Kontakt

Plan för netto-nollutsläpp

Gränges har åtagit sig att begränsa klimatförändringarna och har satt som mål att nå netto-nollutsläpp till 2040. Företaget strävar efter att minska klimatpåverkan längs värdekedjan – från den egna verksamheten och från inköpta material. De viktigaste vägarna för att nå netto-noll är ökad återvinning, inköp av primäraluminium med lågt klimatavtryck och användning av förnybar energi.

Aluminium – en möjliggörare för minskat klimatavtryck

Aluminiumindustrin anses vara en så kallad hard-to-abate-bransch, dvs ha svårare att ställa om, och står för cirka två procent av världens direkta industriella klimatutsläpp. Metallen används i stor utsträckning inom olika produktsegment och de direkta utsläppen förväntas öka på grund av att efterfrågan på metallen väntas öka. Aluminium har också ett positivt bidrag till en hållbar och cirkulär ekonomi tack vare sin låga vikt och att den kan återvinnas oändligt många gånger, vilket kan minska klimatpåverkan. 

Gränges klimatpåverkan

Som tillverkare av valsade aluminiumprodukter förekommer Gränges största klimatpåverkan i värdekedjan. Under 2023 kom 92 procent av Gränges totala klimatpåverkan från värdekedjan (scope 3) och 8 procent från den egna verksamheten (scope 1+2). För att minska utsläppen samarbetar Gränges med leverantörer för att säkerställa inköp av koldioxidsnålt och återvunnet aluminium. Gränges samarbetar även med kunder för att utforma hållbara aluminiumlösningar och ingå partnerskap för återvinning

Vägen mot vetenskapligt baserade utsläppsminskningar

Gränges klimatmål för 2030 och 2040 godkändes av Science Based Targets initiative i november 2023. Det innebär att målen är i linje med den senaste klimatvetenskapen och i enlighet med målen i Parisavtalet. Att ha trovärdiga, ambitiösa klimatmål och planer för att minska klimatutsläppen ger Gränges kunder tilltro till att de kan få branschledande hållbara och cirkulära lösningar.

Viktigaste åtgärderna för att nå netto-nollutsläpp

Under 2023 utvecklade Gränges regionala planer för att minska koldioxidutsläppen för 2030, som konsoliderades till en koncernövergripande plan för netto-nollutsläpp. Sammanfattningsvis innebär planen att nå netto-nollutsläpp i fem steg, som sammanfattas på nästa sida. Ökad återvinning står för mer än hälften av planen, följt av primäraluminium med lågt klimatavtryck och förnybar el.