Kontakt

Valberedning

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvoden, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete. Därutöver ska valberedningen lägga fram förslag på valberedningsinstruktion om det är påkallat.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall valberedningens sammansättning offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen ska på årsstämman där styrelse- och/eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utsedd

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2022 är utsedd. Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2021 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Handelsbanken Fonder, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2022 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2022.

Gränges årsstämma 2022 kommer att äga rum onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Informationen ovan om att valberedningen utsetts publicerades den 17 september 2021 via pressmeddelande och på Gränges hemsida.

Valberedningsinstruktion

För ytterligare information:

Niclas Nelson
General Counsel
Tel: 08-459 59 00

Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm