Kontakt

Finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Tillväxt

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2021 ökade försäljningsvolymen med 39 procent. Exklusive Gränges Konin ökade försäljningsvolymen med 18 procent, vilket var bättre än den väntade tillväxten om 7 procent på slutkundsmarknaderna. Detta var framför allt drivet av försäljningsvolymen till fordonsindustrin där tillväxten var markant högre än den väntade ökningen i tillverkning av lätta fordon. Turbulenta leverantörskedjor samt anpassningar av lager hos kunderna inom fordonsindustrin påverkade försäljningsvolymer och tillväxttakt.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent över tid.
 

 

 

Kommentar: 2021 ökade avkastningen på sysselsatt kapital med 1,9 procentenheter till 10,0 procent. Ökningen drevs av ett högre justerat rörelseresultat som delvis motverkades av ökade tillgångar till följd av pågående expansionsinvesteringar. Det justerade rörelseresultatet påverkades negativt det andra halvåret 2021 av högt inflationstryck på driftskostnader som inte fullt ut kompenserades med prishöjningar.

 

Kapitalstruktur

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.

 

Kommentar: Under 2021 ökade nettoskulden med 351 MSEK till 3 643 MSEK, motsvarande 2,2 gånger justerad EBITDA. Höga metallpriser samt fortsatta expansionsinvesteringar, som ännu inte ger full avkastning, ledde till att relationen mellan nettoskuld och EBITDA överskred 2.

 

Utdelningspolicy

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

Kommentar:  Styrelsen föreslog en utdelning om 2,25 SEK (1,10) per aktie för räkenskapsåret 2021, vilket motsvarar 40 procent (32) av årets resultat.