Kontakt

Långsiktiga finansiella mål

På kapitalmarknadsdagen den 21 juni 2022 presenterade Gränges en ny långsiktig plan för hållbar tillväxt. Till följd av den nya strategin uppdaterade Gränges också sina finansiella mål för resultattillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

Resultattillväxt

Genomsnittlig årlig resultattillväxt på över 10 procent.
Utfall: Under 2023 ökade rörelseresultatet med 34 procent. Ökningen drevs främst av högre priser mot kund och ökad produktivitet. Ökningen motverkades delvis av ett fortsatt högt inflationstryck på rörelsekostnaderna samt lägre försäljningsvolym.

Lönsamhet

Avkastning på sysselsatt kapital över 15 procent.
Utfall: Under 2023 ökade avkastning på sysselsatt kapital med 2,8 procentenheter till 12,2 procent. Ökningen drevs främst av det ökade justerade rörelseresultatet, samt av minskade rörelsekapitalnivåer på grund av förbättrad lagerhantering och lägre metallpriser.

Kapitalstruktur

Finansiell nettoskuld normalt mellan 1–2 gånger justerad EBITDA.
Utfall: Under 2023 minskade den finansiella nettoskulden med 1 141 MSEK till 2 741 MSEK, motsvarande 1,1 gånger justerad EBITDA. Ökad justerad EBITDA och lagerhantering bidrog till minskningen av den finansiella nettoskulden.

Utdelning

Utdelning mellan 30–50 procent av årets resultat.
Utfall: Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,00 SEK (2,50) per aktie för räkenskapsåret 2023, motsvarande 32 procent (38) av årets vinst.