Kontakt

Organisation

Gränges verksamhet är organiserad för att på bästa sätt tillvarata kundernas behov och säkerställa att koncernens interna resurser utnyttjas på bästa sätt.

Gränges har cirka 2 700 medarbetare. Koncernens dagliga arbete leds av VD Jörgen Rosengren. I huvudsak är det genom två forum som ledningen sker, dels i koncernledningen och dels i styrelserna för koncernens dotterbolag. Medlemmarna i koncernledningen rapporterar direkt till VD. Även ett antal andra nyckelpersoner i koncernen rapporterar till VD.

Försäljningsorganisationen är uppdelad efter Gränges tre geografiska regioner, vilka utgörs av Asien, Europa samt Amerika.

Gränges har sex produktionsanläggningar på tre kontinenter med en total årlig kapacitet på 610 kton. Anläggningarna ligger i Shanghai i Kina, i Finspång i Sverige, i Konin i Polen samt i Huntingdon (Tennessee), i Salisbury (North Carolina) och i Newport (Arkansas) i USA. Gränges arbetar aktivt med att utöka kapaciteten och kapabiliteter för att möta en växande efterfrågan och nå ut till nya slutkundsmarknader. Detta sker genom bland annat organiskt genom expansionsprojekt och genom ett fokuserat arbete att förbättra effektiviteten i produktionen. Gränges har också ett dotterbolag, Gränges Powder Metallurgy GmbH, med en produktionsanläggning i St Avold i Frankrike med en produktionskapacitet på 3 kton som tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. 

Gränges strategiska forskningsarbete hanteras globalt medan den kundnära produktutvecklingen sker lokalt, i nära samarbete mellan kunderna och produktionsanläggningarna. Metallinköp hanteras lokalt för respektive produktionsanläggning samt att kvalitetsfunktioner finns på de olika produktionsanläggningarna.

Gränges har applikationsingenjörer, produktutvecklare och tekniker i alla tre regioner (Asien, Europa samt Amerika).

Human Resources finns lokalt, och har precis som övriga lokala funktioner ett nära samarbete med huvudkontoret i Stockholm. Huvudkontoret hanterar bland annat investerarrelationer, koncernövergripande information, juridik samt vissa finansiella funktioner. IT-avdelningen är gemensam för hela Gränges.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning samt utfärdar riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är att se till att kontrollen av bolagets redovisning, förvaltning och ekonomiska förhållanden är betryggad.