Finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Tillväxt

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: Under 2019 minskade försäljningsvolymen med 7,4 procent, vilket var något mer än nedgången på slutmarknaderna, främst beroende på lagerreduktioner i leverantörskedjan.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent.
 

 

 

Kommentar: Under 2019 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital med 4,8 procentenheter till 11,7 procent, huvudsakligen beroende på högre sysselsatt kapital till följd av expansionsinvesteringar i USA och Sverige.

 

Kapitalstruktur

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.

 

Kommentar: Under 2019 ökade nettoskulden med ytterligare 971 MSEK till 3 465 MSEK. Ökningen beror på expansionsinvesteringar i USA och Sverige. Den 31 december 2019 uppgick nettoskulden till 2,6 gånger justerad EBITDA (2,5 exklusive IFRS 16 leasingskulder).

 

Utdelningspolicy

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

Gränges drar tillbaka utdelningsförslaget
Utbrottet av coronaviruset, Covid-19, och de extraordinära åtgärder och rekommendationer som myndigheter och regeringar har vidtagit för att minska smittspridningen, har väsentligt påverkat marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader där Gränges verkar.

Gränges styrelse har därför beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 3,40 SEK per aktie. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat. Att dra tillbaka utdelningsförslaget ger också styrelsen möjlighet att utvärdera och potentiellt minska storleken på den tidigare aviserade nyemissionen vars syfte är att finansiera förvärvet av Aluminium Konin och framtida tillväxtinvesteringar.

“Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden,” säger Anders G. Carlberg, styrelseordförande i Gränges AB.