Styrelsen

Styrelsen är Gränges näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och en suppleant som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Anders G. Carlberg är styrelsens ordförande.

Presentation av styrelsens ledamöter ›


Styrelsens arbete

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och tillse att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen ska även utvärdera koncernledningen.

I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och organisation samt beslutas om väsentliga förvärv, investeringar eller avyttringar.

Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete. Sekreterare i styrelsen är Gränges General Counsel.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande en instruktion för den verkställande direktören som bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen reglerar hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och hur arbetet ska fördelas på styrelseutskott. Arbetsordningen anger vidare att det ska finnas ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

För mer information om styrelsens arbete under 2018, se Bolagsstyrningsrapport 2018.


Utskott

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst tre bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna får inte vara anställda av bolaget. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att säkra kvalitén i den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering och, med avseende på denna, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet analyserar och belyser även väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa.

Jämte styrelsens ordförande ska ersättningsutskottet bestå av en eller flera av bolagsstämman valda styrelseledamöter, vilka ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor och anger ramar för övriga koncernledningens löner och anställningsvillkor. Bland ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens förslag om riktlinjer avseende ersättningsprinciper, att bereda styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och övriga i koncernledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa.

Beroendeställning


Namn
Oberoende i förhållande
till bolaget/ägarna
Anders G. Carlberg X
Ragnhild Wiborg X
Mats Backman X
Hans Porat
X
Carina Andersson X
Peter Carlsson
X
Katarina Lindström
X
Öystein Larsen Arbetstagarrepresentant
Konny Svensson Arbetstagarrepresentant
Elin Lindfors   Arbetstagarsuppleant
Christer Lewin Arbetstagarsuppleant


Styrelsens ersättning

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman.

Årsstämman den 8 maj 2019 beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 625 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 310 000 kronor. Därutöver ska ersättning utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå oförändrat till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar.

Samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.