Organisation

Gränges verksamhet är organiserad för att på bästa sätt tillvarata kundernas behov och säkerställa att koncernens interna resurser utnyttjas på bästa sätt.

Gränges har cirka 1800 medarbetare. Koncernens dagliga arbete leds av VD Johan Menckel. I huvudsak är det genom två forum som ledningen sker, dels i koncernledningen och dels i styrelserna för koncernens dotterbolag. Medlemmarna i koncernledningen rapporterar direkt till VD. Även ett antal andra nyckelpersoner i koncernen rapporterar till VD.

Försäljningsorganisationen är uppdelad efter Gränges tre geografiska regioner, vilka utgörs av Asien, Europa samt Amerika.

Gränges har fem produktionsanläggningar på tre kontinenter med en total årlig kapacitet på 420 kton. Anläggningarna ligger i Shanghai i Kina, i Finspång i Sverige, samt i Huntingdon (Tennessee), i Salisbury (North Carolina) och i Newport (Arkansas) i USA. Gränges arbetar aktivt med att utöka kapacitet och kapabilitet för att möta en växande efterfrågan, nå ut till nya slutkundsmarknader och förbättra effektiviteten inom produktionen. I USA kommer kapaciteten att utökas med 60 kton under 2019 genom utbyggnad av produktionsanläggningen i Huntingdon och återupptagen produktion i Newportanläggningen. I Finspång planeras investeringar för att förbättra effektiviteten och öka kapaciteten med 20 kton fram till 2021. Gränges äger också 51 procent av aktierna i produktionsbolaget Getek GmbH, som tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. 

Gränges strategiska forskningsarbete hanteras globalt medan den kundnära produktutvecklingen sker lokalt, i nära samarbete mellan kunderna och produktionsanläggningarna. Metallinköp hanteras lokalt för respektive produktionsanläggning samt att kvalitetsfunktioner finns på de olika produktionsanläggningarna.

Gränges har applikationsingenjörer, produktutvecklare och tekniker i alla tre regioner (Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika).

Human Resources finns lokalt, och har precis som övriga lokala funktioner ett nära samarbete med huvudkontoret i Stockholm. Huvudkontoret hanterar bland annat investerarrelationer, koncernövergripande information, juridik samt vissa finansiella funktioner. IT-avdelningen är gemensam för hela Gränges.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning samt utfärdar riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är att se till att kontrollen av bolagets redovisning, förvaltning och ekonomiska förhållanden är betryggad.