Kontakt

Långsiktiga hållbarhetsmål

För att driva på utvecklingen mot hållbara lösningar har Gränges antagit hållbarhetsmål för 2025 och antagit ett ambitiöst klimatmål att nå netto-nollutsläpp till 2040 samt att tiodubbla de återvunna volymerna till 2030 jämfört med 2017.

Utsläpp och klimatpåverkan

Minska klimatutsläpp per ton från scope 1+2 med minst 25 procent och med minst 30 procent från scope 3 till 2025 och nå netto-nollutsläpp till 2040.
Utfall: Under 2022 minskade klimatutsläppen per ton med 7 procent till 0,82 ton CO2e/ton (0,88) för scope 1+2 och för scope 3 med 4 procent till 8,1 ton (8,4). De totala klimatutsläppen (scope 1+2+3) har nu minskat med 22 procent jämfört med basåret 2017.

Hållbara innovationer

100 procent av Gränges produkter ska ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig 2025.
Utfall: Under 2022 ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation till 79 procent (35).

Inköpt återvunnet aluminium

Öka andelen inköpt återvunnet aluminium till minst 30 procent av totalt inköpta metaller 2025 och tiodubbla de återvunna volymerna till 2030.
Utfall: Under 2022 ökade andelen inköpt återvunnet aluminium med 4,2 procentenheter till 32,7 (28,5).

Säkerhet på arbetsplatsen

Minska Total Recordable Rate till större eller lika med 3,0 registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar 2025.
Utfall: Under 2022 ökade Total Recordable Rate (TRR), registrerbara olyckor per miljon arbetade timmar, till 8,0 (6,5). Severity Rate minskade till 56 frånvarodagar per miljon arbetade timmar (139).

Ansvarsfulla inköp och produktion

Alla anläggningar ska vara certifierade enligt Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard.
Utfall: Under 2022 har 5 anläggningar (2) uppnått bägge ASI certifieringarna.