Finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Tillväxt

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2018 ökade Gränges försäljningsvolymen med 0,5 procent, vilket var en högre tillväxttakt än på slutmarknaderna.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent.
 

 

 

Kommentar: 2018 minskade avkastningen på sysselsatt kapital med 0,2 procentenheter till 16,5 procent. Det ökade justerade rörelseresultatet motverkades av högre sysselsatt kapital till följd av expansionsinvesteringar i USA.

 

Kapitalstruktur

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.
 

 

 

Kommentar: 2018 ökade nettoskulden med 201 MSEK till 2 494 MSEK, efter en minskning under 2017. Ökningen beror på kapacitetsinvesteringar i USA. Den 31 december 2018 uppgick nettoskulden till 1,8 gånger justerad EBITDA, vilket ligger inom målintervallet.

 

Utdelningspolicy

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.
 

 

 

Kommentar: Årsstämman 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,20 SEK per aktie för 2018. Det är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år, och motsvarar 35 procent av årets resultat 2018.