Kontakt

Långsiktiga finansiella mål

På kapitalmarknadsdagen den 21 juni 2022 presenterade Gränges en ny långsiktig plan för hållbar tillväxt. Till följd av den nya strategin uppdaterade Gränges också sina finansiella mål för resultattillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

Resultattillväxt

Genomsnittlig årlig resultattillväxt på över 10 procent.
Utfall: Under 2022 ökade rörelseresultatet med 14 procent. Ökningen drevs främst av högre priser mot kund. Ökningen motverkades delvis av ett fortsatt högt inflationstryck på rörelsekostnaderna och lägre volymer.

Lönsamhet

Avkastning på sysselsatt kapital över 15 procent.
Utfall: Under 2022 minskade avkastning på sysselsatt kapital med 0,6 procentenheter till 9,4 procent. Ökningen av det justerade rörelseresultatet motverkades av högre kapitalbindning till följd av pågående expansionsinvesteringar och högre rörelsekapital på grund av ökade priser på metall.

Kapitalstruktur

Finansiell nettoskuld normalt mellan 1–2 gånger justerad EBITDA.
Utfall: Under 2022 ökade den finansiella nettoskulden med 823 MSEK till 3 882 MSEK, motsvarande 1,9 gånger justerad EBITDA. Höga metallpriser samt fortsatta investeringar i expansion, som ännu inte gett full avkastning, ledde till ökningen av nettoskulden.

Utdelning

Utdelning mellan 30–50 procent av årets resultat.
Utfall: Årsstämman 2023 fastslog styrelsens förslag om utdelning om 2,50 SEK (2,25) per aktie för räkenskapsåret 2022, vilket motsvarar 38 procent (40) av årets resultat.