händelser eller problem orsakade av bristande skötsel och underhåll. IT-attacker, fel eller skador på IT-system, driftstörningar och felaktiga eller bristfälliga leveranser av IT-tjänster från Gränges IT-leverantörer som leder till omfattande produktionsavbrott skulle påverka Gränges verksamhet mycket negativt. Detta kan resultera i att Gränges inte kan leverera sina produkter eller tjänster i tid till kunder eller andra intressenter, vilket i sin tur kan leda till finansiella förluster och annan skada. Felaktig hantering av ekonomisystem kan påverka bolagets finansiella rapportering.

Risken för obehörigt intrång i Gränges system kan resultera i finansiella förluster och andra skador. Dessa risker växer i en allt mer tekniskt komplex och sammankopplad värld. Om Gränges inte kan begränsa åtkomsten till informationssystemen kan detta leda till obehörig kännedom om eller användning av konfidentiell information.

Implementeringen av nya affärs- och produktionssystem kan leda till oförutsedda kostnader och ta längre tid än förväntat. Det finns även en risk att nya system visar sig vara bristfälliga eller innehåller fel. Om Gränges affärssystem inte fungerar tillfredsställande och det skulle leda till ineffektivitet och större avbrott i verksamheten, riskerar det att få en väsentlig negativ inverkan på Gränges anseende och verksamhet.

Riskreducerande åtgärder

 • IT-säkerhetshantering: Gränges har implementerat processer för att hantera IT-säkerheten och minska riskerna vid incidenter. Bolaget arbetar fortlöpande med att förbättra dessa processer i linje med senaste best practice. IT-miljön bevakas proaktivt och vid onormala mönster vidtas åtgärder.

 • Regelbunden översyn: Gränges gör årligen en översyn för att identifiera IT-säkerhetsrisker, vilken täcker in både interna och externa perspektiv. Dessa risker rapporteras till koncernledningen och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas.

 • Informationssäkerhetspolicy: Gränges har en fastställd koncerngemensam Informationssäkerhetspolicy som alla medarbetare, inklusive uppdragstagare och styrelseledamöter, måste följa.

 • Kommunikation och utbildning: Gränges informerar och utbildar regelbundet sina medarbetare för att skapa medvetenhet om och förståelse för informations- och cybersäkerhet.

Finansiella risker

Finansiella risker hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy. Gränges använder derivat och andra finansiella instrument för att minska finansiella risker.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Valutarisk uppstår när huvuddelen av Grängeskoncernens försäljning sker i andra valutor än SEK, som är koncernens rapporteringsvaluta. Försäljningskontrakt tecknas primärt i USD, EUR och CNY beroende på var kunderna finns. Förändringar i valutakurser inverkar på Gränges resultat- och balansräkning samt kassaflöde. Över tid kan valutakursförändringar även påverka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och intjäningsförmåga.

Riskreducerande åtgärder

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy för att reglera bolagets hantering av valutarisk.

 • Finansiella instrument: Gränges använder finansiella instrument, främst valutaterminer, för att minska bolagets exponering mot valutakursförändringar avseende bolagets kommersiella kassaflöden. Hantering av valutakursförändringar avseende bindande åtaganden sker enligt en modell där bolaget säkrar exponeringen med löptider upp till 18 månader. Exponering avseende kundorder utan bindande åtaganden säkras till viss del upp till 24 månader.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges köper in stora volymer aluminium till bolagets produktionsanläggningar i de olika regionerna. Aluminium handlas på London Metal Exchange (LME) och Shanghai Futures Exchange (SHFE). Marknadspriset används som grund för både inköp och försäljning av metall. Råvaruprisrisken påverkas även av metallpremier, som varierar mellan olika regioner. Prisjusteringar påverkar Gränges resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.

Riskreducerande åtgärder

 • Metallpolicy: Gränges har en metallpolicy för att reglera bolagets hantering av råvaruprisrisk. Målet är att balansera den korta och långa positionen så att bolaget inte påverkas av förändringar i aluminiumpriset.

 • Finansiella instrument: Metallexponeringen minskas om möjligt genom att matcha prisvillkoren för inköp och försäljning. Gränges använder även finansiella instrument för att hantera råvaruprisrisker. Gränges tar inga positioner i spekulativt syfte, enbart för att reducera risk.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges ränterisk är i huvudsak relaterad till koncernens räntebärande skulder. Ändrade räntenivåer kan påverka koncernens resultat och kassaflöde och/eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder.

Riskreducerande åtgärder

 • Rörlig ränta: Gränges upplåning sker i huvudsak i SEK och USD till rörlig ränta.

 • Duration räntebärande skuld: Gränges kan justera durationen för den räntebärande skulden genom längre räntebindningstider eller ränteswappar. Målet för durationen på den räntebärande skulden regleras i finanspolicyn. Under 2020 användes inga ränteswappar för att förlänga durationen.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Likviditetsrisken är kopplad till Gränges förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kassaflödet från den löpande verksamheten, framtida förpliktelser, tillgängliga likvida medel, tillgängliga krediter med mera, påverkar likviditetsrisken och bevakas på koncernnivå.

Riskreducerande åtgärder

 • Likviditetsprognoser: Gränges gör prognoser för framtida betalningar och andra åtaganden för de kommande tolv månaderna, vilka ställs mot ingående kassaflöden och tillgängliga kreditfaciliteter, inklusive en strategisk reserv. Överskottslikviditet hanteras av koncernens treasuryfunktion.

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy som föreskriver en miniminivå för tillgänglig likviditet, inklusive beviljade bankkrediter.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Kreditrisker är relaterade till att en motpart inte fullgör sina finansiella åtaganden gentemot Gränges. Kreditrisk kan till exempel vara relaterad till kundfordringar eller finansiella motparter.

Riskreducerande åtgärder

 • Kontinuerlig uppföljning: Gränges exponering mot kundfordringar hanteras och följs kontinuerligt upp av lokala kreditkommittéer. Behov av reserveringar prövas kvartalsvis eller vid behov enligt förutbestämda kriterier.

 • Kreditbetyg och avtal: Gränges hanterar kreditrisker för finansiella motparter genom att välja motparter med goda kreditbetyg, minska exponeringen per motpart samt genom avtal, som till exempel ISDA-avtal.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Refinansieringsrisk är risken för att lån eller andra finansieringskällor inte kan förlängas eller ersättas vid behov, eller att ny finansiering endast kan uppnås till betydligt högre kostnader.

Riskreducerande åtgärder

 • Finansiell planering: Genom god finansiell planering avseende kapitalbehovet över tid och en robust finansieringsstrategi kan refinansieringsrisken begränsas. Gränges planeringsprocess, finanspolicy och skuldsättningsmål minimerar refinansieringsrisken.