Styrelsen

Styrelsen är Gränges näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Anders G. Carlberg är styrelsens ordförande.

Presentation av styrelsens ledamöter ›


Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att förvalta Gränges angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer fortlöpande Gränges ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation, och fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar. Styrelsen utvärderar även koncernledningen. Inför varje årsstämma upprättar styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Genom en systematisk och strukturerad process utvärderar styrelsen årligen styrelsearbetet för att utveckla arbetsformer och effektivitet.

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor, och ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Ordföranden ansvarar dessutom för den löpande kontakten med VD och övriga medlemmar i koncernledningen. Vidare ansvarar ordföranden för att styrelsen på ett effektivt sätt fullgör sina plikter och åtaganden. För att möjliggöra detta arbete tillser ordföranden att det finns ändamålsenliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan VD och de andra organ som styrelsen inrättar. Gränges General Counsel är styrelsens sekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen inklusive arbetsordning för ersättnings- och revisionsutskott samt VD-instruktion. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete och ansvar, hur ofta styrelsen ska sammanträda, liksom arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna, mellan styrelseutskotten samt mellan styrelse och VD.

För mer information om styrelsens arbete under 2019, se Bolagsstyrningsrapport 2019.


Utskott

Revisionsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av minst tre bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Ledamöterna får inte vara anställda av bolaget. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att säkra kvalitén i den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering och, med avseende på denna, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet analyserar och belyser även väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa.

Jämte styrelsens ordförande ska ersättningsutskottet bestå av en eller flera av bolagsstämman valda styrelseledamöter, vilka ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor och anger ramar för övriga koncernledningens löner och anställningsvillkor. Bland ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens förslag om riktlinjer avseende ersättningsprinciper, att bereda styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och övriga i koncernledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa.

Beroendeställning


Namn
Oberoende i förhållande
till bolaget/ägarna
Anders G. Carlberg X
Carina Andersson X
Mats Backman X
Peter Carlsson
X
Katarina Lindström X
Hans Porat X
Ragnhild Wiborg X
Öystein Larsen Arbetstagarrepresentant
Konny Svensson Arbetstagarrepresentant
Elin Lindfors   Arbetstagarsuppleant
Christer Lewin Arbetstagarsuppleant


Styrelsens ersättning

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman.

Årsstämman den 8 maj 2019 beslutade att arvode, för tiden till slutet av årsstämman 2020 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 625 000 SEK och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 310 000 SEK. Därutöver ska ersättning utgå med 100 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 SEK till övriga utskottsledamöter, samt med 50 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK till övriga ledamöter. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska fortsatt erhålla 40 000 SEK vardera för motsvarande tidsperiod.