Kontakt

Riskhantering

Som en koncern med verksamhet i olika delar av världen är Gränges exponerat mot olika risker och osäkerhetsfaktorer. För Gränges innebär riskhanteringsprocessen att identifiera, värdera och minska risker relaterade till koncernens affär och verksamhet.

Marknadsrisker

Marknadsrisker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och av regionerna i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Makroekonomiska förhållanden, teknisk utveckling och branschförändringar är faktorer som påverkar efterfrågan på Gränges produkter.

Produktionen av lätta fordon är en viktig drivkraft för Gränges försäljning eftersom kunderna i fordonsindustrin svarar för runt hälften av Gränges totala försäljningsvolym. Under en lågkonjunktur minskar vanligtvis fordonsproduktionen, vilket kan leda till lägre efterfrågan på aluminiumprodukter som används i fordon.

Elektrifieringen av fordonsindustrin ökar och driver efterfrågan på nya lösningar och komponenter för kylning och uppvärmning. Även om Gränges är väl positionerat för att dra nytta av denna utveckling, finns det en risk för att andra teknologier utvecklas över tid och att Gränges nuvarande och framtida teknologi blir föråldrad.

Missnöjda kunder kan påverka bolagets lönsamhet och marknadsandel negativt, och riskerar även att skada bolagets anseende.

Riskreducerande åtgärder

 • Global närvaro: Gränges globala närvaro på tre kontinenter bidrar till att en varierande efterfrågan under konjunkturcykeln jämnas ut.
 • Löpande uppföljning: Gränges följer fortlöpande upp utvecklingen på olika marknader och bedömer proaktivt externa risker och möjligheter som kan påverka bolagets strategi och verksamhet.
 • Diversifierad portfölj: Ett mer diversifierat produktutbud minskar Gränges konjunkturkänslighet och beroende av fordonsindustrin.
 • Forskning och innovation: Omfattande forskning och innovation ger Gränges möjlighet att fortsätta utveckla avancerade material och lösningar för att tillgodose nya krav.
 • Kundsamarbeten: Gränges har ett nära samarbete med kunderna för att utveckla produkter för framtida användningsområden, i syfte att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och uppfylla kundernas önskemål.
 • Globala kundundersökningar: Gränges genomför globala kundundersökningar för att följa upp kundernas upplevelse av bolaget och dess produkter.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risker i leverantörskedjan avser främst sociala risker, miljörisker och etiska risker i Gränges leverantörskedja. Bristande hantering av dessa risker kan leda till oönskade konsekvenser för Gränges tillgång på insatsmaterial. Det kan också skada bolagets anseende.

Sociala risker i leverantörskedjan och brott mot mänskliga rättigheter är huvudsakligen relaterade till lokala rättigheter i utvinnings-, gruvdrifts- och smältningsverksamheterna. Utvinningsaktiviteter medför också risk för tvångs- och barnarbete, även om detta sällan rapporteras inom aluminiumutvinning. Hälso- och säkerhetsrisker förekommer i hela värdekedjan.

Miljörisker i leverantörskedjan förekommer framför allt i gruvverksamheter där det finns risker förknippade med vattenanvändning, läckage, buller från tunga fordon, luftföroreningar och betydande ingrepp i landskapet till följd av dagbrott. Detta kan också bidra till förlust av biologisk mångfald, ökade klimatutsläpp och jorderosion. Dessutom är raffinering och elektrolys mycket energioch vattenkrävande processer och en stor del av energin kommer från vattenkraft. Även om vattenkraft är en förnybar energikälla påverkar den miljön på andra sätt.

Korruptionsrisker är främst relaterade till gruvtillstånd, oberoende av landets ekonomiska utvecklingsnivå eller politiska system. Ett fåtal av länderna i Gränges leverantörskedja anses ha en högre risk för korruption enligt Transparency Internationals Corruption Perceptions Index för 2019.

Riskreducerande åtgärder

 • Uppförandekod för leverantörer: Gränges har en uppförandekod för leverantörer som alla betydande leverantörer ska underteckna. Syftet är att öka kännedomen och förbättra transparensen av ansvarsfulla och hållbara affärsprinciper i Gränges leverantörskedja. Genom att underteckna uppförandekoden åtar sig leverantörerna att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de tio principerna i FN:s Global Compact, samt att främja implementeringen av dessa principer i sin egen leverantörskedja.
 • Leverantörsgranskningar: Gränges utvärderar regelbundet leverantörskedjans hållbarhetsarbete och risker, och säkerställer att leverantörer följer uppförandekoden för leverantörer. Inköpsfunktionerna använder olika verktyg för dessa utvärderingar, bland annat styrkort och platsbesök hos leverantörer.
 • Uppdaterat program för ansvarsfulla inköp: Gränges har 2019 uppdaterat sitt koncerngemensamma program för ansvarsfulla inköp som kommer att implementeras med start 2020. Bolaget avser att regelbundet utvärdera sin leverantörsbas och identifiera potentiella riskleverantörer genom att bedöma miljömässiga och sociala risker samt korruptionsrisker i olika sektorer och länder. Leverantörer som bedöms ha potentiella hållbarhetsrisker kommer att bli ombedda att göra en hållbarhetsutvärdering. Gränges kommer att använda resultatet från denna utvärdering för att avgöra hur leverantörerna ska hanteras för att förbättra leverantörernas arbete genom exempelvis platsbesök.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Energiprisrisker avser i huvudsak förändringar i energipriser som kan påverka Gränges rörelseresultat negativt. Gränges är främst exponerat mot prisförändringar på elektricitet och naturgas, men även priset på andra energislag kan både direkt och indirekt påverka Gränges rörelseresultat. Långvariga förändringar av marknadspriserna kan i slutändan påverka Gränges rörelseresultat om prisändringarna inte automatiskt kan överföras till kunderna.

Riskreducerande åtgärder

 • Säkrings- och leveransavtal: Gränges använder säkrings- och leveransavtal för att säkerställa framtida pris och tillgång på energi. Finansiella säkringsinstrument och fysiska fastprisavtal får användas upp till två år före leverans.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Politiska risker avser främst förändringar i handelslagstiftning eller sanktioner mot enskilda organisationer eller länder där Gränges eller dess leverantörskedja har verksamhet eller marknadsaktiviteter. Gränges har produktionsanläggningar i Sverige, Kina och USA, och kunder i cirka 40 länder. Marknader och verksamheter påverkas av politiska och ekonomiska förhållanden i och mellan dessa länder. Politiska risker påverkar Gränges möjlighet att tillgodose sina kunders behov.

Riskreducerande åtgärder

 • Löpande bevakning: Politiska risker bevakas noga, särskilt lagstiftning som reglerar gränsöverskridande handel.
 • Flexibelt produktionsupplägg: Gränges har produktionsanläggningar på tre kontinenter vilket ger bolaget möjlighet att omdirigera och flytta produktion om politiska förändringar skulle få en negativ inverkan på det nuvarande upplägget.

Verksamhetsrelaterade risker

Verksamhetsrelaterade risker hanteras och kontrolleras av koncerngemensamma funktioner och av regionerna i enlighet med fastställda riktlinjer och processer.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risken för produktionsstörningar har sin grund i att Gränges är beroende av att det finns tillräckligt med insatsmaterial, framför allt primäraluminium, men även återvunnet aluminium, legeringselement och indirekta material. Bristande tillgång skulle innebära att Gränges inte kan tillverka vissa produkter.

Produktionsrisker avser även kritiska maskinhaverier eller katastrofer, exempelvis en brand, som kan skada bolagets utrustning.

Riskreducerande åtgärder

 • Leverantörsavtal: Gränges har avtal med leverantörer på respektive marknad för att säkerställa leveranser baserade på beräknade volymer.
 • Egen produktion: Gränges har egna omsmältverk i produktionsanläggningarna, vilket gör bolaget mindre känsligt för tillgången på till exempel aluminiumgöt.
 • Underhållsplaner och maskiner: Gränges har underhållsplaner för att hantera viktiga maskiner. Bolaget har även säkrat tillgången på reservdelar och servicepersonal för att löpande underhålla dessa maskiner. Vidare har Gränges investerat i toppmoderna brandskyddssystem och tecknat sedvanliga försäkringsskydd.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Risker relaterade till kvalitet och effektivitet rör främst felaktiga produkter och otillräcklig processtabilitet, och beror ofta på oplanerade avbrott på produktionsanläggningarna.

Riskreducerande åtgärder

 • Program för verksamhetsförbättringar: Genom dessa program säkerställer Gränges att bolagets produkter håller en hög kvalitet och att verksamheten är effektiv.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Miljörisker är främst relaterade till utsläpp till vatten, mark och luft eller utsläpp av miljöfarliga substanser orsakade av incidenter och olyckor i Gränges produktionsanläggningar såsom brand, oljespill eller läckage av farliga ämnen.

Utsläpp till luft, till exempel av koldioxid, kväveoxider och stoft, härstammar från förbränning av fossila bränslen, huvudsakligen naturgas och gasol. Oljeutsläpp är kopplade till kallvalsverken som använder olja för att kyla ned valsverket och smörja ytan mellan valsarna och materialet. Sådana händelser kan få finansiella, icke‑finansiella och rättsliga återverkningar.

I enlighet med Aqueduct Water Risk Atlas, som har tagits fram av World Resource Institute, verkar Gränges i områden med olika vattenrisker. Produktionsanläggningarna i Finspång och Newport bedrivs i områden med låg till medelhög risk, medan anläggningarna i Huntingdon och Salisbury är belägna i områden med medelhög till hög risk. Produktionsanläggningen i Shanghai är lokaliserad i ett område med hög risk.

Bristfällig hantering av vattenrisker kan leda till vattenbrist och/eller dålig vattenkvalitet, men inga vattenkällor bedöms vara väsentligt påverkade av vattenuttag eller utsläpp från Gränges verksamhet.

Riskreducerande åtgärder

 • Daglig bevakning och hantering: Gränges följer upp och hanterar utsläpp till luften som en del i den dagliga verksamheten. Efterlevnad av reglerna är en förutsättning för att Gränges ska få behålla sitt drifttillstånd. Lokala myndigheter följer kontinuerligt upp efterlevnaden för att kontrollera att utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, stoft, lättflyktiga organiska föreningar (VOC), och i vissa regioner oljeutsläpp, håller sig inom tillåtna gränser.
 • Incidentrapportering: Gränges medarbetare kan rapportera observerade miljörisker i respektive anläggnings incidentrapporteringssystem. Risker hanteras enligt standardiserade rutiner och ingår i det dagliga arbetet. Väsentliga risker rapporteras till den regionala ledningsgruppen och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas. Åtgärder för att minska miljörisker är också integrerade i investerings- och underhållsrutiner. Gränges tillämpar försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker.
 • Miljöledningscertifieringar: Gränges målsättning är att alla produktionsanläggningar ska vara certifierade enligt standarderna ISO 14001 (miljöledning) och ISO 50001 (energiledning). Anläggningarna i Europa och Asien är certifierade enligt båda standarderna, och anläggningarna i Amerika förbereder för implementering av båda standarderna.
 • Lokala vattenhanteringsplaner: Gränges har ett 2025-mål att utveckla och implementera lokala vattenhanteringsplaner på alla anläggningar, och bolaget har under 2019 fattat beslut om de viktigaste delarna i dessa planer. Planerna kommer att innefatta lokala mål och åtgärder för att adressera vattenrelaterad påverkan.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Hälso- och säkerhetsrisker rör i första hand incidenter eller olyckor i smält- eller valsverk, med exempelvis finger-, hand-, foteller benskador som följd. En annan risk är exponering för kemikalier som kan vara hälsovådliga för medarbetarna. Det finns också risk för brand, som kan leda till explosion eller haveri i en produktionsanläggning.

Medarbetare och andra personer kan skadas om implementeringen av säkerhetsrutiner misslyckas eller är verkningslös. Osäkra arbetsplatser kan också leda till ökad personalomsättning, höjda driftskostnader och produktionsavbrott, vilket i sin tur kan resultera i ökade kostnader för Gränges. Säkerhets- och hälsoincidenter kan också leda till att bolagets anseende skadas.

Riskreducerande åtgärder

 • Daglig bevakning och hantering: Gränges har strikta säkerhetsrutiner och investerar löpande i olika säkerhetsåtgärder för att förebygga och minska arbetsplatsolyckor och -skador.
 • Incidentrapportering: Gränges fokuserar på att förhindra arbetsskador och säkerställa att alla följer säkerhetsföreskrifterna. Arbetssäkerhetsanalyser genomförs, och alla incidenter och olyckor registreras och klassificeras i incidentrapporteringssystem. Ett 5S-system har implementerats på alla anläggningar för att säkerställa en effektiv, välordnad och säker arbetsmiljö.
 • Övergripande EHS-policy: Gränges har en koncernövergripande EHS-policy som alla medarbetare och kontraktsanställda måste följa. Policyn innehåller tydliga principer för en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Säkerhetscertifieringar: Gränges målsättning är att alla anläggningar ska vara certifierade enligt standarderna OHSAS 18001 eller ISO 45001 för arbetsmiljöledning. Gränges anläggning i Asien är certifierad enligt OHSAS 18001 medan anläggningarna i Amerika och Europa förbereder ISO 45001-certifieringar.
 • Säkerhetsutbildning: Gränges anordnar säkerhetsutbildningar för alla medarbetare minst en gång per år och det genomförs riktade utbildningar avseende särskilda säkerhetsaspekter.
 • Erfarenhetsutbyte: Gränges utbyter erfarenheter och kunskap inom säkerhetsområdet genom interna granskningar, säkerhetsmöten och kommunikation på intranätet. Via branschorganisationer sker även ett informationsutbyte med externa företag.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Medarbetarrisker är i huvudsak relaterade till brist på och svårigheter att rekrytera och behålla kompetenta och skickliga medarbetare, vilket är avgörande för att Gränges ska uppnå sina strategiska och operativa mål. Bristande mångfald i personalen är också en risk eftersom detta är en förutsättning för en produktiv och innovativ organisation. Gränges verkar i en traditionell industri utanför storstadsområdena vilket kan leda till rekryteringssvårigheter.

Förlust av nyckelmedarbetare, oförmåga att attrahera kompetenta medarbetare eller bristande mångfald kan inverka negativt på Gränges möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet samt på förmågan att utveckla nya produkter. Det kan också få betydande kostnadseffekter.

Riskreducerande åtgärder

 • Attraktiv arbetsplats: Gränges strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Bolaget bedriver en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa att bolaget anställer kompetenta och duktiga medarbetare.
 • Ledarskapsutveckling: Gränges genomför regelbundet utvecklingssamtal för att motivera och engagera medarbetarna. Bolaget arbetar också aktivt med utbildningsmöjligheter, talent management och successionsplanering samt med att stärka företagskulturen och kärnvärdena.
 • Regionala mångfaldsplaner: Gränges strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö som tar tillvara på medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer. Om de sökande i en rekryteringsprocess har likvärdiga meriter ska personer ur underrepresenterade grupper ges förtur. Gränges utbildar regelbundet sina medarbetare i vikten av en inkluderande och diversifierad arbetsmiljö.
 • Hälso- och friskvårdsinitiativ: Gränges erbjuder sina medarbetare företagshälsovård och friskvård. Exempel på detta är tillgång till företagshälsovård, regelbundna hälsokontroller och tillgång till sjukvård hos licensierade vårdgivare.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Att vara verksam på en global arena kan ibland vara en utmaning eftersom komplexa marknadsförhållanden kan leda till situationer där medarbetarna känner sig osäkra på hur de ska agera. Risken för korruption och mutor existerar på många av Gränges marknader.

Korruption kan förhindra ekonomisk utveckling, snedvrida konkurrensen, leda till ökade kostnader och påverka förtroende, anseende och varumärke negativt. För Gränges som företag kan korruption leda till kostsamma böter och avgifter som myndigheterna ålägger bolaget till följd av korruptionsanklagelser. Bolaget kan också förbjudas att göra affärer i vissa länder eller i vissa branscher, med vissa myndigheter eller att delta i offentliga upphandlingar.

Korruption kan också leda till ökade kostnader för inblandade personer, med till exempel civil- och straffrättsliga påföljder. Korruptionsverksamhet bestraffas hårt i domstolar, och personer som döms vara skyldiga till sådana lagbrott kan straffas med både böter och fängelse.

Riskreducerande åtgärder

 • Medlem i FN:s Global Compact: Gränges iakttar internationella standarder beträffande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljön och korruptionsbekämpning, bland annat de tio principerna i FN:s Global Compact. Gränges har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2016.
 • Ansvarsfulla affärsprinciper: Gränges ska bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, och i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk. Bolaget kommer alltid agera snabbt, stringent och kraftfullt om korruption eller annat oetiskt beteende upptäcks.
 • Uppförandekod: Gränges har en koncernövergripande uppförandekod som alla medarbetare och styrelseledamöter, inklusive tillfällig personal, måste följa. Bolaget har ett mål att alla medarbetare årligen ska utbildas i uppförandekoden.
 • Antikorruptionspolicy: Alla medarbetare och styrelseledamöter måste även följa bolagets koncernövergripande antikorruptionspolicy, och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Gränges oberoende affärspartners, däribland leverantörer, kunder och joint venture- partners, inte befattar sig med korruption eller andra olagliga eller oetiska aktiviteter i sina relationer med Gränges. Bolaget har ett mål att alla tjänstemän årligen ska utbildas i antikorruption.
 • Visselblåsarfunktion: Gränges har en visselblåsarfunktion som hanteras av ett externt företag och kan nås online eller via telefon. Funktionen ger medarbetare och externa affärspartners möjlighet att anonymt rapportera oegentligheter eller misstankar om överträdelser.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges verkar på många olika marknader, med lokala lagar och regler. Skulle bolaget inte hålla jämna steg med lag- och regelkrav kan det leda till finansiella förpliktelser och eventuellt även indragna tillstånd. Om medarbetare eller personer som arbetar på uppdrag av Gränges bryter mot lagar och regler, skulle det kunna få negativa konsekvenser för Gränges.

Bolaget kan påverkas av händelser som skadar förtroendet för bolaget, dess verksamheter eller medarbetare, till exempel om Gränges miljö, kvalitets- eller etiska regler inte följs.

Riskreducerande åtgärder

 • Kontinuerlig bevakning och hantering: Gränges bevakar kontinuerligt förändringar av lagstiftning och andra regler genom externa parter och genom medlemskap i olika branschorganisationer. Bolaget iakttar alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regelverk.
 • Kommunikation och utbildning: Gränges informerar regelbundet sina medarbetare om relevanta förändringar som bolaget måste iaktta. Bolaget utbildar också berörd personal för att tillse en god kunskap om och förståelse för legala risker och lagkrav.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Dessa risker avser störningar i viktiga IT-system, affärsprocesser eller den digitala infrastrukturen. Sådana störningar kan ha en direkt inverkan på produktionen och andra viktiga affärsprocesser, vilket skulle kunna leda till att Gränges inte kan leverera sina produkter eller tjänster i tid till kunder eller andra intressenter. Det kan i sin tur leda till finansiella förluster eller skada bolagets anseende. Felaktig hantering av ekonomisystem kan påverka bolagets finansiella rapportering.

Risken för obehörigt intrång i Gränges system kan resultera i finansiella förluster och annan skada. Dessa risker växer i en allt mer tekniskt komplex och sammankopplad värld. Om Gränges inte kan begränsa åtkomsten till informationssystemen kan detta leda till obehörig kännedom om eller användning av konfidentiell information.

Riskreducerande åtgärder

 • IT-säkerhetshantering: Gränges har implementerat processer för att hantera IT-säkerheten och minska riskerna vid incidenter. Företaget arbetar fortlöpande med att förbättra dessa processer i enlighet med senaste bästa praxis. IT-miljön bevakas proaktivt och vid onormala mönster vidtas åtgärder.
 • Regelbunden översyn: Gränges gör årligen en översyn för att identifiera IT-säkerhetsrisker, vilken täcker in både interna och externa perspektiv. Dessa risker rapporteras till koncernledningen och lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas.
 • Informationssäkerhetspolicy: Gränges har en fastställd koncerngemensam informationssäkerhetspolicy som alla medarbetare, inklusive uppdragstagare och styrelseledamöter, måste följa.
 • Kommunikation och utbildning: Gränges informerar och utbildar regelbundet medarbetarna för att skapa medvetenhet om och förståelse för informations- och cybersäkerhet.

Finansiella risker

Finansiella risker hanteras i enlighet med koncernens finanspolicy. Gränges använder derivat och andra finansiella instrument för att minska finansiella risker.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Valutarisker är relaterade till det faktum att Grängeskoncernens försäljning primärt sker utanför Sverige. Försäljningskontrakten tecknas primärt i USD, EUR och CNY beroende på var kunderna finns. Förändringar i valutakurser påverkar Gränges resultat- och balansräkning samt kassaflöde.

Över tid kan valutakursförändringar även påverka bolagets långsiktiga konkurrenskraft och intjäningsförmåga.

Riskreducerande åtgärder

 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy för att reglera bolagets hantering av valutarisk.
 • Finansiella instrument: Gränges använder finansiella instrument, främst valutaterminer, för att minska exponeringen mot valutakursförändringar avseende bolagets kommersiella kassaflöden. Hantering av valutakursförändringar avseende bindande åtaganden sker enligt en modell där bolaget säkrar exponeringen med löptider upp till 18 månader. Exponering avseende kundorder utan bindande åtaganden säkras till viss del upp till 24 månader.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Råvaruprisrisker är kopplade till att Gränges köper in stora volymer aluminium till bolagets produktionsanläggningar i Sverige, Kina och USA. Priset på aluminium baseras på handelspriset på LME i London respektive SHFE i Shanghai. Gränges intäktsmodell innebär att kostnaden för aluminium förs vidare till kunden, genom avtal med kunder och leverantörer. Vanligtvis uppstår en tidsförskjutning mellan tidpunkten för inköp av aluminium och prissättning av den färdiga produkten, vilket innebär att Gränges kan exponeras mot rörelser i aluminiumpriset. Om metallprisrisken inte hanteras kan förändringar i metallpriset leda till förluster.

Riskreducerande åtgärder

 • Metallpolicy: Gränges har en metallpolicy för att reglera bolagets hantering av råvaruprisrisk. Målet är att balansera den korta och långa positionen så att bolaget inte påverkas av förändringar i priset på aluminium.
 • Finansiella instrument: Finansiella instrument används för att hantera råvaruprisrisk som kan uppstå vid en tidsförskjutning mellan tidpunkten för inköp av aluminium och försäljning av den färdiga produkten. Gränges tar inga positioner i spekulativt syfte.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Gränges ränterisk är främst relaterad till koncernens räntebärande skulder. Den faktiska ränterisken beror på den samlade storleken på den räntebärande skulden. Ändrade räntenivåer kan påverka koncernens resultat och kassaflöde och/eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder.

Riskreducerande åtgärder

 • Rörlig ränta: Gränges upplåning sker i huvudsak i SEK och USD till rörlig ränta.
 • Duration räntebärande skuld: Gränges kan justera durationen för den räntebärande skulden genom längre räntebindningstider eller ränteswappar. Målet för durationen på den räntebärande skulden regleras i finanspolicyn. Under 2019 användes inga ränteswappar för att förlänga durationen.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Likviditetsrisken är relaterad till Gränges förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket bland annat påverkas av rörelsekapitalet, förvaltas på koncernnivå. Likviditetsrisken påverkas bland annat av Gränges framtida förpliktelser, tillgängliga likvida medel och tillgängliga krediter.

Riskreducerande åtgärder

 • Likviditetsprognoser: Gränges gör prognoser för framtida betalningar och andra åtaganden för de kommande tolv månaderna, vilka ställs mot ingående kassaflöden och tillgängliga kreditfaciliteter, inklusive en strategisk reserv. Överskottslikviditet hanteras av koncernens treasuryfunktion.
 • Finanspolicy: Gränges har en finanspolicy som föreskriver en miniminivå för tillgänglig likviditet, inklusive beviljade bankkrediter.

Beskrivning av risk och konsekvenser

Kreditrisker är relaterade till att en motpart inte fullgör sina finansiella åtaganden gentemot Gränges. Kreditrisk kan till exempel vara relaterad till kundfordringar eller finansiella motparter.

Riskreducerande åtgärder

 • Kontinuerlig uppföljning: Gränges exponering mot kundfordringar hanteras och följs kontinuerligt upp av lokala kreditkommittéer. Behov av reserveringar prövas kvartalsvis eller vid behov enligt förutbestämda kriterier.
 • Kreditbetyg och avtal: Gränges hanterar kreditrisker för finansiella motparter genom att välja motparter med goda kreditbetyg, minska exponeringen per motpart samt genom avtal, som till exempel ISDA-avtal.