Kontakt

Finansiella mål

Gränges ska växa minst i takt med marknaden, generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent, ha en nettoskuld i intervallet 1–2 gånger EBITDA samt en utdelningsgrad om 30–50 procent av årets resultat.

Tillväxt

Öka försäljningsvolymen minst i takt med bolagets slutmarknader.
 

 

 

Kommentar: 2020 ökade försäljningsvolymen med 0,9 procent. Exklusive förvärv minskade försäljningsvolymen med 3 procent, vilket var bättre än nedgången om 7 procent på slutmarknaderna. Detta var framför allt drivet av ökade marknadsandelar och den framgångsrika kapacitetsökningen inom HVAC och övrigt.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Generera en avkastning på sysselsatt kapital om 15–20 procent över tid.
 

 

 

Kommentar: 2020 sjönk avkastningen på sysselsatt kapital med 3,6 procentenheter till 8,1 procent. Detta var drivet av lägre justerat rörelseresultat till följd av ut manande marknadsförutsättningar på grund av covid-19-pandemin, i kombination med ökade anläggningstillgångar från expansionsinvesteringarna.

 

Kapitalstruktur

Ha en nettoskuld som normalt ska vara 1–2 gånger justerad EBITDA över den senaste tolvmånadersperioden.

 

Kommentar: 2020 minskade nettoskulden med 173 MSEK till 3 292 MSEK. Nettoskuldseffekten från förvärv och expansionsinvesteringar var negativ med 2,6 miljarder SEK under året. Detta motverkades mer än väl av justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten om 1,2 miljarder SEK och tillskottet från företrädesemissionen om 1,7 miljarder SEK. Den 31 december 2020 uppgick nettoskulden till 2,2 gånger justerad EBITDA.1)

 

1) Inkluderar justerad EBITDA för förvärv som del av Grängeskoncernen i 12 månader

 

Utdelningspolicy

Dela ut 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.

 

Kommentar: Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 SEK (–) per aktie för räkenskapsåret 2020, vilket motsvarar 32 procent av resultatet för 2020. Utdelningen för räkenskapsåret 2019 drogs in på grund av covid-19-pandemin och dess potentiella inverkan på Gränges verksamhet och resultat.