Kontakt

Styrelsen

Styrelsen är Gränges näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Gränges styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationer. Fredrik Arp är styrelsens ordförande.

Presentation av styrelsens ledamöter ›


Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att förvalta Gränges affärsverksamhet i bolagets och aktieägarnas intresse. Styrelsen bedömer fortlöpande Gränges ekonomiska situation och ser till att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen avgör frågor kring koncernens strategiska inriktning och organisation, samt fattar beslut om väsentliga förvärv, investeringar och avyttringar. Styrelsen utvärderar löpande VD:s och koncernledningens arbete. Inför varje årsstämma upprättar styrelsen, efter förslag från ersättningsutskottet, förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Genom en systematisk och strukturerad process utvärderar styrelsen årligen styrelsearbetet för att utveckla arbetsformer och effektivitet.

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor, och ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Ordföranden ansvarar dessutom för den löpande kontakten med VD och övriga medlemmar i koncernledningen. Vidare ansvarar ordföranden för att styrelsen på ett effektivt sätt fullgör sina plikter och åtaganden. För att möjliggöra detta arbete tillser ordföranden att det finns ändamålsenliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan VD och de andra organ som styrelsen inrättar. Gränges General Counsel är styrelsens sekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen inklusive arbetsordning för ersättnings- och revisionsutskott samt VD-instruktion. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbete och ansvar, hur ofta styrelsen ska sammanträda, liksom arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna, mellan styrelseutskotten samt mellan styrelse och VD.

För mer information om styrelsens arbete under 2022, se Bolagsstyrningsrapport 2022.


Utskott

Enligt arbetsordningen för styrelsen, ska revisionsutskottet bestå av minst tre stämmovalda styrelseledamöter, varav majoriteten ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ledamöterna i utskottet ska inneha särskild kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi och redovisningsfrågor. Styrelsen väljer ordförande till revisionsutskottet, vilken inte får vara styrelseordförande. Revisionsutskottet sammanträder inför varje rapporttillfälle och därutöver vid behov.

Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom områdena internkontroll och redovisning samt att kvalitetssäkra Gränges finansiella rapportering. Syftet är att förbättra kvaliteten på revisionen av koncernen och förbättra kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt att öka kvaliteten och förbättra tillsyn och kontroll av bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.

Revisionsutskottet analyserar och belyser väsentliga redovisningsfrågor som påverkar koncernen och övervakar den finansiella rapporteringsprocessen för att kunna säkerställa kvaliteten. Utskottet tar del av bolagets nedskrivningstest och dess antaganden. Utskottet biträder också valberedningen i arbetet att föreslå revisorer och arvodering av dessa, och bedömer den externa revisorns oberoende.

Bolagets riskhanteringsprocess är uppbyggd enligt produktionens processer och flöden. Revisionsutskottet beaktar de riskområden som har identifierats och bestämmer utifrån det internrevisionens inriktning och omfattning, samt fastställer en internrevisionsplan.

Gränges internrevision är underställd styrelsen och ska säkerställa att bolaget har tillräckliga interna kontrollsystem på plats för den finansiella rapporteringen. Gränges General Counsel är ansvarig för internrevisionen. Den utförs enligt ett löpande schema av koncernens ekonomifunktion med stöd av dotterföretagens ekonomifunktioner, med undantag av den verksamhet som är föremål för revisionen. Syftet med att tillämpa så kallad tvärfunktionell revision mellan bolagen är att skapa erfarenhetsutbyte och finna de bästa metoderna inom koncernen. 

I samband med de kvartalsvisa genomgångarna av bolagets finansiella resultat och ställning tar revisionsutskottet del av ledningens bedömning av de områden där uppskattningar har stor betydelse för koncernen.

Revisionsutskottet fastställer årligen ett antal fokusområden inom Financial and Internal Control, Business Control, Treasury, IT och strategiska projekt, som utskottet fokuserar extra på under året.

Ersättningsutskottet ska enligt styrelsens arbetsordning bestå av styrelsens ordförande plus en eller flera styrelseledamöter, vilka ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor, och anger ramar för övriga koncernledningens löner och anställningsvillkor genom att ta fram riktlinjer för ersättningarna. Ersättningsutskottet utvärderar tillämpningen av dessa riktlinjer. Utskottet har också till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen.

Beroendeställning


Namn
Oberoende i förhållande
till bolaget/ägarna
Fredrik Arp X
Steven Armstrong X
Mats Backman X
Martina Buchhauser X
Peter Carlsson
X
Katarina Lindström X
Hans Porat X
Isabelle Jonsson Arbetstagarrepresentant
Emelie Gunnstedt Arbetstagarrepresentant
Robert Dahlqvist Arbetstagarsuppleant
Tobias Johansson Arbetstagarsuppleant


Styrelsens ersättning

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman.

Årsstämman den 4 maj 2022 beslutade att arvode, för tiden till slutet av årsstämman 2023ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 825 000 SEK och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 350 000 SEK. Därutöver ska ersättning utgå med 125 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 SEK till övriga utskottsledamöter. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 60 000 SEK och 30 000 SEK till övriga utskottsledamöter. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska oförändrat erhålla 40 000 SEK vardera för motsvarande tidsperiod.