Valberedning

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall valberedningens sammansättning offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen ska på årsstämman där styrelse- och/eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utsedd

Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2019 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Swedbank Robur Fonder, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2020 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder) samt Anders G. Carlberg (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2020.

Gränges årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 7 maj 2020 kl 16.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Informationen ovan om att valberedningen utsetts publicerades den 9 september 2019 via pressmeddelande och på Gränges hemsida.

För ytterligare information

Niclas Nelson
General Counsel
Tel: 08-459 59 00

Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm