Kontakt

Valberedning

Valberedningen representerar Gränges aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvoden, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete. Därutöver ska valberedningen lägga fram förslag på valberedningsinstruktion om det är påkallat.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall valberedningens sammansättning offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen ska på årsstämman där styrelse- och/eller revisorsval ska äga rum lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utsedd

Valberedningen inför Gränges årsstämma 2021 är utsedd. Valberedningen ska utgöras av representanter för bolagets tre största aktieägare samt bolagets styrelseordförande.

Per den 31 augusti 2020 var Gränges tre största aktieägare Fjärde AP-fonden, AFA Försäkring och Handelsbanken Fonder, vilka har haft möjlighet att nominera kandidater till valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2021 har därmed fått följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Aktieägare som vill lämna förslag rörande valberedningens arbete ombeds inkomma med dessa till valberedningens sekreterare, tillika Gränges chefsjurist, Niclas Nelson. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag ha inkommit till Gränges senast den 31 januari 2021.

Informationen ovan om att valberedningen utsetts publicerades den 23 september 2020 via pressmeddelande och på Gränges hemsida.

Gränges årsstämma 2021 kommer att äga rum torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman 2021 att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir således en årsstämma utan fysiskt deltagande.

Valberedningsinstruktion

För ytterligare information:

Niclas Nelson
General Counsel
Tel: 08-459 59 00

Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm